Pakalpojumi

Pakalpojuma "Aprūpe mājas" saņemšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt Sociālajā dienestā iesniegumu un norādītos dokumentus.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         


Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma apraksts

Nodrošināt palīdzību ikdienas mājas darbu veikšanā un personīgā aprūpē personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ.

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni.  Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
LR Likums par sociālo drošību.
Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.18/2009 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”.

Veidlapas
Iesniegums(21.52 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
Pakalpojuma saņemšanas termiņš tiek noteikts katrai personai individuāli, izvērtējot funkcionālās spējas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums
- ārsta izziņa U/027, VDEĀK izziņas kopija invalīdiem.
-  Iztikas līdzekļu deklarāciju;
-  Iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.
Deklarācijā norāda šādus ģimenes ienākumus: - par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
• ienākumi no algota darba;
• stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
• atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
• citi ienākumi; - par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības.