Paziņojums par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu apstiprināšanu

11.10.2019.

Mārupes novada dome 2019.gada 25.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (sēdes protok.Nr.12) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu apstiprināšanu” un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināti teritorijas plānojuma grozījumi, stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt ar dienu, ko noteiks par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija.

Ar apstiprināto Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju, Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 2019.gada grozījumu apstiprināšanu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vides pārskatu var iepazīties:

  • Elektroniskajā vidē Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Teritorijas plānojums/Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde un Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.lv   sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
  • Klātienē izdrukas formātā Mārupes novada Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.

Plānošanas dokuments attiecas uz Mārupes novada teritorijas atļauto izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas iespējām laika posmam līdz 2026. gadam. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (K. Barona ielā 3–4, Rīgā, info@grupa93.lv, www.grupa93.lv, tālrunis 27373939), pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātā 2017. gada 06. septembrī  noslēgto līgumu. Plānošanas dokuments izstrādāts sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, marupe@marupe.lv, www.marupe.lv/lv, tālrunis 67934695).