Izglītības iestāžu novembra aktualitātes

07.12.2023.

PII Lienīte novembris

PEDAGOGI MĀCĀS

9. novembrī Mārupes pirmsskolu skolotājas tikās Babītes pirmsskolas izglītības iestādē, lai mācītos lektores, pedagoģes un vairāku grāmatu autores Sarmas Gekas vadītajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos par radošiem risinājumiem lasītprasmes un rakstītprasmes apguvē pirmsskolā.

27. novembrī PII “Zīļuks” noslēdzās piektais semināru cikls 30 stundu pedagogu tālākizglītības programmā “Bērnu emocionālā audzināšana”. Kopš 2022. gada 54 iestādes pedagogi un pedagogu palīgi mācījušies pievērst uzmanību bērna fiziskās, sociālās un emocionālās attīstības “stūrakmeņiem” un ieguvuši zināšanas par piemērotiem audzināšanas principiem, nodrošinot bērnu emocionālo labklājību. Šo semināru ciklu organizēja un vadīja “Zīļuka” izglītības psiholoģe Sandra Gaide.

24. un 27. novembrī PII “Lienīte” darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tukuma pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādēm ‘’Vālodzīte’’ un “Pepija”.

28. novembrī  PII "Zeltrīti" uzņēma viesos kolēģus no piecām Salaspils pirmsskolas izglītības iestādēm. Pieredzes skola bagātināja abas puses – viesi varēja iepazīties iestādes pieredzi, darbojoties Ekoskolu programmā un Eiropas Savienības projektos, kā ikdienā plānojam bērnu darbu grupās pa centriņiem. Ciemiņi varēja vērot atklātās nodarbības “Cielaviņu”, “Gulbīšu” un “Lakstīgalu” grupās, kuras turpināja novembra kopējo tēmu "Mana Latvija, mana Mārupe" ar dažādām tematiskajām nodarbībām. Pēc nodarbību vērošanas pirmsskolas skolotājas dalījās savā pieredzē nodarbību plānošanā, metodisko materiālu sagatavošanā un ar kopīgo un atšķirīgo. Noslēgumā Salaspils kolēģes izteica savu prieku par iestādes plašajām telpām un atzinīgi novērtēja iestādes darbu, kā arī vizuālo noformējumu.

6. novembrī Mārupes Valsts ģimnāzijā ciemojās Mārupes novada pašvaldības skolu matemātikas skolotāji, tiekoties matemātikas skolotāju darba seminārā “Lasītprasmes veicināšana matemātikas stundās”. Ar savu lasītprasmes attīstīšanas pielietošanas pieredzi un metodēm dalījās pieredzējusī matemātikas skolotāja Lilita Pastuhova atklātajā stundā “Trigonometrisko funkciju vērtības”, ko parādīja ar savas audzināmās 9.A1 klases skolēniem.

16. novembrī Mārupes Valsts ģimnāzijas vadības komanda un jomu vadītāji piedalījās kursos par izglītības iestādes attīstības stratēģisko plānošanu.

22. novembrī  Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdkalns ar administrācijas komandas pārstāvjiem devās uz Siguldas Valsts ģimnāziju, kur piedalījās Latvijas ģimnāziju darba seminārā un tikās ar  IZM, VISC un IKVD pārstāvjiem.


SVĒTKI

Mārtiņdiena PII “Lienīte” tika aizvadīta ar rotaļām, tautasdziesmām, maskošanos, Mārtiņdienas darbiem un gardu cienastu - uz uguns  vārītu ķirbju zupu.

Mārtiņdienā pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” nama durvis bija plaši vaļā, lai Mārtiņgailis un Mārtiņš var sagaidīt mazos un lielos ķekatniekus.

10. novembrī Mārupes Valsts ģimnāzijas pagalmu pieskandināja sākumskolas Mārtiņbērni. Krāšņo ķekatu gājienu ap skolu papildināja dziesmas un pašgatavotie ritma instrumenti. Arī klašu audzinātājas bija pacentušās visus pārsteigt ar krāšņām maskām. Bija arī klāti galdi un tirgošanās ar dažādiem gardumiem, kurus kopā ar vecākiem un vecvecākiem sagatavoja un  tirgotāju lomā iejutās skolēni, sākot no 2. klases.

Lāčplēša dienā PII “Lienīte” notika drošsirdības stunda  un dzimtene mīlestības stunda, kuru vadīja iestādes audzēkņa tētis – Latvijas armijas karavīrs.

Kā paši mazākie, tā arī  lielākie  PII “Lienīte” audzēkņi gaidīja Latvijas dzimšanas dienas pasākumu un to nosvinēja ar pacilātu patriotismu.  

