Pierīgas pašvaldības un Rīgas pilsēta izveido Rīgas metropoli

12.01.2021.

11.janvārī Pierīgas pašvaldību apvienības biedru kopsapulcē nolemts apvienībā iekļaut arī Rīgas pilsētu un pati apvienība pārdēvēta par "Rīgas metropoli".

Apvienībā lēmumu pieņemšana notiks uz līdztiesības un vienprātības principa pamata, respektējot gan Rīgas, gan Pierīgas pašvaldību viedokļus un intereses. To simbolizē arī tas, ka apvienību vadīs divi līdzpriekšsēdētāji. Par tiem ievēlēti Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns un Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

"Ja gribam mēroties ar citām Baltijas un Ziemeļvalstu metropolēm, mums jāspēj domāt plašāk par vienas pašvaldības robežām, domāt un rīkoties reģionāli. Esmu ļoti gandarīts, ka mums, 15 dažādu pašvaldību pārstāvjiem, kuri pārstāv dažādus politiskos spēkus, izdevies vienoties kopīgai lielai lietai," izteicies Smiltēns.

Savukārt Sprindžuks uzsver, ka trīs gadu mērķtiecīgs darbs rezultējies ar sadarbības platfomas izveidi starp Rīgas reģiona pašvaldībām. "Ticu, ka sadarbība radīs pamatu Rīgas metropoles reģiona konkurētspējas pieaugumam, no kā gūs labumu visa Latvija un reģioni," teicis Sprindžuks.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Tematu loks, kuros iezīmējas nepieciešamība pēc tuvākas sadarbības ar Rīgas pilsētu, ir samērā plašs, un ir nepieciešami integrēti attīstības risinājumi vairākās jomās. Iedzīvotāju skaita straujais pieaugums Pierīgas pašvaldībās ir aktualizējis jautājumu par sadarbību izglītības jomā, savukārt, iedzīvotāju ikdienas migrācija uz blakus esošo galvaspilsētu liek meklēt risinājumus transporta un mobilitātes jomā, attīstot sabiedriskā transporta pieejamību un īstenojot infrastruktūras uzlabojumus, tai skaitā, veloinfrastruktūru, īpaši vietās, kur Mārupes novads saplūst ar Rīgas pašvaldību. Būtiska ir arī sadarbība centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifu jautājumā. Ceram, ka apvienojot spēkus, mums izdosies uzlabot pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī īstenot dažādus kopīgus attīstības projektus.”

Apvienības biedru noteiktie organizācijas jaunie darbības virzieni un mērķi:

• veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību;
• veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām;
• veicināt Rīgas metropoles ekonomisko un sociālo attīstību;
• palielināt metropoles konkurētspēju Baltijas valstu un Baltijas jūras reģionā, radot pievilcīgāku vidi investīcijām;
• organizēt kopīgu pašvaldību pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, veicinot to pieejamību un kvalitāti;
• veicināt Rīgas metropoles iedzīvotājiem kopīgu attīstības projektu virzību;
• radīt vienotu sapratni sabiedrībā par Rīgas metropoli;
• veicināt pētnieciski analītiskās bāzes izveidi un nodrošināšanu;
• veicināt kvalitatīvu sadarbības pārvaldības mehānismu izveidi un iedzīvināšanu.

Apvienības biedru kopsapulce arī vienojās par sekojošiem biedrības uzdevumiem:

• noteikt un attīstīt Rīgas Metropoli kā valsts nozīmes attīstības mērķteritoriju;
• Izveidot Biedrības biedru un to pilnvaroto personu viedokļu saskaņošanas un politiskā lobija platformu;
• aizstāvēt un pārstāvēt tās biedru intereses;
• sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām juridiskām un privātām personām;
• sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām juridiskām un privātām personām.

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības "RĪGAS METROPOLE" apvienojušās 15 pašvaldības Rīgas pilsētas pašvaldība, Ādažu novada pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, Babītes novada pašvaldība, Baldones novada pašvaldība, Carnikavas novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Ikšķiles novada pašvaldība, Inčukalna novada pašvaldība, Ķekavas novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Salaspils novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība, Stopiņu novada pašvaldība.

Apvienībā esošo pašvaldību teritorijās dzīvo vairāk nekā 880 000 iedzīvotāju un koncentrēta lielākā daļa ekonomikas.