Par īpašuma “Austras” Mārupes pagastā 1. zemes vienības detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

21.08.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 26.07.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 62 (prot. Nr. 14) “Par nekustamā īpašuma “Austras” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080089) 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2024. gada 27. augustam.

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties MNP interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana / Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana , saite uz dokumentu:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16066 .