Pakalpojumi

Pabalsts aprūpei guļošām vai uzraugāmām pilngadīgām personām

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un ģimenes ārsta izsniegtu veidlapu 027/u. 
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts. 
Ja iesniedzējs ir personas pārstāvis, jāuzrāda pilnvara.
Pabalsts netiek piešķirts personām, kuras saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu kopšanas pabalstu invalīdam.

Pabalsta apmērs 100.00 euro mēnesī.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts guļošām vai uzraugāmām personām kas sevi nespēj aprūpēt, ja pabalsta pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta ir vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas Mārupes novada administratīvajā teritorijā un kuras nesaņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu kopšanas pabalstu invalīdam.

Pabalsts ir vienreizējs un tiek piešķirts ne ilgāk kā sešus mēnešus, iesniedzot ģimenes ārsta izsniegtu veidlapu 027/u.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.
Ārsta izsniegta izziņa 027/u, par kopšanas nepieciešamību.