Sports

Pieņemts lēmums par Mārupes novada Sporta skolas dibināšanu

15.03.2023.

Lai uzlabotu un sakārtotu sporta izglītības jautājumus novadā, Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 14. marta sēdē tika pieņemts lēmums par Mārupes novada Sporta skolas dibināšanu.


Mārupes novada Sporta skola pēc tās reģistrēšanas Izglītības iestāžu reģistrā būs atbildīgā iestāde Mārupes novadā, kas organizēs sporta izglītības programmas, tajā skaitā, nodrošinot sporta nodarbības esošajiem Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa audzēkņiem līdzšinējā apjomā. 


Ņemot vērā institucionālās izmaiņas Mārupes novada pašvaldībā, ar Mārupes novada pašvaldības 2023. gada 28. februāra lēmumiem Nr. 23 un Nr. 24 nolemts ar 2023. gada 1.aprīli atcelt privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa sniegtajiem pakalpojumiem, veicot attiecīgus grozījumus līgumos, kas tika noslēgti ar Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem.


Vēršam uzmanību, ka Mārupes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi nekādā veidā neietekmēs sporta nodarbību norisi, tās tiks turpinātas, saglabājot līdzšinējo nodarbību grafiku. Pēc Mārupes novada Sporta skolas reģistrēšanas Izglītības iestāžu reģistrā un faktiskās darbības uzsākšanas Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa audzēkņu vecāki tiks aicināti noslēgt jaunus līgumus, nodrošinot sporta nodarbību norisi līdzšinējā apjomā.


Arī visi esošie Babītes Sporta kompleksa un Mārupes Sporta centra 36 treneri turpinās darba tiesiskās attiecības jaunajā sporta skolā, kuras izveide plānota 2023. gada laikā. 


Atšķirībā no līdzšinējās kārtības, bērniem būs iespējas nodarboties ar sportu ne tikai interešu izglītības programmās, bet arī apgūt profesionālās ievirzes programmas. 


Saskaņā ar apstiprināto Mārupes novada Sporta skolas nolikumu plānots, ka sākotnēji Sporta skola īstenos vienu profesionālās ievirzes izglītības programmu “BMX riteņbraukšana”, ko Mārupes novada Sporta skola būs tiesīga realizēt pēc Sporta skolas un minētās profesionālās ievirzes programmas akreditācijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Laika gaitā profesionālās ievirzes programmu klāsts Mārupes novada Sporta skolā tiks papildināts.

Domes lēmums un Mārupes novada Sporta skolas nolikums