Publiskās apspriešanas sanāksme

Tiešsaistē

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Papardes”, kad. Nr. 8048 003 1005, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 un adresi Viršu iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 15.§) publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Papardes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1426 ar adresi Viršu iela 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.


Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim.


Ievērojot  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, kas nosaka publiskās apspriešanas sanāksmes organizēšanas kārtību, t.i., izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku, 2021.gada 14.oktobrī plkst. 17.00. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 67511291 vai rakstot uz e-pasta adresi svetlana.buraka@marupe.lv līdz 2021.gada 14.oktobra plkst. 10.00

Piesaistītās kontaktpersonas