Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

06.09.2021.

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.9, 3.§), publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Zīlītes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021. gada 22. septembra līdz 22. oktobrim.
Ievērojot  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, kas nosaka publiskās apspriešanas sanāksmes organizēšanas kārtību, t.i., izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku, 2021.gada 27.septembrī plkst. 17.00. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 67913758 vai rakstot uz e-pasta adresi daina.klauge@marupe.lvlīdz 2021.gada 27.septembra plkst. 10.00. 


Aicinām iepazīties ar detālplānojuma elektronisko dokumentāciju ģeoportālā  www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības mājaslapā https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes.


Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma  dokumentācija klātienē pieejama Mārupes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā (5. kabinets), piesakoties vizītei iepriekš, norādot konkrētu datumu un laiku. Zvanīt uz tālruņa nr. 67913758 vai rakstot uz e-pasta adresi daina.klauge@marupe.lv
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2021.gada 22.oktobrim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Daugavas ielā 29, Mārupē, vai administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 67913758 vai rakstot uz e-pasta adresi daina.klauge@marupe.lv .


Svetlana Buraka, teritorijas plānotāja