Turpinot sadarbību ar Babītes Mūzikas skolu, 16. novembrī pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” – “Rūķīšu”, “Skudriņu”, “Knīpas un Knauķi”, “Pīlādzīši”, “Bitītes”, “Rakari”, “Cālēni”, “Mazputniņi” grupas bērni un Babītes Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās kopīgā svētku koncertā “Daudz laimes, Latvija!”.

PII “Zīļuks” Latvijas valsts svētki noritēja patriotiskā un svinīgā kopības sajūtā, muzicējot jaunizveidotajam “Zīļuka” darbinieku ansamblim, kopīgās dziesmās iesaistot arī iestādes bērnus un viņu vecākus. Veicinot patriotisko audzināšanu, kopīgi tika dziedāta Latvijas himna un PII “Zīļuks” himna, kā arī visiem labi zināmas un iemīļotas dziesmas: “Dvēseles dziesma”, “Skaista ir mana Latvija” un “Tik un tā”. Vairojot svētku noskaņu, iestādes āra teritorijā tika izveidota Latvijas valsts kontūra ar gaismas elementiem. Latvijas dzimšanas dienas mēneša noslēgumā sagatavošanas grupas “Vāverītes”, “Kamenītes”, “Skudriņas” un “Bitītes” piedalījās skolotāju organizētajā viktorīnā “Mana mīļa Latvija”. Bērni demonstrēja savas lieliskās zināšanas par Latviju un balvā saņēma saldas balviņas un atzinības rakstu.

PII “Mārzemīte”, skaista un saposta svētkiem. "Mēs - darbinieki, bērni un vecāki – radām svētku vidi un svētkus visi kopā! Katrs ir svarīgs, lai kopā mēs būtu priecīga, stipra, patriotiska, tīra un skaista Latvija!" PII “Mārzemīte” Latvijas dzimšanas dienas svētku nedēļa tikai atklāta ar ģimenes zīmējumu izstādi “Latvijai – 105!”. Mūzikas nodarbībās bērni mācījās un dziedāja dziesmas, lai svētku rītā, sveicot Latviju dzimšanas dienā, visi kopā varētu sadziedāties kā lielā korī. Grupās tapa dažādi darbiņi Latvijas svētku tematikā, tika cepti cepumi– sirsniņu, mājiņu un Latvijas kontūras formās, jo Latvija ir mūsu mājas un mūsu vismīļākā vieta uz pasaules. Kopā tika  gatavota Latvijas lielā dzimšanas dienas kūka. “Cik liela! Cik skaista! Paskaties!” bija dzirdamas bērnu sarunas, apskatot lielo svētku kūku, kurai katra grupiņa bija gatavojusi savu kvadrāta gabalu. Bērni ieguva pieredzi, ka, visiem kopā sadarbojoties, var veikt “lielas lietas”. Svētku mēnesi noslēdza erudīcijas viktorīna sagatavošanas grupām “Mūsu zeme Latvija”. Viktorīnas laikā vajadzēja izpildīt sešus dažādus uzdevumus, kuri ietvēra jautājumus par Latviju. Viktorīnas gaitā atklājās, ka bērni demonstrē lieliskas zināšanas, teicamas sadarbības prasmes, kā arī tika pielietota lasītprasme un publiskās runas prasme. Viktorīnas beigās, izvērtējot savas komandas veikumu, bērni atzina, ka viņiem veicās labi, visbiežāk izskanējusī atbilde bija: “Man patika viss! Bija interesanti!”

10. novembrī Mārupes pamatskolā notika pasākums "Lāčplēša dienas priekšvakarā", kurā Skolēnu padome kopā ar Zinātnes pulciņu 8. -  9. klasēm rādīja performanci "Latviešu stāsts", bet pēc tam notika visu dalībnieku gājiens ar lukturīšiem "Latviešu rakstu zīmes - mūsu senču mantojums". Gājiens šogad notika jau otro reizi un pulcēja vairāk nekā 300 dalībnieku. 16. un 17.novembrī notika svētku koncerti “Mana dažādā - vienīgā Latvija”, kuros piedalījās skolas kolektīvi. – BDK “Apodzēni” (1. - 2. klase 3. - 4. klase, 5. - 9. klase), 2. - 4. klašu koris, koklētāju ansamblis, baleta grupa un skolēni skaitīja patriotiskus dzejoļus un pašsacerētu prezidenta runu.

Patriotu nedēļā Babītes vidusskolā tika izstādītas izstādes  “Priekšmetu stāsti” un “Valsts prezidenta institūcija Latvijā”. Otro un trešo klašu izglītojamie pārbaudīja savas zināšanas un erudīciju, pildot dažādus ar Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi un kultūru saistītus uzdevumus. Savukārt 17. novembrī visas klases apmeklēja svētku koncertu, kuru bija sagatavojuši Babītes vidusskolas interešu izglītības kolektīvi. 24. novembrī no 7.-10. klašu izglītojamiem tika izveidotas komandas, kuras piedalījās un pārstāvēja savu klasi  konkursā - viktorīnā “Izzini Latviju un valsts prezidentus”.

