Izglītība

Izglītības ziņas

Sākusies bērnu reģistrācija 1.klasei pašvaldības skolās

15.01.2015.
2015.gada 15. janvārī pulksten 8.30 Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs sākusies reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē. Gatavojoties nākamajam mācību gadam, ir izstrādāta un apstiprināta jauna kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, būtiskākās izmaiņas tajā skar uzņemšanu Mārupes vidusskolā. Ņemot vērā to, ka 2015./2016. mācību gadā Mārupes vidusskolā 1.klašu audzēkņiem mācību process var tikt organizēts divās maiņās, vidusskolai izstrādāta atsevišķa pieteikuma forma. Papildus tam ir precizēta teritorija, kurā dzīvojošajiem bērniem noteikta priekšrocība...

Esi draugs!

29.11.2013.
27.novembrī Mārupes pamatskolā norisinājās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa un Mārupes pašvaldības policijas organizētās sporta sacensības 7.klašu skolēniem „Esi draugs!”. Šādas sacensības, kas tiek rīkotas ar mērķi popularizēt policijas tēlu jauniešu vidū, kā arī paaugstināt viņu interesi par veselīgu un sportisku dzīvesveidu, tika rīkotas otro gadu. Dažādās stafetēs ar veiklības, ātruma un sporta spēļu elementiem piedalījās Olaines iecirkņa apkalpojamās teritorijas vispārizglītojošo skolu – Olaines 1.vidusskolas, Olaines 2.vidusskolas, Mārupes vidusskolas, Babītes...

Pieredzes apmaiņas vizīte Turcijā mūžiglītības programmas Comenius ietvaros

08.11.2012.
Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību”, kas ar Eiropas Savienības finansējumu tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas Reģionālās partnerības ietvaros, š.g. oktobra beigās Mārupes pašvaldības darba grupa devās vizītē uz Kilis pilsētu Turcijā, lai iepazītu un attīstītu iekļaujošas izglītības īstenošanu abu dalībvalstu pašvaldību izglītības iestādēs. Vizītes ietvaros projekta dalībnieki iepazinās ar projekta „Ceļā uz iekļaujošo izglītību” partneriem, izzināja Turcijas izglītības, sociālo un kultūras vidi, kā arī iepazinās ar Turcijas izglītības sistēmu, plāniem, darbībām...

Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta Jaunmārupes jauniešu radošās iniciatīvas

29.10.2012.
Mārupes novada Domes Dienas centrā „Švarcenieki” tās vadītāja Gata Vācieša vadībā tiek īstenots projekts „Jauniešu radošā iespēja” . Projekts īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam apakšaktivitātes “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1896.00 un tās 100% apmērā finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Projekta mērķis ir atbalstīt Jaunmārupes jauniešu radošās...

Projekta "Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija" realizācija

23.09.2012.
Laikā no 2010.gada janvāra līdz š.g. septembrim Mārupes novadā tika īstenots projekts „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija”(identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.2/IPIA/VIAA/526). Projekta ietvaros 4 Mārupes novada skolas tika apgādātas ar 24 stacionārajiem datoriem un 4 portatīvajiem datoriem, iegādāti 3 multimediju tehnikas komplekti – 3 interaktīvas tāfeles un 3 projektori, kā arī attīstīts 1 lokālais datortīkls. Līdz ar to, Jaunmārupes sākumskola, Mārupes pamatskola, Mārupes vidusskola un Skultes sākumskola nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās efektīvu...

Mārupes novada Domes darbinieki izglītojas Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta ietvaros

22.09.2012.
Ar 100% Eiropas Sociālā fonda finansējumu laika posmā no 04.09.2012. – 19.09.2012. projekta "Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” ietvaros 30 Mārupes novada Domes un tās iestāžu darbinieki apguva zinības, kā efektīvi plānot laiku un organizēt darbu. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda sniegtajai iespējai, Mārupes novada Domes darbinieki spēs aktīvāk un efektīvāk iesaistīties Eiropas Savienības politiku instrumentu un...

Turpinās projekta īstenošana.

02.07.2012.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Mārupes novada Dome turpina īstenot projektu „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā”. Projekta galvenais mērķis ir panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 30 pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai iegūtu iespējami vairāk...

Turpinās projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” īstenošana

02.07.2012.
Mārupes novada Dome turpina īstenot projektu „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526). Tas tiek īstenots 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros. Projektu finansē no šādiem avotiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums; Valsts budžeta finansējums. Projektu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projekta īstenošanas laiks: 01.2010. – 09.2012. Projekta ietvaros: Mārupes pamatskolai iegādāts 1 portatīvais dators un 1 multimediju tehnikas komplekts. Jaunmārupes sākumskolai...

Projekta ietvaros Mārupes vidusskolā attīstīts lokālais datortīkls

02.04.2012.
Projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526) ietvaros Mārupes vidusskolā š.g. pirmajā ceturksnī tika attīstīts lokālais datortīkls. Tā ir pirmā no divām aktivitātēm, kas projekta ietvaros īstenojamas Mārupes vidusskolā. Š.g. rudenī Mārupes vidusskolā tiks piegādāti un uzstādīti 24 stacionārie datori. Plānojam, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta atbilstoša infrastruktūra, kas veicinās efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādē, tādejādi uzlabojot izglītības...

Skultes sākumskolai projekta ietvaros piegādāts multimediju tehnikas komplekts

02.01.2012.
Skultes sākumskolā ir saņemts un uzstādīts multimediju tehnikas komplekts, kas sastāv no portatīvā datora, interaktīvās tāfeles, projektora un digitālās datu kameras. Multimediju komplekss iegādāts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” aktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526). Skultes sākumskola ir pirmā no četrām Mārupes novada izglītības iestādēm, kurā tiek uzstādīti informatīvo tehnoloģiju komplekti. Vēl šādas mācību kabinetu aprīkojumu iekārtas tiks...