Pakalpojumi

Aizgādnības statusa iegūšana (aizgādņa iecelšana un aizgādnībā esošas personas interešu aizstāvība)

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Persona iesniegumu un lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopijas iesniedz Bāriņtiesā. 

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros veic nepieciešamās darbības.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko  parakstu)

 

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Pakalpojuma apraksts

Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
 e-pasts: barintiesa@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

 

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu). 
2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.
3. Iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).
4. Attiecīgs tiesas nolēmums (par aizgādnības nodibināšanu/par pagaidu aizgādnības nodibināšanu) vai notāra taisītais notariālais akts par aizgādnības nodibināšanu mantojumam u.c.