Turpinās pārbūves darbi Mārupes vidusskolā

17.12.2018.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

Sekmīgi turpinās projekta “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006) īstenošana.

Izglītības iestādes esošajā korpusā 5.novembrī ekspluatācijā tika pieņemtas divas multifunkcionālas telpas, kurās projekta ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tika veikt pārbūve. Viena no multifunkcionālajām telpām ir mazā vingrošanas zāle. Tajā tika nosiltināta un nomainīta grīda. Pārbūvēta ventilācijas sistēma un uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. Savukārt virs tās bēniņu telpās izbūvēta jauna multifunkcionāla telpa.

Multifunkcionālās telpas tiks izmantota mācību procesa nodrošināšanai - mācību priekšmetam sports, mācību semināriem, prezentāciju sniegšanai lielākai auditorijai, izglītojošu mācību priekšmetu izstāžu un lektoriju organizēšanai, t.sk. dabaszinību un svešvalodu mācību priekšmetos. Tāpat telpas var tikt izmantotas matemātikas un fizikas mācību priekšmetu apguvei, izmantojot grupu darba un projektu darba formas, lai veicinātu sadarbību dažādu klašu skolēnu starpā. Pasākumi, kas tiks īstenoti šajās telpās, sekmēs plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. 

Paralēli norit darbi pie jaunā izglītības iestādes korpusa būvniecības. Jaunbūvei izbūvēti pamati, dzelzsbetona karkass un starpstāvu pārsegums. Ēkas trīs stāviem izbūvētas ārsienas.

Plānojam, ka mācības jaunajā korpusā sāksies 2019.gada rudenī. 

Projekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezultātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniska ieviešana.

Projektā plānotās darbības, kas tiks veiktas, lai attīstītu izglītības iestādes infrastruktūru:
1) izglītības iestādes ēkas piebūves būvniecība, izveidojot ergonomisku mācību vidi – jaunas mācību klases, t.sk. divus dabaszinību kabinetus;
2) informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
3) esošās ēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot ēkas energoefektivitāti;
4) multifunkcionālas mācību telpas pārbūve.

Provizoriskas projekta kopējās izmaksas ir 3 435 663,49 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2 778 494 eiro.

Projekts tiks īstenots no 01.2018. – 12.2021.

Būvniecības darbi notiek kopš 2018.gada 4.jūnija. To veic SIA “TORENSBERG”.