Saistošie noteikumi

Līdz novada saistošo noteikumu unificēšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 1.jūnijam, darbosies novadu veidojošo bijušo Babītes novada un Mārupes novada pašvaldību saistošie noteikumi un pārejas periodā atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Izņēmums ir saistošie noteikumi par teritorijas plānojumu, kurus jāizstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim.

Bijušā Babītes novada pašvaldības saistošie noteikumi: http://www.babite.lv/lv/saistosie-noteikumi/ 

Saistošo noteikumu projekti (vēl nav stājušies spēkā)

Ar detālplānojumiem saistītie Pašvaldības saistošie noteikumi pieejami citā sadaļā. Skatīt šeit.

Izglītība, kultūra
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par Babītes novada pašvaldības domes 07.02.2012.saistošo noteikumu Nr.3"Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās PII" atzīšanu par spēku zaudējušiem34/2021
Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā42/2016
Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolai18 /2013
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība14/2021
Par datu bāzes "Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji" izveidošanas un uzturēšanas kārtību22/2015
Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē13/2021
Teritorijas attīstība
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par Mārupes pagasta padomes 2003. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 23 "Mārupes novada saimniecības "Jaunaudzes" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par n/ī "Pūces", "Salacas", "Ernesti", "Nāras" un "Sīgas" Mārupes pagastā32/2021
Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 26. septembra saistošo noteikumu Nr. 32 "Mārupes pagasta saimniecības "Dravnieki" detālplānojums" atcelšanu3/2021
Par Mārupes pagasta padomes 2003. gada 2. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 "Mārupes pagasta saimniecības "Riekstkalni" detāls plānojums" atcelšanu2/2021
Par Mārupes pagasta padomes 2008. gada 14. maija saistošo noteikumu Nr. 27 "Mārupes pagasta saimniecības "Boļi-1" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem9/2021
Par Mārupes novada domes 2009. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 13 "Mārupes novada saimniecības "Gaiļi-1" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem11/2021
Par Mārupes novada domes 2019. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2019 "Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam ar 2019. gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" atcelšanu1/2020
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļaNr.11
Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa24/2017
Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi7/2018
Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa19/2016
Pašvaldība
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos25/2021
Par Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21 "Par Babītes novada simboliku" atzīšanu par spēku zaudējušiem4/2021
Par Babītes novada pašvaldības 2017. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par Babītes novada zīmola izmantošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem5/2021
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Mārupes novada pašvaldības nolikums"10/2021
Par Mārupes novada domes2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 24/2012 "Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem8/2021
Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Mārupes novada pašvaldības nolikums"17/2021
Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā19/2021
Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā28/2016
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā17/2018
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai47/2016
Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai46/2016
Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu23/2021
Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai tiek piesaistīts publiskais finansējums18/2011
Mārupes novada pašvaldības nolikums1/2021
Sabiedriskā kārtība
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par koku ciršanu ārpus meža27/2021
Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā14/2010
Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi29/2016
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā9 /2011
Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā11/2010
Dažādi
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā24/2021
Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā4/2015
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā20/2010
Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā7/2013
Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās8/2011
Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas18/2015
Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai Mārupes novadā14/2016
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā12/2017
Pabalsti
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā12/2021
Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā17/2019
Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā4/2019
Par apbedīšanas pabalstu19/2009
Par pabalstu politiski represētajām personām20/2009
Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām21/2009
Par pabalstu transporta pakalpojumiem24/2009
Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai 9/2016
Par pabalsta apmēru audžuģimenēm22/2010
Par pabalstu jaundzimušo aprūpei23/2009
Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība3/2017
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā16/2021
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā15/2021
Nodevas, maksas
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes novadā16/2015
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību Mārupes novadā16/2012
Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā15/2010
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu22/2021
Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai21/2021
Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam26/2016
Sports
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā 12