Pakalpojumi

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Zemes ierīkotājs paraksta projektu ar drošu elektronisko parakstu un iezīmē ar laika zīmogu, tādējādi apliecinot, ka projekts izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības jomā, un iesniedz to apstiprināšanai vietējā pašvaldībā pievienojot iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 
Attīstības nodaļas speciālists gatavo atzinumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.  
Mārupes novada Dome pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Atkarībā no Mārupes novada Domes lēmuma tiek nosūtīts pakalpojuma saņēmējam Domes lēmuma noraksts elektroniski vai pa pastu. 
Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts 
Pakalpojuma saņemšanas veids:
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)

Pakalpojuma apraksts

Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā Attīstības nodaļa: pamatojoties uz iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, izsniedz nosacījumus par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem, nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses, nosacījumiem pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota projektā aptvertās teritorijas robeža, nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes komunikācijām, var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

- Mārupes novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” http://www.marupe.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvvalde/attistiba_un_planosana/speka-esosais-teritorijas-planojums/
- Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=256866
- Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” https://likumi.lv/doc.php?id=269842
- Teritorijas attīstības plānošanas likums (13.10.2011.) https://likumi.lv/doc.php?id=238807
 - „Zemes ierīcības likums” (14.09.2006.) https://likumi.lv/doc.php?id=144787
 - Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi
 - Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 - Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348C
 - Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67149862

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

- Iesniegums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
- Zemes ierīkotāja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu Zemes ierīcības projekts.