Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumos “Viesturi - 1”, “Upmaļi – 1”, “Upmaļi – 3”, “Upmaļgolferi” un  “Mazjāņi” Mārupes pagastā

20.09.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 46 (prot. Nr. 16) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Viesturi - 1”, kadastra Nr. 8076 009 0001, “Upmaļi – 1”, kadastra Nr. 8076 009 0021, “Upmaļi – 3”, kadastra Nr. 8076 009 0023, “Upmaļgolferi”, kadastra Nr. 8076 009 0039, un  “Mazjāņi”, kadastra Nr. 8076 009 0076, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai”.

Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija:  nekustamo īpašumu “Viesturi - 1”, kadastra Nr. 8076 009 0001, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0001,  “Upmaļi - 1”, kadastra Nr. 8076 009 0021, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8076 009 0021 un 8076 009 0038, “Upmaļi - 3”,  kadastra Nr. 8076 009 0023, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8076 009 0023 un 8076 009 0041, “Upmaļgolferi”, kadastra Nr. 8076 009 0039, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0039, “Mazjāņi”, kadastra Nr. 8076 009 0076, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0076, ar kopplatību 50,63  ha, īpašumi neatrodas ciema teritorijā, funkcionālais zonējums: daļēji Mežaparku apbūves teritorijas (DzS2), daļēji Dabas un apstādījumu teritorijas apakšzonā Publiskas labiekārtotas ārtelpas (DA), daļēji Lauksaimniecības teritorijā (L) un Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas (TR). Piekļuve detālplānojuma teritorijai nodrošināta no Pašvaldības autoceļa C-24 Peles –Božas, kas šķērso nekustamo īpašumu “Mazjāņi”. 

DP izstrādes mērķis: veikt nekustamā īpašuma sadalīšanu dzīvojamās apbūves būvniecībai. Plānojot jaunu dzīvojamās apbūves zemes vienību izveidi, ir nepieciešams plānot piekļuvi un teritorijas inženiertehnisko nodrošinājumu.  

DP izstrādes ierosinātājs: īpašnieks – juridiska persona.

dp

 

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties  Pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā  un ģeoportāla www.geolatvija.lv   sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28260).

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 16.10.2023.: 

  • pa pastu vai klātienē: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; 
  • ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv ;
  • pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Piņķos, Centra ielā 4; Mārupē, Daugavas ielā 29. 

 

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. 

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Svetlana Buraka  (tālruņa numurs: 67511291, e-pasta adrese: svetlana.buraka@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.