Mācību gada aktualitātes izglītības iestādēs

19.09.2023.

2023./2024. mācību gads -  audzēkņu un pedagogu skaits Mārupes novada pašvaldības iestādēs, kā arī lielākie jaunā mācību gada plāni un ieceres katras iestādes skatījumā. 

 

PIRMSSKOLAS 

BABĪTES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

90 audzēkņi, 4 grupiņas. 13 pedagogi.

 Šajā mācību gadā Babītes pirmsskolas iestādē ir izvirzītas vairākas prioritātes:

  1. mērķtiecīgi attīstīt pratību pamatus valodu jomā – lasītprasme un rakstītprasme;
  2. saskarsmes, sociālo prasmju un iekļaujošo principu realizēšana;
  3. digitālo prasmju pilnveide, izmantojot jaunās tehnoloģijas mācību procesa dažādošanai.

 

PII "LIENĪTE"

240 audzēkņi, 12 grupiņas, 37 pedagogi. Darbu uzsāka 3 pedagogi.

Mācību gadu iestāde uzsāka bez vakancēm.

 

PII "MĀRZEMĪTE"

277 audzēkņi, 12 grupiņas. 38 pedagogi. Darbu uzsāka 7 pedagogi.

Šajā  2023./2024.  mācību gadā PII “Mārzemīte” ir uzņemti  139 jaunie bērni, 16 no tiem ir divgadnieki, kuriem ir īpaši pielāgota un iekārtota grupa “Mārpuķītes”. Visa vecuma  grupas ir nokomplektētas. Esam gandarīti, ka mācību gadu uzsākam bez vakancēm. Iestādē darbu turpina 5 interešu izglītības pulciņi – angļu valoda, mūzikas pulciņš, keramika, tautu dejas un sporta pulciņš.

 

PII "SAIMĪTE"

291 audzēknis, 14 grupiņas. 43 pedagogi, no tiem 5 darbu uzsāka šajā mācību gadā.

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” viena no prioritātēm ir lasītprasmes veicināšana. Lai šo prasmi attīstītu, papildus tiks izmantotas IT ierīces, lai bērniem radītu lielāku interesi par šo procesu. Šīs ierīces māca bērniem programmēšanu, kas vienlaicīgi veicinās arī burtu apguvi, lasītprasmi.

Tika izveidots papildus logopēda kabinets, kur estētiskā vidē bērnam prieks darboties kopā ar logopēdu.

 

PII "ZĪĻUKS"

382 audzēkņi, 18 grupiņas. 48 pedagogi, no tiem 2 darbu uzsāka šajā mācību gadā.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks" jaunajā mācību gadā iesoļo ar lielu apņemšanos realizēt āra izglītību, kur katram "Zīļuka" saimes pārstāvim būs iesaiste un nozīme. Kā otra prioritāte - turpinām sniegt kvalitatīvu atbalstu ikvienam "Zīļuka" bērnam, lai izaug radoša un atbildīga personība.  Tāpat šogad prioritāri izvirzām lasītprasmi un, uzsākot sadarbību, un, regulāri apmeklējot blakus esošo bibliotēku, aicināsim iemīlēt grāmatas gan lieliem, gan maziem. Savukārt kolēģiem sniedzam tādus darba apstākļus, lai ikviens "Zīļukā" justos labi un piepildītu savu sapni-būt ar bērniem, un kopīgi augt savā profesionalitātē.

 

PII "ZELTRĪTI"

279 audzēkņi, 12 grupiņas. 37 pedagogi, no tiem 2 darbu uzsāka šajā mācību gadā.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” jaunajā 2023/.2024. mācību gadā:

  • godam aizstāvējusi 7. reizi pēc kārtas savu Ekoskolas statusu – Zaļo karogu, kas turpinās plīvot pie iestādes, apliecinot kvalitatīvu vides izglītības īstenošanu;
  • iedzīvinot Mārupes novada jauno simbolu Pupuķi, esam nosaukuši pašu jaunāko - divgadnieku – grupiņu “Pupuķīšu” vārdā;
  • uzsākam Erasmus+ Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektors projekta “Dari inovatīvi. Rīkojies atbildīgi. Cieni citādo” (Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000129842), kurā 23 iestādes darbiniekiem būs iespēja piedalīties dažādās izglītības procesa aktivitātēs dažādās Eiropas savienības valstīs;
  • esam saņēmuši Latvijas Universitātes pateicību par mūsu kolēģu aktīvu dalību projektā “Vienotā bērnu agrīnās attīstības skrīninga metodisko instrumentu komplekta izstrāde”(L-21433-ZF-N-040).

