Pakalpojumi

Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Persona iesniegumu un lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopijas iesniedz  Bāriņtiesā. 
Nepieciešamie dokumenti:
1.    Personu apliecinošs dokuments - uzrāda oriģinālu.
2.    Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.
3.     Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas - uzrādot oriģinālu.

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros veic nepieciešamās darbības (noskaidro domstarpībās iesaistīto pušu viedokļus, veic dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā u.c.), ja nepieciešams pieprasa papildinformāciju.

Pakalpojuma pieteikšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē
 

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)
 

Pakalpojuma apraksts

1. Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties.
2. Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu. 
3. Bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības.
4. Bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.
5. Bāriņtiesa izšķir domstarpības starp aizgādnībā esošo personu un tās aizgādni.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
e-pasts: barintiesa@marupe.lv

Apmeklētāju darba laiki:
Pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

 

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1.Personu apliecinošs dokuments - uzrāda oriģinālu.
2.Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.
3.  Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas - uzrādot oriģinālu.