Pakalpojumi

Jauna apbedījuma veikšana pašvaldības kapsētās esošā ģimenes kapavietā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa ar klāt pievienotiem dokumentiem.
Pēc lēmuma pieņemšanas par kapavietas piešķiršanu, viena mēneša laikā ar personu tiek noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums ar pašvaldību.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene   

E-adrese

      
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene     

Pakalpojuma apraksts

Jauna apbedījuma veikšanai esošā ģimenes kapavietā pašvaldības kapsētās, kapavietas uzturētājam jāsaskaņo apbedījuma veikšana un jāveic grozījumi kapavietas uzturēšanas līgumā.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 40/2023  „Mārupes novada  pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi” 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Centra iela 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā

E-pasts: anita.strujevica@marupe.lv, ipasumu.parvalde@marupe.lv

Tālr. +371 27015486; 67687149 (kapsētu pārvaldniece)

Termiņš
2 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

-  Rakstveida iesniegums par jauna apbedījuma izveidošanu ģimenes kapos un izmaiņu reģistrēšanu noslēgtā kapavietu uzturēšanas līgumā;
-  Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtas miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
-  Kremēta mirušā pelnu urnas apglabāšanas gadījumā – dokuments, kas apliecina kremēšanas faktu, kopiju (uzrādot oriģinālu);
-  Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).