Pakalpojumi

Aizgādnības statusa iegūšana (aizgādņa iecelšana un aizgādnībā esošas personas interešu aizstāvība)

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Persona iesniegumu un lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopijas iesniedz personīgi Bāriņtiesā, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
2. Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros veic nepieciešamās darbības.
3. Bāriņtiesa izvērtē iesniedzēja lūgumu, sagatavo rakstveida atbildi un pieņem lēmumu:
a)lēmums par aizgādņa (pagaidu aizgādņa) iecelšanu, atcelšanu, atstādināšanu, atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;
b)lēmums par mantojuma aizgādņa iecelšanu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko  parakstu)

 

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Pakalpojuma apraksts

1. Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni: 
1.1. personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
1.2. personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
1.3. personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
1.4. promesošas vai pazudušas personas mantai;
1.5. testamenta izpildīšanai.
2. Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam.
3. Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par pagaidu aizgādnības nodibināšanu ieceļ pagaidu aizgādni, ja aizgādnis ir:
3.1. kavēts uzņemties aizgādnību;
3.2. atstādināts;
3.3. personīgi ieinteresēts rīkoties aizgādnībā esošās personas vietā vai kopā ar šo personu.
4. Ja konstatētas kļūdas aizgādņa iesniegtajā norēķinā vai aizgādnības pārvaldības interesēm neizdevīga aizgādņa darbība, bāriņtiesa:
4.1. dod aizgādnim attiecīgus norādījumus;
4.2. lemj par aizgādņa atstādināšanu;
4.3. lemj par aizgādņa atcelšanu.
5. Bāriņtiesa lemj par cita aizgādņa iecelšanu, ja:
5.1. konstatē pārkāpumus aizgādņa rīcībā;
5.2. aizgādnis ir atcelts no aizgādņa pienākumu pildīšanas;
5.3. aizgādnis ir miris.
6. Bāriņtiesa lemj par aizgādņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas, ja:
6.1. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu un izbeigusi aizgādnību garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, aizgādnis iesniedzis bāriņtiesai galanorēķinu un nodevis attiecīgajai personai mantu, kas atradusies viņa pārvaldībā;
6.2. tiesa aizgādnībā esošajai personai izbeigusi pagaidu aizgādnību garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu, aizgādnis iesniedzis bāriņtiesai galanorēķinu un nodevis attiecīgajai personai mantu, kas atradusies viņa pārvaldībā;
6.3. ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu rīcībspējas ierobežojumam un aizgādnības nodibināšanai personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, tiesa atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu un izbeigusi aizgādnību;
6.3. tiesa izbeigusi aizgādnību promesošas vai pazudušas personas mantai;
6.4. ir stājies likumīgā spēkā tiesas nolēmums vai notārs izdevis apliecību par mantojuma pieprasītāja tiesībām un aizgādnis pret parakstu nodevis mantojumu kopā ar galanorēķinu tiesas vai notāra apstiprinātajiem mantiniekiem un iesniedzis galanorēķinu bāriņtiesai;
6.5. ja mantinieki bez svarīga iemesla neparakstās par mantas saņemšanu, bet bāriņtiesa nav konstatējusi aizgādņa ļaunprātīgu darbību. bāriņtiesa lemj par aizgādņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas.
7. Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādnībā esošās personas intereses:
7.1. uzrauga, lai aizgādnis ne retāk kā reizi septiņos gados no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par rīcībspējas ierobežošanu iesniedz tiesā pieteikumu par obligāto rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu personai ar rīcībspējas ierobežojumu, kā arī sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu; 
7.2. informē prokuratūru: ja aizgādņa kavēšanās dēļ ir nepieciešama rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšana aizgādnībā esošās personas interesēs; par aizgādnības nodibināšanu personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem.
7.3. lemj par aizgādnībā esošās personas laulības līguma slēgšanu saskaņā ar Civillikuma 114.pantu.
8.Bāriņtiesa aizgādņus izvēlas saskaņā ar Civillikuma 355. un 661.pantu un pārliecinās, vai izraudzītajai personai ir nepieciešamās spējas un īpašības. Bāriņtiesa noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli par ieceļamo aizgādni.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
 e-pasts: barintiesa@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

 

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu). 
2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.
3. Iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).
4. Attiecīgs tiesas nolēmums (par aizgādnības nodibināšanu/par pagaidu aizgādnības nodibināšanu) vai notāra taisītais notariālais akts par aizgādnības nodibināšanu mantojumam u.c.