Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ozollejas” Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

04.08.2021.

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ozollejas”, kad. Nr. 8048 008 0230, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0573 Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 6., 28.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ozollejas” zemes vienība Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim.


Ievērojot  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, kas nosaka publiskās apspriešanas sanāksmes organizēšanas kārtību, t.i., izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku, 2021.gada 2.septembrī plkst. 17.00. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 67511291 vai rakstot uz e-pasta adresi: svetlana.buraka@marupe.lv līdz 2021.gada 2.septembra plkst. 10.00


Aicinām iepazīties ar detālplānojuma elektronisko dokumentāciju ģeoportālā  www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības mājas lapā https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes.


Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma  dokumentācija pieejama Mārupes novada pašvaldības Attīstības daļā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā (5. kabinets). Ja vēlaties iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma projektu klātienē, lūdzam pieteikties vizītei iepriekš, norādot konkrētu datumu un laiku. Tālruņa numurs 67511291,  e-pasta adrese: svetlana.buraka@marupe.lv. Apmeklējot pašvaldības administrācijas ēkas telpas, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.


Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus aicinām iesniegt Mārupes novada pašvaldībai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, LV-2107, tos ievietojot pastkastē, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv vai iesniedzot viedokli elektroniski ģeoportālā www.geolatvija.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.


Svetlana Buraka, teritorijas plānotāja