Plānotās investīcijas 2016.gadā

12.02.2016.

Izglītībā, kultūrā un sportā

Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšana Rožu ielā.

Uzsākta Mārupes vidusskolas un stadiona rekonstrukcija.

Pēc zemes gabala iegādes, uzsākta tehniskā projekta izstrāde Mārupes pamatskolas sporta laukuma pārbūvei.

Uzsākta tehniskā projekta izstrāde Skultes sākumskolas energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanai.

Uzsākta Jaunmārupes sporta laukuma rekonstrukcija.

Veikts pētījums par Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības vīziju.

Pabeigta sporta koncepcijas izstrāde, uzsākta tās īstenošana.

Dienas centra “Švarcenieki” un Tīraines dienas centra remonts.

Zemes iegāde pie ūdenstorņa Jaunmārupē, paplašinot pašvaldības īpašumu publisku pasākumu rīkošanai.

Vides kvalitātes uzlabošanā

Uzsākta ūdenssaimniecības attīstības projekta 4.kārtas realizācija, izbūvējot kanalizācijas tīklus Jaunmārupē, un ūdensvadus Vētras ciemā un Jaunmārupē. Projekta ietvaros uzsākta tehniskās projekta izstrāde kanalizācijas tīklu izbūvei arī Tīraines un Mārupes ciemos.

Sarkano līniju lokālplānojuma pabeigšana Mārupes un Tīraines ciemos un Mazcenas dārzu lokālplānojuma pabeigšana.  

Meliorācijas sistēmu inventarizācija.

Ēkas nojaukšana Stīpnieku ceļā 26.

Labiekārtošanā

Novada labiekārtošanas plāna izstrāde.

Vienota stila mazo arhitektūras formu risinājuma izstrāde.

Tehniskā projekta izstrāde āra informācijas stendiem un norādēm.

Tehniskā projekta izstrāde administratīvā centra ārtelpas uzlabošanai.

Projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas" īstenošana.

Tehniskā projekta izstrāde Medemu purva teritorijai, saskaņā ar 2015.gadā izstrādāto pētījumu.

Mārupītes krastu labiekārtošanas darbu turpināšana.

Skultes lidmašīnas laukuma labiekārtošana.

Ziemciešu dobju - vides objektu ierīkošana dažādās novada vietās.

"Ūdensrožu" dīķa tīrīšana un krastu labiekārtošana Jaunmārupē.

Rekonstrukcijas projekta izstrāde dienas centra “Švarcenieki” parkam Jaunmārupē.

Tehniskā projekta izstrāde Jaunmārupes skeitparka aprīkojuma atjaunošanai un aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošanai.

Aktīvās atpūtas parka izveide Skultes ielā 31, Skultē, mežā aiz dienas centra.

Skatu laukuma izveide pie starptautiskās lidostas “Rīga” lidlauka.

Metu un tehnisko projektu izstrāde Jaunmārupes, Tīraines un Skultes daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai.

Pašvaldības īpašumā esošo bērnu rotaļu laukumu drošības paaugstināšana saskaņā ar drošības auditu.

Tūrisma norāžu izvietošana novadā.

Vides objektu ar novada simboliku izvietošana maģistrālo ceļu tuvumā.

Gaismas dekoru iegāde un uzstādīšana novadā.

Kapsētu digitalizācija.

Mazcenu kapsētas iekšējo ceļu izbūve.

Mārupes kapsētas celiņu un kāpņu rekonstrukcija.

Ielu un ceļu projektēšana un izbūve

Dzirnieku ielas, ceļa C16 līdz C15 posma pārbūve, piesaistot ERAF līdzfinansējumu.

Rožu ielas un Mārupītes gatves krustojuma rekonstrukcija.

Lielās ielas un Asteru ielas krustojuma izbūve.

Sniķeru ielas pieslēguma Kantora ielai izveidošana.

Laimdotas ielas rekonstrukcija (no Sīpeles līdz Pērses ielai un no Mēmeles līdz Sīpeles ielai, bez ietves un ar apgaismojumu).

Lielās ielas rekonstrukcija (posmā no Ulmaņa gatves līdz Daibes ielai, posmā no Daibes ielas līdz Kantora ielai, posmā no Kantora ielas līdz Daugavas ielai.

Vītiņu ielas rekonstrukcija ar ietvi un apgaismojumu (no Kantora ielas līdz Vārpu ielai).