 

SKOLAS UN PIRMSSKOLAS

 

SALAS SĀKUMSKOLA

59 audzēkņi pirmsskolā 3 grupiņās un 67 izglītojamie skolā (1. līdz 6. klase) 18 bērni uzsāka mācības 1. klasē. 24 pedagogi. Darbu uzsāka 4 pedagogi – dabaszinību, sociālo zinību un vēstures, latviešu valodas un literatūras, mūzikas un sākumskolas skolotāji.

Salas sākumskola jauno mācību gadu uzsāka ar paplašinātām un izremontētām skolas telpām, kā arī pirmsskolā ir izveidota un izremontēta jauna grupiņa. Līdz ar skolas sākumu ir sagādāts viss nepieciešamais inventārs un mācību līdzekļi mācību procesa nodrošināšanai. Bet Salas sākumskolas īpašais notikums - šo mācību gadu uzsāka divas 1. klases.
 

SKULTES SĀKUMSKOLA

2023. gada Zinību dienā Mārupes novada Skultes sākumskola 52. reizi atvēra savas durvis 87 pirmsskolēniem 6 grupiņās un 46 sākumskolēniem, no tiem deviņiem pirmklasniekiem. 29 darbinieki. Darbu skolā uzsāka fizioterapeits.

2023./2024. mācību gadā skolā tiek īstenotas 8 izglītības programmas: vispārizglītojošās pirmsskolas un 1. posma pamatizglītības programmas un speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem, ar mācīšanās traucējumiem, ar garīgās attīstības traucējumiem pirmsskolā un sākumskolā. Izglītojamiem ir iespēja piedalīties interešu izglītības programmā, apmeklējot angļu un latviešu valodas, teātra, vokāla, sporta, vizuālās mākslas un rokdarbu, datoru, pašpārvaldes, dejas un tautu dejas, drošības pulciņus.

Mācību procesu iestādē nodrošina 29 pedagogi un 20 tehniskie darbinieki. Šogad skolas kolektīvā ir nelielas izmaiņas – darbu uzsāk sociālais pedagogs Elīna Kirjanova un fizioterapeits Dārta Melngalve. Ir sakārtota skolas vide – izremontēts siltummezgls un veikta augsta ūdens pievada pārbūve. Katru gadu tiek labiekārtoti un mūsdienu mācību procesam atbilstoši aprīkoti mācību kabineti.

MĀRUPES PAMATSKOLA

104 audzēkņi pirmsskolas 5 grupās un 1007 izglītojamie no 1. līdz 9. klasei (tai skaitā 150 pirmklasnieki). Skolā strādā 111 darbinieki. Darbu pamatskolā ir uzsākuši 7 pedagogi – mūzikas, vizuālās mākslas, sociālo zinību, speciālais pedagogs, audiologopēds un sākumskolas pedagogi.

Mācību vides uzlabošanai skolā ir izvietoti 12 wi-fi rūteri - labākam interneta pārklājumam, lai mācībām nepieciešamie digitālie materiāli dažādās vietnēs būtu pieejamāki. 

Izveidota infografika par darbu ar talantīgajiem skolēniem, kas pedagogam kalpo kā atgādne mācību procesā, ļaujot mācību procesu pēc iespējas vairāk individualizēt un diferencēt. 

2023./2024.mācību gadā Mārupes pamatskolas gada simbols ir grāmata, kas vienlaicīgi atbilst novada prioritātei "atbalsts lasītprasmei". Šis simbols "rotā" skolas telpas. Šis mācību gads ir arī skolas jubilejas gads, jo jūnijā Mārupes pamatskolai būs 75 gadu jubileja. 

 

SKOLAS

JAUNMĀRUPES PAMATSKOLA

2023./2024. mācību gadā Jaunmārupes pamatskolā mācās 1080 skolēni, kopā skolā ir 41 klase. Šogad mācības uzsākušas 6 pirmās klases, kurās mācās 161 skolēns. Skolā strādā 114 darbinieki. Darbu Jaunmārupes pamatskolā ir uzsākuši 10 pedagogi – latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, sākumskolas skolotāji, pedagogu palīgi un psihologs.

Vasaras mēnešos 6 klasēm ir veikta skaņas izolācija, atjaunoti un pārkrāsoti visi koka logi ēkā Mazcenu alejā 4a un šobrīd jau ir uzsākti skolas mazā stadiona rekonstrukcijas darbi.

