Pakalpojumi

Atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai pieprasītu pakalpojumu ir jāiesniedz Mārupes novada domes Sociālajā dienestā:
 - Iesniegums;
 - Mārupes Bāriņtiesas lēmums;
 - Izziņa no mācību iestādes.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Pabalstu piešķir bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.
1. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.
2. Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.
3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja sasniedzot pilngadību, pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas sekmīgi un nepārtraukti turpina mācības.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

MK noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.
Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.18/2015 “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.
Mārupes Bāriņtiesas lēmums.
Izziņa no mācību iestādes.