Aicinājums pieteikties uz Mārupes novada konsultatīvajām padomēm

25.06.2020.

Lai veicinātu un turpinātu nodrošināt sabiedrības līdzdalību, Mārupes novada Dome, ievērojot labas pārvaldības prakses vadlīnijas, organizē darbu konsultatīvajās padomēs, kuru mērķis ir sekmēt koordinētu un saskaņotu nozaru attīstību Mārupes novadā, nodrošinot vienmērīgu nozaru izaugsmi un veicinātu iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju, sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā.

Konsultatīvās padomes tiek sasauktas vidēji 3 – 4 reizes gadā. Konsultatīvās padomes galvenie uzdevumi:

  • veicināt un uzraudzīt pašvaldības izstrādāto attīstības dokumentu, rīcību plānu un uzdevumu, un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādi nozarē;
  • sniegt priekšlikumus par kārtējā gadā nozaru nepieciešamo finansējumu un investīcijām;
  • veicināt sadarbību starp nozarē iesaistīto privāto un publisko sektoru;
  • izvērtēt nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomisko attīstību Mārupes novadā un to atbilstību Mārupes novada pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem.

Ar konsultatīvo padomju nolikumiem var iepazīties Mārupes novada mājaslapā https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/konsultativas-padomes

Aicinām pieteikties un līdzdarboties sekojošās Mārupes novada konsultatīvajās padomēs:

  • Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padomē – Mārupes novada biedrību, sporta klubu, nevalstisko organizāciju pārstāvjus; sporta un rekreācijas nozarē iesaistīto komersantu pārstāvjus; Mārupes novadā deklarētos iedzīvotājus.
  • Tūrisma un mārketinga konsultatīvā padomē – Mārupes novada biedrību, nevalstisko organizāciju pārstāvjus; tūrisma nozarē iesaistīto komersantu pārstāvjus; mārketinga jomā iesaistīto komersantu pārstāvjus; Mārupes novadā deklarētos iedzīvotājus.
  • Kultūrvides konsultatīvā padomē –  Mārupes novada kultūras jomas kolektīvu, biedrību, nevalstisko organizāciju pārstāvjus; Kultūras nozarē iesaistīto komersantu pārstāvjus; Mārupes novadā deklarētos iedzīvotājus.
  • Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomē - Mārupes novada izglītības iestāžu vecāku padomju, jauniešu domes, biedrību, nevalstisko organizāciju pārstāvjus; izglītības nozarē iesaistīto komersantu pārstāvjus; Mārupes novadā deklarētos iedzīvotājus.

Lūdzam pieteikuma anketu www.visidati.lv/aptauja/1580139148/ aizpildīt līdz 2020.gada 1. augustam.

Pēc dalībnieku pieteikumu saņemšanas, tiks organizētas klātienes konsultatīvās padomes sēdes, kuru laikā tiks apstiprināti padomes dalībnieki un iepazīstināti ar darba procesu padomēs.

Jautājumu gadījumā vērsties pie Attīstības nodaļas vadītāja palīga Anitas Lontones – Ieviņas (anita.lontone-ievina@marupe.lv, t. – 67149875).