17. novembrī  Mārupes Valsts ģimnāzijā mācību diena sākās visās klasēs ar klases stundu, kuras laikā  visu klašu skolēni rakstīja kopīgu apsveikumu Latvijai uz iepriekš sagatavotas ozola lapas un piestiprināja  skolas vestibilā izveidotās Latvijas kontūras iekšpusē. Otrās stundas laikā kuplā Mārupes Valsts ģimnāzijas saime pulcējās vienkopus skolas stadionā uz svinīgo pasākumu, lai atzīmētu Latvijas 105. gadskārtu. Pasākuma noslēgumā emocionālākais brīdis -  tradicionāli veidotā karogu aleja.


AKTIVITĀTES PIRMSSKOLĀS

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā PII “Saimīte” un Babītes pirmsskolas izglītības iestādes bērni apmeklēja Mārupes novada bibliotēku (Piņķos un Babītē), lai šī gada tēmas “Ziemassvētki Ziemeļvalstīs” ietvaros iepazītos ar Astrīdas Lindgrēnes grāmatu “Lennebergas Emīla jaunie nedarbi”.

PII “Saimīte” audzēkņi tikās ar bērnu grāmatu rakstnieci Inesi Valteri izzinošā nodarbībā “No stāsta līdz grāmatai”. Bērni uzzināja, kā top stāsti un to ilustrācijas, ko dara literāts un maketētājs. Rakstniece iepazīstināja bērnus ar grāmatas tapšanas procesu, iesaistot bērnus kopīgās  kustību aktivitātēs un aicinot būt radošiem savā domāšanā, ļaujot vaļu savai fantāzijai. Bērni ar aizrautību klausījās un iepazina grāmatu pasauli, izdzīvojot visdažādāko stāstu varoņu piedzīvojumus.

PII “Mārzemīte” viesojās  Rodrigo Laviņa hokeja skolas “Baltu vilki” pārstāvji, lai iepazīstinātu bērnus ar hokeju. Lielu prieku bērniem sagādāja iespēja patrenēties raidīt ripu vārtos ar nūju, kā arī dažādas darbības ar ripām, un, protams, uzvilkt hokejista formas tērpu.

Ar saukli “Planēta pirmajā vietā!”  no 6. līdz 12. novembrim visā Latvijā jau vienpadsmito gadu norisinājās Ekoskolu Rīcības dienas, kurās arī PII “Zeltrīti” audzēkņi ne tikai paši izzināja, bet pievērsa arī sabiedrības uzmanību bioloģiskās daudzveidības izzušanai, klimata pārmaiņām un bezatkritumu dzīvesveidam. Divas grupas devās pastaigā pa Mārupes teritoriju, kur gan aptaujāja satiktos iedzīvotājus par viņu iepirkšanās paradumiem, gan dalījās ar jau apgūto pieredzi klimata pārmaiņu samazināšanā ar PII “Lienīte” bērniem. Bērni iepazina gan Grāmatu apmaiņas punktu, gan konteinerus tekstilam.

PII “Zeltrīti” rīcības piemēri:

“Zeltgalvīšu” grupa (3 gadi) sadarbībā ar vecākiem no otrreiz izmantojamiem materiāliem grupas telpās izgatavoja interaktīvo māju, kurai ir vairākas aktivitāšu sienas, pie tām bērni varēs darboties gan mācību procesā, gan arī brīvajā laikā. Aicinām vecākus arī ikdienā radoši izmantot izlietotos iepakojumus, izgatavojot dažādas attīstošas bērnu vecumam atbilstošas rotaļlietas. Tas būs gan lētāk, gan arī dabai draudzīgāk.

Sagatavošanas grupa "Zvirbulīši":

  • Veidojām bukletus un iepazīstinājām sabiedrību ar planētas saudzēšanas pasākumiem, parādot, ka katra mūsu mazā ikdienas izvēle var palīdzēt saudzēt un sargāt mūsu planētu.
  • Visas nedēļas garumā ēdnīcā paši sev likām ēst, pēc tam to atzīmējām un izdarījām secinājumus, cik daudz pārtikas parasti tiek izmests, bet šoreiz tika ietaupīts. Aprēķinājām neizmesto porciju skaitu un secinājām, ka, ēdot atbildīgi, kopā neesam izmetuši 127 (+11 gab maizītes un keksiņš) porcijas ar ēdienu!
  • Atnesām pa vienai savai izlasītajai grāmatai uz bērnudārzu un grupā uztaisījām grāmatu apmaiņas punktu.
  • Katrs atnesa arī kādu rotaļlietu, ar kuru vairs nespēlējas un savstarpēji izlozējot, tika pie citas, tādējādi ietaupot resursus un nepērkot jaunas rotaļlietas veikalā.