Esam iegādājušies 30 zvangas - mūzikas instrumentus, kuras tāpat kā ukuleles tiks izmantotas radošu un aktīvu mūzikas stundu vadīšanai. Šogad tiek uzsākta arī kolektīvā muzicēšana, kas skolēnos ne tikai attīstīs muzikālās dotības, bet arī izveidos vēl vienu sadarbības modeli skolēnu vidū.

Sākot ar šo mācību gadu, skolā tiek realizēts projekts “EMU: Skola” – PLECS izstrādātais bērnu emocionālo vajadzību digitālais atbalsta rīks skolotājiem.

 

BABĪTES VIDUSSKOLA

1347 izglītojamie (tai skaitā 147 pirmklasnieki). Skolā strādā 114 darbinieki. Darbu uzsākuši 10 pedagogi - fizikas, matemātikas, angļu valodas, vācu valodas, latviešu valodas un literatūras, sākumskolas skolotāji.

Babītes vidusskolā tiek iekārtots jauns dizaina un tehnoloģiju kabinets.

Nomainīti radiatori, tādējādi uzlabojot energoefektivitāti.

Turpinās darbi pie stadiona rekonstrukcijas.

Pašā jaunā mācību gada sākumā skola saņēmusi Ekoskolas apbalvojumus. Jau astoto gadu pēc kārtas - Zaļo karogu, kā arī pašu augstāko Ekoskolas programmu apbalvojumu - Ekoskolu vēstnieka statusu (piešķirts tikai piecām skolām Latvijā). 

 

MĀRUPES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Šogad ģimnāzijā mācās 1513 skolēni (57 klašu komplekti) un strādā 114 pedagogi. Mācības uzsākušas 5 pirmās klases, kurās mācās 140 skolēni.

Pedagogu saimi papildināja 13 jaunie kolēģi - ķīmijas, fizikas, matemātikas, angļu valodas, sociālo zinību, bioloģijas un dabaszinību, datorikas, sākumskolas skolotāji. 

 

Mācību procesā turpināsim strādāt pie kompetenču mācību satura apguves. Ir nelielas izmaiņas vērtēšanas kārtībā. Viena no izmaiņām - skola drīkst vērtēt skolēna attieksmi. Šis vērtējums neietekmēs atzīmi, taču atbilstoši skolā izstrādātajiem skolā vērtēšanas kritērijiem kā atsevišķa piezīme tiks ierakstīts liecībā, noslēdzot mācību gadu.

Semestra beigās šogad saglabāsim liecību izsniegšanu, taču būs vairāki mācību priekšmeti, kuros noslēdzošais vērtējums liecībā būs tikai mācību gada beigās. Tie ir mācību priekšmeti ar mazu stundu skaitu, kur semestra vērtējums pēc šī brīža prasībām ir jāveido mākslīgi, piemēram sports, datorika.

Audzināšanas jomā turpināsim iesākto, strādāsim ar programmu "Līderis manī" katrā mācību stundā.

Šajā mācību gadā ģimnāzijai jāstrādā pie attīstības plāna, tāpēc 1. semestrī būs vairākas aptaujas par dažādiem jautājumiem, kurās ģimnāzija aicinās aktīvi paust savu viedokli visas iesaistītās puses: pedagogus, skolēnus, vecākus un pašvaldību. Tas ir ļoti svarīgi objektīvas informācijas ieguvei.

Kopā strādājot, sasniegsim mūsu galveno mērķi: Mārupes Valsts ģimnāzijā aug skolēni, kuri pašvadīti mācās, izmanto atbilstošas stratēģijas un savu potenciālu. Šo mēs apgūstam katru dienu skolā un aicinām nostiprināt mājās.

 

MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

499 audzēkņi (417 profesionālās ievirzes klasēs un 85 interešu izglītības grupās). Skolā strādā 57 darbinieki. Darbu uzsākuši 8 pedagogi

Mūsu skolā atvērta jauna mācību programma -  Muzikālais teātris (pagaidām - izmēģinājuma statusā). Tādēļ skolotāju kolektīvam pievienojās aktieri, deju speciālisti, vokālisti. Jaunajās telpās jaunajā mācību gadā varēja atgriezties Vizuāli Plastiskās mākslas nodaļa.

 

BABĪTES MŪZIKAS SKOLA

Jaunajā 2023./2024. mācību gadā mācības Babītes Mūzikas skolā uzsāka 160 profesionālās ievirzes un 31 sagatavošanas klases audzēknis. Skolā strādā 29 darbinieki.

Esam priecīgi, ka jaunajam mācību gadam pašvaldība ir sagādājusi jaunu koncertflīģeli Yamaha. Jau pavisam drīz tas tiks ieskandināts skolas koncertos un eksāmenos.