Paziņojums par grozījumiem detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā “Meža putni” un “Meža ogas” Dzilnuciemā, Babītes pagastā

16.06.2022.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 25.05.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. Nr.10) “Par grozījumiem nekustamo īpašumu “Meža putni” un “Meža ogas” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā ”.

Ar lēmumu detālplānojuma (turpmāk – DP) izstrādes teritorijā tiek papildus iekļauta daļa no nekustamā īpašuma “Meža Vēji”, kadastra Nr. 8048 007 0996, aptuveni 4,3082 ha platībā, kas ir Božu ūdenskrātuves piekrastes daļa un iekļaujas funkcionālajā zonējumā “Ūdeņu teritorija”, ar mērķi paredzēt ūdenssaimniecisko un ūdens telpas publisko izmantošanu, kā arī izvērtēt  iespēju paredzēt dzīvojamo apbūvi uz ūdens. Kopējā DP teritorija 12,7 ha: īpašums “Meža putni” (7,1400 ha), “Meža ogas” (1,3000 ha) un “Meža Vēji” (īpašuma daļa ~ 4,3082 ha). 

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties  MNP tīmekļa vietnes www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā  un ģeoportāla www.geolatvija.lv  sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21941).

det

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 20.07.2022. pa pastu vai klātienē: Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167; sūtot ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv ; ievietojot pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, un Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Kontaktinformācija: MNP Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotāja Svetlana Buraka (tālr. nr. 67511291, e-pasta adrese: svetlana.buraka@marupe.lv ). Lūgums sazināties speciālistu konsultāciju laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.