AKTIVITĀTES SKOLĀS

Klašu gatavotie oriģinālie gaismas objekti un koncerts ar dažādu mākslinieku priekšnesumiem, mājražotāju un skolēnu mācību uzņēmumu tirgotāji, kā arī siltums no ugunskuriem - tas viss priecēja, sasildīja un izgaismoja ikvienu, kurš atnāca uz Jaunmārupes pamatskolas pasākumu “Staro Jaunmārupe 2023 - "Dziesma vieno””.   Paldies korim “Universum”, grupas "Tautumeitas" pārstāvēm un citiem māksliniekiem, kuri šogad piedalījās pasākumā.

Jaunmārupes pamatskola organizēja Mārupes novada alternatīvo konkursu latviešu valodā, literatūrā un folklorā "Dzimtā valoda kā vērtība", kurā piedalījās Mārupes novada skolu komandas. Konkursa uzdevumi ļāva dalībniekiem parādīt gan teorētiskās zināšanas par latviešu valodas, literatūras un folkloras jautājumiem, gan ļāva demonstrēt radošumu, personificējot tekstu un radot dzejoli. 1. vietu, iegūstot 104 punktus, saņēma tieši Jaunmārupes pamatskolas komanda.

Mārupes pamatskolā 7. - 9. klašu skolēni literatūras stundās izstrādāja projekta darbu “Ziedošā bumba – zieds”.

Mārupes pamatskolā turpinās projekts “Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā”. 8. novembrī sociālo zinību stundās Mārupes pamatskolas 8. a, b, c un d klašu skolēnu zināšanas par sava uzņēmuma biznesa plāna izstrādāšanas stratēģiju palīdzēja uzlabot nodarbība, ko vadīja SIA “Lursoft” valdes locekle Daiga Kiopa. Skolēni risināja uzdevumus par uzņēmumiem un izdevumiem, peļņas un zaudējumu aprēķina struktūru.

Babītes Mūzikas skolā 9. novembra koncertā "Dzied', māsiņa, tu pret mani" uz skatuves kopīgā muzicēšanā vienojās brāļi un māsas, vecāki un bērni. Daži no viņiem vēl mācās, daži jau ir pabeiguši savas skolas gaitas, bet daži - nemaz nav profesionāli mūziķi. Šāds koncerts skolā notika pirmoreiz, taču ceram, ka tas kļūs par labas tradīcijas sākumu.

Lai sekmētu jauniešu interesi un izpratni par uzņēmējdarbību un sagatavotu tos biznesa videi gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā, 8. novembrī Babītes vidusskolā pie vidusskolēniem viesojās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidents Aigars Rostovskis. Meistarklasē ietvaros skolēniem tika sniegtas praktiskas zināšanas par uzņēmējdarbību, tās nozīmi un lomu tautsaimniecības izaugsmē un katra indivīda labklājībā.

24. novembrī Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārstāvji - jaunatnes darbinieks, Babītes jauniešu centra vadītājs Rinalds Jefimovs un jaunatnes lietu speciāliste Elīna Krēmere - viesojās Babītes vidusskolas aktu zālē pie 8. un 9. klašu skolēniem. Viņi pastāstīja vairāk par dažādajām iespējām aktīvi darboties ne tikai Mārupes novadā, bet arī tieši Babītes pagastā. Atklātajā nodarbībā tika vairāk ieskicēti konkrēti darbības veidi, dažādi ieguvumi esot aktīviem, kā arī tuvākie nākotnes plāni, piemēram, novada jauniešu mājaslapas izveide un Babītes jauniešu domes atjaunošana.

6.novembrī Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēnu jaunais skolēnu parlaments devās uz "Rixwell Elefant Hotel", lai piedalītos parlamenta apmācībās. Parlamenta jaunais sastāvs strādāja pie savām stiprajām pusēm un sadalījās komandās, kā arī rakstīja dokumentāciju un nolikumus, aktīvi darbojās pie gada plāna veidošanas skolēniem, un sāka plānot tuvākos pasākumus.

10. novembrī Mārupes Valsts ģimnāzijā skolēniem bija iespēja satikt, klausīties un uzdot jautājumus Latvijas hokeja zvaigznei Artūram Irbem. Artūrs sarunā ar skolēniem motivēja tiekties uz mērķiem un nepadoties pie pirmajām grūtībām, atgādinot, ka tādas noteikti būs.

