Apstiprināts detālplānojums teritorijai, kurā plānota DEPO būvniecība - detālplānojums Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorijai

06.08.2019.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 31.jūlijā ir pieņemts lēmums Nr.2 (sēdes prot. Nr.9) “Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma risinājums paredz priekšnoteikumus īpašuma izmantošanai tirdzniecības centra DEPO attīstībai un ar to saistītās infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei. Detālplānojuma izstrādes un publiskās apspriešanas laikā daudz diskutēts par nepieciešamo satiksmes infrastruktūru, un saskaņojot administratīvo līgumu par detālplānojuma apstiprināšanu, panākta vienošanās, ka tirdzniecības centra nodošana ekspluatācijā pieļaujama vienīgi tad, kad īstenota arī Detālplānojumā paredzētās satiksmes organizācijas nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūve ārpus Detālplānojuma teritorijas. Šie satiksmes uzlabojumi ietver tiešo šķērsojumu izbūvi Kārļa Ulmaņa gatves krustojumā ar Lielirbes ielu un Kārļa Ulmaņa gatves krustojumā ar Upesgrīvas ielu, kā arī Kārļa Ulmaņa gatves lēngaitas joslas izbūvi, Zemzaru ielas posma izbūvi un Daibes ielas posma pārbūvi. Detalizētāk nosacījumi Detālplānojuma īstenošanai iekļauti lēmumā par detālplānojuma apstiprināšanu.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu.

Ar lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu un detālplānojuma gala redakciju var iepazīties zemāk LĒMUMS, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.