Atgūt pārmaksāto nodokli varēs arī par bērnu interešu izglītības izdevumiem

14.01.2016.

Sākot ar 2016.gada 1.janvāri, attaisnotajos izdevumos iekļaujami arī izdevumi par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Līdz ar to bērnu vecāki var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no summām, kas samaksātas, piemēram, par mūzikas, deju vai sporta nodarbībām.

Kad izdevumus par bērnu interešu izglītību vecāki varēs iekļaut savā deklarācijā?
Ņemot vērā pārejas noteikumos noteikto, ka grozījumi attiecībā uz izdevumiem par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī, šos izdevumus varēs atgūt 2017.gadā, iekļaujot tos 2016.gada ienākumu deklarācijā.

Kādiem jābūt attaisnojuma dokumentiem?
Ja maksājums veikts ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī jānorāda bērna vārds uzvārds, personas kods un pulciņa nosaukums.

Cik lielu summu iespējams atgūt?
Vecākam ir iespēja iekļaut attaisnotajos izdevumos maksājumus par bērna izglītības (tostarp interešu izglītības) iegūšanu un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Šo izdevumu ierobežojošā norma deklarācijas iesniedzējam un viņa ģimenes loceklim ir 215 euro katram. Tātad, maksimālā summa, ko vienā gadā var atgūt par katru personu  = 215 x 23% = 49.45 euro.

Nodokļa atmaksa pienāksies ne tikai par tiem pulciņiem, ko piedāvā izglītības iestāde. Pārmaksāto nodokli varēs atgūt arī par pulciņiem, ko piedāvā cita juridiskā vai fiziskā persona, kas nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, ja tā pašvaldībā izņēmusi speciālu licenci pulciņa darbībai (Mārupes gadījumā – licence jāizņem Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē).

Svarīgi pārliecināties, ka gada laikā samaksātais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav mazāks par atgūstamo summu. Ja tā ir, tad prātīgāk būtu bērnu attaisnotos izdevumus deklarēt citam ģimenes loceklim – nodokļa maksātājam, lai atgūtu maksimāli iespējamo summu.