10. novembrī ik gadu Lāčplēša dienā Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēni piedalās piemiņas pasākumā V.Dumpja izveidotajā piemiņas vietā Latvijas brīvības cīņās kritušajiem karavīriem. Skolēni ar lielu aizrautību klausījās vēsturnieka Māra Ribicka stāstījumā, kurš jauniešus iepazīstināja ar tā laika karavīru ekipējumu un sadzīvi, kā arī aicināja mīlēt savu zemi, pārvarēt grūtības un būt savas zemes patriotiem. Mārupes Valsts ģimnāziju pasākumā pārstāvēja dziedošie 3.-8.klašu skolēni (Marks Pope, Markuss Stičinskis, Kristaps Šnepers, Nikolass Ivars Norvelis, Gregors Keišs  no 8.a1 klases, Ance Ozola un Sofija Elizabete Māsēna no 5.a klases un 3.a klases skolēns Olivers Purgailis), kuri kopā ar mūzikas skolotāju Ingu Cirsi veidoja muzikālo apvienību un  izpildīja dziesmas, kas ir nozīmīgas latviešu tautai.

11. novembrī Mārupes novada Lāčplēša dienas Lāpu gājienā, kas vijās no Mārupes Valsts ģimnāzijas līdz piemiņas stēlai Mārupes novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, godinot Latvijas brīvības cīņās kritušos, uzstājās Mārupes Valsts ģimnāzijas jauktais koris "Kameus" (vadītāja Evija Milzarāja). Patriotisko garu projektā “Latvijas skolas soma” palīdzēja uzturēt arī apmācību centra “Pelēkais Vilks” instruktora Nila Klints nodarbības par vēsturi. Skolēniem saprotamā un viegli uztveramā veidā tika vadīta izzinoša saruna ar iespēju aplūkot visdažādākos attiecīgajam vēstures laika posmam raksturīgos priekšmetus, ekipējumu, apģērbu, uzzināt dzīvesstāstus un varonību apliecinošus notikumus - tā ceļot patriotismu un piederību savai tautai, zemei, saviem varoņiem un aktualizējot izcīnīto brīvības ideju.

23. novembrī Mārupes Valsts ģimnāzijā viesojās Dailes teātra aktieris Andris Bulis – tā bija lieliska iespēja 11.b1 un 11.d klašu skolēniem gūt ieskatu par “profesiju prožektoru gaismās”, kā arī uzzināt par viņa dzīves gaitām.

29. novembrī  Mārupes Valsts ģimnāzijas sākumskolā ar vadmotīvu “Buri-buri – burtiņi, trīsdesmit trīs tās ir burvju durtiņas, pa kurām var ieiet grāmatā” notika “Burtošanas konkurss”, kura idejas autore un organizētāja ir skolotāja Ingrida Petrovska.

22. novembrī visi Babītes vidusskolas izglītojamie rakstīja Babītes vidusskolas Lielo diktātu, ko īpaši šai dienai sarakstīja rakstnieks un žurnālists Osvalds Zebris, kurš 2022. gadā veidoja diktāta tekstu Pasaules diktātam latviešu valodā.

Noslēdzoties Latvijas svētku mēnesim, kad svinam valsts dzimšanas dienu un lepojamies ar visiem, kas nes mūsu zemes vārdu pasaulē, 30. novembrī  Babītes vidusskolas 3. c klasē viesojās skolnieces tētis - Latvijas augstākās hokeja līgas treneris Artis Ābols. Šajā gadā hokejisti mūs visus īpaši iepriecināja, iegūstot bronzas medaļu! A. Ābols stāstīja par savām hokejista gaitām, par sportistu ikdienu, par priekiem un grūtībām, par disciplīnu, kas palīdz sasniegt jaunus mērķus un virsotnes. Izglītojamie uzzināja daudz interesantas informācijas, pielaikoja un apskatīja atsevišķas formastērpa detaļas, pacilāja nūju un izjuta, cik tā ir elastīga. Sadzirdēja, ka svarīgi iegūt labu izglītību un cienīt pedagogus, lai beidzot aktīvās sportista gaitas var turpināt darīt kaut ko jēgpilnu. Liela pateicība Artim Ābolam par mums veltīto laiku! No sirds vēlam veiksmi un izdošanos turpmākajās gaitās!

29. novembrī Babītes vidusskolas 10. - 12. klašu izglītojamajiem bija lieliska iespēja tikties ar politologu, politikas zinātnes doktoru, zemessargu un docentu, bijušo aizsardzības ministru Arti Pabriku.  A. Pabriks viesošanās laikā ar izglītojamajiem pārrunāja vairākus jautājumus, tai skaitā arī par Valsts aizsardzības dienestu. Pēc lekcijas izglītojamie palika, lai uzdot sev interesējošos jautājumus.


