Pieņemts lēmums akceptēt paredzēto darbību “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”

06.07.2020.

Mārupes novada dome 2020. gada 2.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13) “Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu””, lemjot akceptēt SIA “KVL Baltic”, reģ. Nr.40103355654, paredzēto darbību nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”. Ierīkojot dīķi nekustamajos īpašumos “Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 80760110699) un “Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112) aptuveni 30 ha platībā, kurā perspektīvā iecerēts attīstīt dīķsaimniecību. Dīķa ierīkošanas gaitā paredzēta derīgo izrakteņu ieguve, iegūstot līdz 100 000 m3 smilts gadā 10 gadu periodā.

Mārupes novada domes 2020. gada 2.jūlija lēmums Nr.1 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13) “Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu”

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.5-04/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā, izdots 2020.gada 24.aprīlī (derīgs līdz 2023.gada 24.aprīlim). 

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā aktuālo redakciju var iepazīties ziņojuma sagatavotāja SIA "Firma L4" reģ.nr. 40003236001 tīmekļa vietnē www.l4.lv.