Paziņojums par lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts teritorijas plānojums īpašuma “Mežciems” teritorijā Mārupē, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

22.11.2022.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP) dome 26.10.2022. pieņēmusi lēmumu Nr. 10 (prot. Nr. 21) “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122), teritorijā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš: 16.11.2022. – 16.12.2022. 

Publiskās apspriešanas sanāksme:  28.11.2022. plkst. 17.00 ZOOM platformā.

Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe

ID: 817 679 5216
Parole: LokMez28 

Ar lēmumu un lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: 

 • MNP tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Lokālplānojumi; 
 • ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19038;
 • klātienē izdrukas formātā MNP Attīstības un plānošanas nodaļā (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā)  pirmdienās un  ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Kopsavilkums par risinājumu izvietots publiskajā ārtelpā pie ieejas pašvaldības administrācijas ēkās Daugavas ielā 29, Mārupē, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. 

 

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 16.12.2022.:

 • pa pastu:  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
 • ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv;
 • pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Daugavas ielā 29, Mārupē, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā;
 • reģistrējoties ģeoportālā www.geolatvija.lv, ievadot priekšlikumu sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”).

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Kontaktinformācija: MNP Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Dace Žīgure (tālruņa numurs 67149862, e-pasta adrese dace.zigure@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

det
 

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājuma apraksts: 

Lokālplānojuma (turpmāk - LP) mērķis: teritorijas plānojuma grozīšana īpašuma “Mežciems” teritorijā, lai veiktu funkcionālā zonējuma maiņu no Retinātas savrupmāju apbūve ciemos (DzS1) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz mazstāvu daudzdzīvokļu māju, kā arī publiskās apbūves (labiekārtotas ārtelpas, pakalpojumu un darījumu objektu) attīstības iespējas.

 

LP risinājums paredz teritorijā noteikt 4 funkcionālos zonējumus:

 • Jaukta centra apbūves teritorijas (JC4) daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei 12 zemes vienībās, kuru pirmajos stāvos paredzēta iespēja veidot telpas publisko pakalpojumu vai tirdzniecības objektu izvietošanai, pieļaujot to veidot arī kā pamatizmantošanu zemes vienībā (min. platība 5000m2). 
 • Publiskās apbūves teritorijas (P12, P13 un P14): četras atsevišķas teritorijas, kurās veidojamas tikai būves publisko pakalpojumu vai tirdzniecības objektu izvietošanai, kur dzīvojamā funkcija nebūs atļauta. Tās ietver pirmsskolas izglītības iestādes izbūvi zemes vienībā, kas izvietota tieši pie projektētā C30 savienojuma ar Lapiņu dambi, un zemes vienībā atrodas uzbērums, kura pārbūve ir nosacījums pirmsskolas izglītības iestādes īstenošanai (min. platība 3000 m2). Atsevišķā zemes vienībā paredzēta sporta laukuma būvniecība (min. platība 3000 m2). Vēl divās zemes vienībās paredzēta nespecificēta publiskā izmantošana nelielās platībās (min. platība 1500 m2)
 • Dabas un apstādījumu teritorijas (DA9): Publiskās ārtelpas teritorija, ko veido uzbērums – kalns, kas paredzēts rekreācijas funkcijas nodrošināšanai (min. platība 3000 m2). 
 • Transporta infrastruktūras teritorijas (TR8): ielas, izdalot tās dažādās kategorijās, un piekļuves ceļi bez sarkanajām līnijām. Ielu teritorijā atļauta īslaicīgo stāvvietu izvietošana, ja tas netraucē satiksmei un saskaņots ielas būvprojektā. Būvlaide noteikta 9m no C30 ceļa un 6m no pārējo ielu sarkanās līnijas. 

Teritorijas attīstības priekšlikums paredz, ka lokālplānojuma teritorijā tiks izbūvētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopējo dzīvokļu skaitu – 366, attiecīgi paredzamais kopējais iedzīvotāju skaits lokālplānojuma teritorijā ir 1094. Automašīnu stāvvietas paredzētas katra īpašuma teritorijā, uz ielas atļautas vien īslaicīgas apstāšanās stāvvietas. Pēc 250 dzīvokļu izbūves paredzēta pirmsskolas izglītības iestādes izbūve. JC4 zonējumā noteiktais stāvu skaits paredz četrus stāvus, kur 4. stāva līmenī apbūves platība nepārsniedz 50% no 1. stāva platības. Noteikti attālumi no apbūves savrupmāju zonējumā, kur stāvu skaits nevar pārsniegt trīs stāvus (50 m no  ēkas, 35 m no zonas). Lokālplānojuma risinājums paredz esošā uzbēruma (kalna) pārprofilēšanu. Teritorijas apbūves īstenošana paredzēta četrās kārtās, nosacījumi īstenošanas secībai ietverti apbūves noteikumos.

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros veikts Satiksmes kvalitātes novērtējums, kas parāda, ka teritorijas apbūvei būs nebūtiska ietekme uz satiksmes kvalitāti (situācija vērtēta trīs krustojumos: C30-Rožu iela-C23, C30-P132, Rožu iela-Mārupītes gatve). Kopējais automašīnu skaits uz lokālplānojuma teritoriju tika aprēķināts- 709 automašīnas.