SKOLĒNI GŪST JAUNAS ZINĀŠANAS ĀRPUS SKOLAS

No šī gada 22. līdz 27. oktobrim Latvijas Universitāte Valkā organizēja izglītojošu nometni STEM jomā. Nometnē piedalījās trīsdesmit 8. – 12. klašu jaunietes, tostarp divas Babītes vidusskolas skolnieces. Nometne tika organizēta, lai sekmētu skolnieču sasniegumus STEM jomā, kā arī sniegtu emocionālo un psiholoģisko atbalstu pašefektivitātes un pašpārliecības paaugstināšanai. Meitenēm tika piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes: nodarbības fizikā, matemātikā un programmēšanā, profesiju izzināšanā, dejošanā un teātra mākslā. Tika organizēta ekskursija uz Cēsu Kosmosa izziņas centru, kā arī meistardarbnīca kopā ar veselīgu našķu radītavu “Labas saknes”. Nometnes nodarbību organizēšanā piedalījās 14 pedagogi. Nometnes dalībnieces kā pozitīvu ieguvumu minēja jaundibinātos kontaktus, kā arī iespēju papildus iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas turpmākajā mācību procesā un radīs ierosmi turpmākai mērķu sasniegšanai. Vairāk informācijas par pasākumu ŠEIT.  

31. oktobrī vairākas Babītes vidusskolas klases iesaistījās “Swedbank” piedāvātajā finanšu pratības iniciatīvā “Naudas diena”. Naudas diena bija aizraujošs vienas dienas pasākums visu klašu skolēniem, kur videolekciju formātā interaktīvā, vieglā un aizraujošā veidā skolēniem stāstīja, kas ir nauda, kāpēc svarīga budžeta plānošana, kā pelnīt naudu un kā to gudri ieguldīt. Stundas noslēgumā skolēniem bija iespēja izpausties radoši un izveidot atraktīvu reklāmas klipu “Hei, krāt ir forši!”, kas uzrunā un motivē krāt. Babītes vidusskolas 3.b klases skolniece izveidoja video, piedalījās izlozē un laimēja “Naudas dienas” finansējumu kopīgai klases aktivitātei.

Babītes vidusskolas 12.b klases skolniece Kleopatra Mata piedalījās Preiļu novada pašvaldības, Preiļu Galvenās bibliotēkas sadarbībā ar Eiropas Parlamenta deputāti Prof. Inesi Vaideri organizētā patriotiskās dzejas konkursā “Miera vēstis Latvijai”, uzrakstot pašsacerētu dzejoli. Konkursa mērķis bija veicināt jauniešu radošo izpausmi, interpretējot sabiedrībā notiekošos procesus, atklāt jaunus talantus, stiprināt jauniešu piederību savai valstij, paužot attieksmi pret sabiedrībā notiekošajiem procesiem. 10. novembrī Kleopatra kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Santu Lempu tika uzaicinātas uz konkursa noslēguma pasākumu Preiļu Galvenajā bibliotēkā, saņēma dzejas krājumu, kurā tika iekļauts arī Kleopatras radītais dzejolis. Pēc pasākuma svinīgās daļas notika arī dzejnieka K. Vērdiņa meistarklase, kurā tika vēstīts par mūsdienu dzejas aktualitātēm un veikts praktisks uzdevums. Paldies konkursa organizētājiem par viesmīlīgo uzņemšanu, dzejniekam K. Vērdiņam par interesanto meistarklasi! Lepojamies un vēlam Kleopatrai radoši darboties arī turpmāk! Viens krājuma eksemplārs būs pieejams arī skolas bibliotēkā.

Babītes vidusskolas 11.a klases skolēns Rainers Bortkevičs, veiksmīgi izturot konkursu, ir ieguvis iespēju iesaistīties SEB Skolu vēstnešu programmā, kuras mērķis ir pilnveidot skolēnu zināšanas par finansēm, tādējādi paverot jauniešiem plašākas iespējas kļūt par nākotnes līderiem.

Rainers Bortkevičs par savu līdzšinējo dalību programmā: “Programma mani piesaistīja ar tās solīto, - apmācības par finansēm, uzņēmējdarbību un publisko uzstāšanos. Apmeklējot pasākumu, biju patiesi pārsteigts gan par viesmīlību, gan par ieguldīto laiku un rūpēm, ko pasniedzēji ieguldījuši lekcijās. Līdz šim lekcijas bija par pieredzes stāstiem, par to, kā veidot savu digitālo atpazīstamību, un par stresa pārvaldīšanu publiski uzstājoties. No visa minēta, mani visvairāk piesaistīja Artūra Liepas pieredzes stāsts, absolvējot šo programmu aizvadītajā gadā. Esmu ļoti pateicīgs par sniegto iespēju un ceru drīzumā ne tikai pats pielietot jauniegūtās zināšanas, bet arī publiski uzstāties, ar tām daloties tālāk.” Lai dalītos ar zināšanām un pieredzi, kas gūta piedaloties programmā, Rainers kursa “Vēstures un sociālās zinātnes I” ietvaros īstenos lekciju ciklu par finanšu pratību saviem vienaudžiem.

