Pakalpojumi

Atzinuma un informācijas sniegšana tiesai pēc tiesas pieprasījuma

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma par atzinuma sniegšanu saņemšanas:
1.Uzaicina puses uz pārrunām bāriņtiesā.
2.Pieprasa nepieciešamo informāciju lietā.
3.Nepieciešamības gadījumā nosūta vecākus un bērnu uz psihologa konsultācijām.
4.Veic dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā.
5. Ja iespējams uzklausa bērna viedokli.
6.Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas izskata lietu par atzinuma sniegšanu tiesai Bāriņtiesas sēdē (piedaloties pusēm).
7. Desmit darba dienu laikā rakstveidā sagatavo lēmumu.
8. Nosūta pa pastu lēmumu un, ja nepieciešams citus lietas materiālus tiesai
9.Nosūta Bāriņtiesas lēmuma norakstu pusēm vai izsniedz personīgi.
10.Piedalās tiesas sēdē un sniedz atzinumu tiesai.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts

Pakalpojuma apraksts

1.Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos: 
1.1.Lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu;
1.2. Viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
1.3. Aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
1.4. Paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
1.5. Citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

2. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 50.1 pantu, lai tiesa līdz sprieduma taisīšanai varētu pieņemt pagaidu lēmumu par bērna dzīvesvietu, bērna aprūpes kārtību, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību un aizliegumu izvest bērnu no valsts, bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz savā rīcībā esošās ziņas un citus pierādījumus par:
1) personas dzīves apstākļiem;
2) bērna viedokli, ja bērns ir spējīgs to formulēt, ņemot vērā viņa vecumu un brieduma pakāpi;
3) bērna saskarsmi ar vecākiem un citām personām, kas dzīvo vai ir zināms, ka dzīvos ar bērnu vienā mājsaimniecībā;
4) bērna veselības aprūpi un izglītību;
5) personas sadarbību ar sociālo dienestu;
6) personām, kas dzīvo vai ir zināms, ka dzīvos ar bērnu vienā mājsaimniecībā;
7) personas vardarbību pret bērnu vai bērna vecāku.
3. Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma lietās par bērnu prettiesisku aizvešanu\aizturēšanu no ārvalsts uz Latviju sniedz tiesai informāciju:
3.1. vai pašreiz bērns atrodas drošos apstākļos;
3.2. kāds ir bērna viedoklis par iespēju atgriezties attiecīgajā valstī (noskaidro, vai dzīvojot ārvalstīs ar vecāku bērns jūtas labi, nebija apdraudēts un vai nepastāv kādi riski vai apdraudējums bērnam atgriežoties ārvalstī, jānoskaidro vai bērnam bija nodrošināta atbilstošā veselības aprūpe, izglītošana, dzīves apstākli, brīva laika pavadīšanas iespējas, vai bērnam ārvalstī ir draugi, radinieki, nepastāv valodas barjera utt.); 
3.3. kāds ir nolaupītāja viedoklis par strīda risināšanu un bērna brīvprātīgu atgriešanu, mediācijas iespējām;
3.4. vai bērns ir/nav iedzīvojies Latvijā, ja kopš bērna aizvešanas ir pagājis vairāk kā gads.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
 e-pasts: barintiesa@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

 

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Attiecīgā tiesas procesā iesaistīto pušu:

1.Personu apliecinošs dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu);
2.Prasības pieteikuma iesniedzēja un atbildētāja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).