Pakalpojumi

Iesniegumu izskatīšana Mārupes novada Bāriņtiesā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Jāiesniedz iesniegums Mārupes novada Bāriņtiesā.

Ja bāriņtiesa konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav šīs iestādes kompetencē, tā septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par to informē iesniedzēju un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi.
Iestāde, kas saņēmusi pārsūtīto iesniegumu, šajā likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumu un atbilstoši kompetencei sniedz atbildi uz to. Šādā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad iesniegumu pārsūtījusi iestāde, kas to saņēma pirmā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē
 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē
 

 

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada Bāriņtiesa izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību.
Iesniegumi tiek izskatīti Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, bet gadījumos, kad nepieciešama administratīvā akta izdošana, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
e-pasts: barintiesa@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

 

 

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniedzot iesniegumu klātienē nepieciešams personu apliecinošs dokuments.