2. novembrī Mārupes Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēni Alens Pčelins, Andrejs Liepiņš, Daniela Gordenko, Matīss Mīderis, Rihards Bārda, Romija Roze un Sabīne Egle viesojās biedrībā “Cerību spārni”, kur nodarbībās kopā ar jauniešiem no Siguldas strādāja pie Reiņa Daļecka veidotā skolas projekta darba realizācijas, kura galvenais mērķis bija jauniešu integrācija, sadraudzība un kopīgu radošu darbu veidošana. Visi iesaistītie jaunieši radoši pavadīja laiku, apgūstot nozīmīgas komunikācijas, saskarsmes un sadarbības prasmes.

24. novembrī Ogrē Mārupes Valsts ģimnāzijas jauktais  koris “Kameus” ar diriģenti Eviju Milzarāju, koncertmeistari Ilzi Inapšu piedalījās jauniešu koru sadraudzības pasākumā "Dziedam kopā!" un sniedza koncertu kopā ar Ogres Valsts ģimnāzijas un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas koriem.


LEPOJAMIES

8. novembrī Mārupes Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Vineta Rozīte un Jaunmārupes pamatskolas angļu valodas skolotāja Daina Spilberga piedalījās Latvijas Universitātes sadarbībā ar Starpnozaru izglītības inovāciju fondu, Valsts izglītības satura centru un Izglītības un zinātnes ministriju rīkotajā konkursā “Ekselences balva”.  Balvas pretendenti bija aicināti modelēt un vadīt nodarbību fragmentus skolēniem un veikt dažādus uzdevumus, analizējot mācību situācijas un risinot metodiskus uzdevumus. Skolotājiem bija jānovada 20 minūšu gara mācību nodarbība – mācību stundas fragments 8. klases skolēniem Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā par tematu “Mana dzīvesvieta”. Nodarbībā svarīgākais fokuss bija uz to, lai skolēni izprot galvenos temata jēdzienus un spēj izvēlēties mācību soļus, kas jāveic temata apguvei. Skolotājiem bija jāizveido mūsdienīgs mācību process un aktīvi jāiesaista skolēni. “Ekselences balvas” konkurss noslēdzās ar balvu pasniegšanas ceremoniju, lai pateiktu paldies un izceltu tos skolotājus, kuru sniegums kalpo par mērauklu izcilam pedagoga darbam 21. gadsimtā. No sirds lepojamies ar Vinetas Rozītes un Dainas Spilbergas meistarību un sasniegumiem - abas pedagoģes šogad iekļuva labāko skolotāju pieciniekā valodu jomā.

II Starptautiskā A.Feila jauno dziedātāju konkursa otrajā kārtā Babītes Mūzikas skolas audzēkņi Germans Miroņenko un Monta Klinta Muceniece ieguva uzvarētāju balvu duetu kategorijā bērniem un jauniešiem līdz 14 gadu vecumam. Monta Klinta Muceniece ieguva zelta diplomu kategorijā meitenēm no 12 līdz 15 gadiem. Paldies skolotājām Lāsmai Pommerei un Ilzei Latkovskai, kā arī koncertmeistaram Austrim Kalniņam.

No 5. oktobra līdz 10. novembrim norisinājās Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) ikgadējais atvērto datu hakatons un ideju ģenerators. Babītes vidusskolas komanda piedalījās hakatonā un izveidoja drošu autentifikācijas sistēmu. Skolas komanda “Savičs” ar ideju “Delta – digitālais identitāšu maks” izcīnīja godpilno 2. vietu.

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingā Babītes vidusskola kategorijā “Lauku vidusskolas” ieguvusi 22. vietu. Šī reitinga mērķis ir izveidot objektīvu izglītības iestāžu, kurās realizē vidējo izglītību, vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Matemātikā (augstākā līmeņa saturs) un ģeogrāfijā (augstākā līmeņa saturs) Babītes vidusskola ir 1. vietā, kā arī pārējos centralizētajos eksāmenos ir uzrādīti augsti rezultāti.

1.novembrī Mārupes pamatskolas 8.d klase apmeklēja "Centrālo finanšu un līguma aģentūru" (CFLA). Tikšanās laikā skolēni uzzināja vairāk par valsts pārvaldes darbu, jauniešu nozīmi Latvijas attīstībā, kā arī iepazina sabiedrisko attiecību speciālista profesiju. Paldies karjeras konsultantei Sandrai Slišānei, klases audzinātājai Kristīnei Mazurei un 8.d klases skolēna mammai Elanai par noorganizētajām aktivitātēm.

