Finansējuma piesaiste Mārupes pašvaldībai

26.07.2016.

Mārupes pašvaldība aktīvi iesaistās Eiropas Savienības un valsts finansējuma piesaistē.

Esam sagatavojuši un iesnieguši projekta idejas konceptu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases kārtas priekšatlases ietvaros, kā rezultātā Mārupes pašvaldībai projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” īstenošanai no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) finansējuma rezervēti 1 501 600 EUR. Projekta ietvaros tiks veikta Dzirnieku ielas un ceļu-C16 un C-15 pārbūve, t.sk. izbūvējot gājēju ietvi un velo celiņu. Pašreiz notiek darbs pie būvprojekta izstrādes ceļu C-16 un C-15 pārbūvei, kā arī tiek gatavots projekta pieteikums iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

Esam sagatavojuši un iesnieguši projekta idejas konceptu 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa otrās projektu iesniegumu atlases kārtas priekšatlases ietvaros – “Energoefektivitātes pasākumi Mārupes mūzikas un mākslas skolā”. Projekta ietvaros plānojam piesaistīt 206 317 EUR ERAF finansējuma energoefektivitātes pasākumiem Mārupes mūzikas un mākslas skolā.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” 3.2. rīcībā “Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” iesniedzām projekta pieteikumu “Lidmašīnu skatu lakuma būvniecība” ar mērķi piesaistīt 13 500 EUR no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā – ELFLA) finansējuma. Savukārt 2.1. rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” iesniedzām projekta pieteikumu “Velo apkopes stendu uzstādīšana” ar mērķi piesaistīt 3561 EUR ELFLA finansējuma trīs velo apkopes stendu uzstādīšanai Mārupes, Jaunmārupes un Skultes ciemos. Abi projekti ir saņēmuši vietējās rīcības grupas atbalstu un nodoti vērtēšanai Lauka atbalsta dienestā.

Mārupes pašvaldībai ir pieejams ELFLA finansējums 50 000 EUR apmērā 3.1. rīcības “Atbalsts darbības teritorijas nozīmīgiem projektiem” ietvaros. Finansējums tiks izlietots Skultes dabas un atpūtas parka izveidei. Šajā gadā tiks izstrādāts būvprojekts un iesniegts projekta pieteikums vietējā rīcības grupā. Būvniecība plānota 2017.gadā.

Mārupes pašvaldībai ir piešķirta kvota 260 000 EUR apmērā. Tas ir valsts un EiropasSavienības atbalsts pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Š.g. pavasarī uzņēmēju un iedzīvotāju aptaujas rezultātā tika pieņemts lēmums pārbūvēt ceļu C-10.

Mārupes pašvaldība veic priekšdarbus, lai startētu projektu konkursos arī citās aktivitātēs, piemēram, SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, kura ietvaros plānojam piesaistīt ERAF finansējumu Mārupes vidusskolas un tai pieguļošā sporta laukuma pārbūvei. ERAF finansējumu  plānojam piesaistīt arī SAM 9.2.4.2 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

A/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” gatavo projekta pieteikumu specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros. Kohēzijas fonda finansējumu 8 496 816 EUR apmērā kanalizācijas infrastruktūrai plānots piesaistīt Mārupes aglomerācijai, kurā ietilpst Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes ciemi.

Šajā pavasarī izmantojām iespēju startēt konkursā par valsts finansējuma piesaisti projektu konkursā “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditējās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”, sagatavojot un iesniedzot projekta pieteikumu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde pirmskolas izglītības iestādei “Mārzemīte” un Mārupes vidusskolai”. Piesaistītais valsts finansējums ir 3409 EUR.