62% Mārupes novada 2020.gada budžeta investīcijas plānotas izglītības nozarei

19.12.2019.

Mārupes novada dome 18.decembra sēdē apstiprinājusi 2020.gada budžetu, kurā teju divas trešdaļas budžeta investīcijas plānotas izglītības nozarei. Otru lielāko izdevumu pozīciju veido iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kas šogad ir sasniegušas 5,95 miljonus eiro.  Liela līdzekļu daļa novirzīta teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, kultūrai un sportam, ielu un ceļu būvniecībai un uzturēšanai.

2020.gadā ieņēmumi plānoti 36,1 miljonu eiro apmērā. Mārupes pašvaldības budžeta lielākos ieņēmumus 2020.gadā veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis 26,7 miljonu eiro apmērā, kas ir 74% no visiem ieņēmumiem, valsts budžeta transferti 5 miljonu eiro apmērā jeb 14% un īpašuma nodokļa ieņēmumi 3 miljonu eiro apmērā jeb 9% no visiem ieņēmumiem. Savukārt budžeta līdzekļu atlikuma prognoze uz 2020.gada sākumu ir 7,97 miljonu eiro. Valsts kases aizdevumu ieņēmumi plānoti 8,9 miljoni eiro.

Pamatbudžeta izdevumi 2020.gadā paredzēti 50,77 miljonu eiro apmērā, neieskaitot Valsts kasei paredzētās aizņēmumu pamatsummas 1,9 miljonus eiro apmērā atmaksu.

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu, pašvaldības prioritāte ir izglītības pieejamības nodrošināšana, kas cita starpā paredz izglītības iestāžu paplašināšanu un jaunas pirmsskolas iestādes būvniecību. Lielākie līdzekļi, kas ir 31,6 miljoni eiro jeb 62 % no kopējiem 2020.gada pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem, paredzēti izglītības nozarei. Nozīmīgas investīcijas atvēlētas vidusskolas un pamatskolu darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai, tajā skaitā Mārupes pamatskolas piebūves un sporta laukuma būvniecībai, kam paredzēti 10,1 miljoni eiro, Mārupes Valsts ģimnāzijas siltināšanai, zaļās klases un vecās katlu mājas koncepta projekta izstrāde un Skultes sākumskolas piebūves projektēšanai un būvniecībai. 4,8 miljonus eiro pašvaldība paredzējusi novirzīt pašvaldības pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai un 6,8 miljonus eiro izglītības pakalpojumu nodrošināšanai, tajā skaitā privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšanai un aukļu pakalpojumu sniegšanai novadā deklarētiem bērniem, kā arī paredzēts finansējums 25% apmērā jaunās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Jaunmārupē.

Otru lielāko Mārupes pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju veido iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citu Latvijas pašvaldību atbalstam  - šogad iemaksas apmērs 5,95 miljonus eiro, kas ir 12 % no visa pašvaldības budžeta.

3,9 miljonus eiro jeb 8 % no plānotajiem kopējiem 2020.gada pamatbudžeta izdevumiem plānots izlietot teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, kas ietver Jaunmārupes dabas parka rekreācijas teritorijas labiekārtošanu 1,1 miljonu eiro apmērā, tai skaitā bērnu rotaļu laukuma izbūve vecākiem bērniem izbūve. 5% jeb 2,5 miljoni eiro atvēlēti kultūrai un sportam. Savukārt Ekonomiskās darbības nodrošināšanai 4% jeb 2,1 miljonu eiro apmērā, kas sevī ietver autoceļu un ielu uzturēšanu un būvniecību novadā, tūrisma attīstību un Būvvaldes darba nodrošināšanu. Sociālajai aizsardzībai atvēlēti 1,5 milj. eiro, no kuriem 590 700 eiro paredzēti dažādu veidu pabalstiem.

Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, pašvaldība 2020.gadā plāno ņemt jaunus aizņēmumus Kohēzijas Fondu projektu īstenošanai “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta” 2,8 miljonu eiro apmērā un sniegt galvojumu ūdensapgādes tīklu izbūvei 2, 6 miljonu eiro apmērā, kā arī jaunas pirmsskolas izglītības iestādes  būvniecībai 8, 2 miljonu eiro apmērā.

infografika

2019.gada 1.decembrī Mārupes novadā deklarēto iedzīvotāju skaits sasniedzis 23 025, saglabājot pozitīvu iedzīvotāju pieauguma tendenci, salīdzinot ar 2019.gada 1.janvāri, kad Mārupes novadā bija deklarēti 22054 iedzīvotāji.

Nekustamo īpašumu nodokļu atlaides Mārupes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (zemju un būvju īpašniekiem) pašvaldība nav mainījusi, t.sk. 50% apmēra atlaidi mājoklim.