 

PROJEKTI

No 28. oktobra līdz 5. novembrim pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” skolotājas Liene Eikina, Iveta Greitāne un skolotāja palīdze Valentīna Tepļakova piedalījās  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora projekta Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000129842 “Dari inovatīvi. Rīkojies atbildīgi. Cieni citādo.” pirmajā mobilitātē – kursos “Āra izglītība” Tenerifē (Spānija). Kursu dalībnieki varēja gan iejusties bērnu lomās, dalīties pedagoģiskajā pieredzē, gan izbaudīt vietējo dabu - tika piedāvātas dažādas aktivitātes brīvā dabā, piemērotas gan bērniem mācību un izziņas procesā, gan pieaugušajiem emocionālās veselības noturībai, skarta arī acīmredzami visās valstīs nozīmīga problēma – bulings.  Tikšanās ar citu valstu izglītības darbiniekiem ne tikai apliecināja, ka mēs jau strādājam atbildīgi un daudzveidīgi, bet bija organizēta augstā līmenī un patīkamā gaisotnē, kas mūsu kolēģēm deva pozitīvu lādiņu un daudz ideju atkal jaunam darba cēlienam.

No 20. - 24. novembrim Jaunmārupes pamatskolas skolēni un skolotāji devās Erasmus+ programmas Pamatdarbības skolu apmaiņas partnerību projekta “Climate Actions at Local Level” mobilitātē uz Rumānijas pilsētu Lasi. Projekta mērķis ir veicināt izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar vidi, ilgtspējīgu attīstību un klimatu, tā pārmaiņām.

Projektā “Central Baltic Young Entrepreneurs (CBYE)” no 23.10. līdz 25.10. Tallinā piedalījās 6 skolēni no Babītes vidusskolas. Mācību gada laikā komandai būs iespēja piedalīties trīs starptautiskos skolēnu mācību uzņēmumu pasākumos un meistarklasēs Igaunijā, Somijā un Latvijā. Trīs dienu laikā skolēni piedalījās ar uzņēmējdarbību saistītās lekcijās, strādāja radošajās darbnīcās – par sevis izzināšanu, līdera prasmēm, darbinieka lomu uzņēmumā, pienākumu deleģēšanu un sadalīšanu. Komandā ar Igaunijas un Somijas pārstāvjiem izglītojamajiem bija iespēja ēnot Igaunijas uzņēmumu. Projekta pirmais mājas darba uzdevums – iepazīstināt savas komandas pārstāvjus ar skolēnu mācību uzņēmuma produktu un veikt tirgus izpēti. Latvijas komandai ir jāveic Igaunijas un Somijas skolēnu mācību uzņēmumu produktu tirgus izpēte Latvijā.

Erasmus+ akreditācijas ietvaros Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga kopā ar izglītības iestādes Ekoskolas vadītāju Diānu Eglīti un sporta un veselības pedagoģēm Jolantu Brigmani un Anitu Mintāli apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus Spānijā, Tenerifē. Kursu laikā tika aktualizētas un papildinātas angļu valodas zināšanas, savukārt sporta pedagoģes ieguva informāciju par izglītības satura realizēšanu āra vidē.

Novembrī projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Babītes vidusskolas 5. un 6. klašu izglītojamie devās mācību vizītē uz zinātnes centriem Latvijā. Daļa izglītojamo apmeklēja Ventspils zinātnes centru “VIZIUM”, savukārt tie, kuri jau bija iepazinuši “VIZIUM” ekspozīciju, devās uz Rīgas Tehniskās universitātes izveidoto zinātnes centru “FUTURIMO”.

Arī Salas sākumskolas audzēkņi devas uz “VIZIUM”, kur piedalījās dažādu STEM (dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmas) nodarbībās. 1. - 4. klases skolēni būvēja sliežu ceļus un plānoja, kā brauks viņu vilcieni, bet 5. un 6. klases skolēni veidoja klavieres no dabas materiāliem. Paralēli nodarbībām tika izpētīta un izmēģināta arī pamatekspozīcijas zāle. Novembrī skolēni apmeklēja arī “FUTURIMO”, lai uzzinātu, kā darbojas pasaule, kādi ir dabaszinātņu likumi un kā inženierzinātnes un tehnoloģijas jau tagad un nākotnē uzlabos cilvēku dzīvi.

Skultes sākumskolā ar interesantām nodarbībām eksaktajās zinātnēs viesojās “Prātnieku laboratorija”.

Ziņas apkopoja Izglītības, kultūras un sporta pārvalde un Sabiedrības informēšanas un multimediju nodaļa


FOTOGALERIJA