Pakalpojumi

Aizbildnības statusa iegūšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Persona iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus Mārupes novada Bāriņtiesā.

 

Iesniegumu izskata Bāriņtiesas sēdē un pieņem lēmumu par aizpildņa iecelšanu.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) 

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam un aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās, mantiskās intereses un tiesības.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
e-pasts: barintiesa@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

 

 

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls. 
2. Iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni). 
3. Atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus. 
4. Psihiatra un narkologa atzinums, ko pieprasa bāriņtiesa.
5. Dokumenti, kas apliecina personas spējas un īpašības, kas nepieciešamas aizbildņa pienākumu pildīšanai.