Tīraines ielas (no Grantiņu ielas līdz Cidoniju ielai) rekonstrukcija bez gājēju celiņa.

Ūdru ielas (no Jelgavas ceļa līdz Tīraines ielai) un Cidoniju ielas (no Grantiņu ielas līdz Tīraines ielai) rekonstrukcija.

Penkules ielas (no Upesgrīvas ielas līdz Liliju ielai) bez gājēju ietves rekonstrukcija.

Vārpu ielas (no Lielās līdz Upesgrīvas) ar ietvi un apgaismojumu rekonstrukcija un Sauliešu ielas rekonstrukcijas pabeigšana (no Pakalniņu ielas līdz Zeltrītu ielai).

Lapiņu dambja (posmā no Jelgavas ceļa līdz Silaputniņu iela) rekonstrukcija.

Izstrādāts projekts grants ceļu sakārtošanai uzņēmējdarbības teritorijās, piesaistot ES līdzfinansējumu.

Izstrādāts rekonstrukcijas projekts šādām ielām: Spulgu ielai (posmā no Atvaru ielas līdz Mārupītei), Riekstu ielai (posmā no Rožkalnu ielas līdz Zemturu ielai), Atvaru ielai (posmā no Rožkalnu ielas līdz nekustamajam īpaš. Atvaru iela 11), Zemturu ielai (posmā no Gaujas ielas līdz Mārupītes gatvei), Paleju ielai (no Upesgrīvas ielas līdz Meldriņu ielai), Druvas ielai (no Upesgrīvas ielas līdz Lielai ielai), Dikļu ielai (no Upesgrīvas ielas līdz Dārznieku ielai), Jaunzemu ielai (no Vārpu ielas līdz Daibes ielai), Mazcenu alejai (posmā no A5 līdz Mārupes mūzikas un mākslas skolai), t.sk. ietves rekonstrukcija (no Meža ielas līdz Neriņai).

Gājēju un veloceliņi

Veikts pētījums par iespējām izveidot veloceliņu no Mārupes uz Jaunmārupi un uzsākta tehniskā projekta izstrāde veloceliņam no Rožu ielas 35, Mārupē, līdz Mazcenu alejai 4A, Jaunmārupē.

Gājēju un veloceliņa izbūves pabeigšana Sauliešu ielas turpinājumā.

Gājēju celiņa gar "Pavasaru" dīķi no Mazcenu alejas līdz Apšu ielai izbūve, un gājēju tiltiņa pār Neriņu, Kastaņu ielas galā, izbūve.

Tehnisko risinājumu izpēte un projekta izstrāde Rožleju, Paleju un Upesgrīvas ielas gājēju ietves izveidošanai (no Pededzes ielai līdz Kantoru ielai).

Zemes iegāde un projekta izstrāde gājēju celiņa gar Neriņu (Neriņu promenāde - no Apšu ielas līdz Mazcenu alejas iekškvartālam) izbūvei.

Projekta izstrāde Mārupītes gatves gājēju celiņa izbūvei (no Vecozolu ielas līdz Forstu ielai).

Ielu un ceļu apgaismojuma izbūve

Izbūve:

 • Svētes un Abulas ielā, Mārupē;
 • Kokles ielā (no Kokles 11 līdz Avotu ielai, no Avotu ielas līdz Krones ielai), Mārupē
 • Rožleju ielā (no Pededzes ielas līdz Zeltiņu ielai), Mārupē
 • Mazcenu alejā (no Čiekuru ielas līdz Jaunmārupes ūdenstornim), Jaunmārupē
 • Rožu ielā (no Liliju līdz Mārupītes gatvei), Mārupē;

Tehnisko projektu izstrāde:

 • Viskalnu ielā (no Aplociņa ielas līdz Pakalniņa ielai), Tīrainē
 • Dzelzceļa ielā (no Ventas ielas līdz Bebru ielai un no Bebru ielas līdz Sīpeles ielai), Mārupē
 • Narcišu ielā (no Neļķu ielas līdz strupceļam), Mārupē
 • Mazcenu alejā (no Neriņas ielas līdz Ozolu ielai), Jaunmārupē
 • Gaiziņa un Kalna ielā, Mārupē
 • Ozolu ielā (no Alkšņu ielas līdz Mazcenu alejai), Jaunmārupē