Mārupes novada būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanas uzsākšanu tirdzniecības centra jaunbūvei Mārupē, Lambertu ielā 35

07.03.2024.

Mārupes novada būvvalde 2024. gada 6. martā lēmusi uzsākt publisko apspriešanu SIA “GUNTARS-DIZAIN” (reģ. nr. 40003216734) pilnvarotās personas SIA “Plesko Real Estate” (reģ. nr. 40003516351) ierosinātai būvniecības iecerei “Tirdzniecības centra jaunbūve Lambertu ielā 35, Mārupē, Mārupes novadā” (būvniecības lieta BIS-BL-734981-10617) Mārupē, Lambertu ielā 35 (kadastra apzīmējums 80760031148), laika posmā no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. aprīlim.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks

2024.gada 25. martā plkst. 17.30 Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29.

Rimi veikals

Vietas, kur var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju:

  • Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkā Daugavas ielā 29, Mārupē;
  • Mārupes novada būvvaldē Mazcenu alejā 35, Jaunmārupē;
  • Mārupes novada pašvaldības ēkā Piņķos, Centra ielā 4;
  • Mārupes novada pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība” –“Sabiedriskās apspriedes”;
  • uz vietas objektā Mārupē, Lambertu ielā 35.

Mārupes novada būvvaldes kontakti uzziņām: e-pasta adrese marupe.bv@marupe.lv, tālruņa numurs 6714 9863.

Atsauksmju iesniegšana – no 2024. gada 11. marta līdz 15. aprīlim pa pastu/pasta kastītē pie ieejas:

  • Mārupes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēka – Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
  • Mārupes novada būvvalde – Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166;
  • Mārupes novada pašvaldības ēka – Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107;
  • sūtot anketu uz e-pasta adresi marupe.bv@marupe.lv.

Būvniecības ierosinātājs

SIA “GUNTARS-DIZAIN” (reģ. nr. 40003216734) pilnvarotā persona SIA “Plesko Real Estate” (reģ. nr. 40003516351); tālruņa numurs 29999119.

Būvprojekta izstrādātājs

SIA “RR Architects (adrese Blīdenes iela 1A-4, Rīga, LV-1058; uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103785559, būvkomersanta reģistrācijas numurs 11867; tālruņa numurs 29423500).

Būvniecības iecere paredz jauna tirdzniecības centra būvniecību. Projekta risinājumi paredz zemesgabala dienvidrietumu stūrī izvietot tirdzniecības centra ēku ar 6 metru būvlaidi no Kantora ielas sarkanās līnijas.

Pie tirdzniecības centra ziemeļu fasādes ir paredzēts izveidot tehnisko zonu preču piegādei. Galvenās iebrauktuves projektētas no vēl neizbūvētās Lambertu ielas. Piegādes transportam paredzēts izmantot iebrauktuvi, kas izvietota teritorijas ziemeļu daļā.

Plānotā būvniecības iecere paredz piegulošās teritorijas labiekārtošanu. Teritorijā plānotas 80 stāvvietas apmeklētāju auto.

Zemesgabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam

Saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu zemesgabala precizēta atļautā izmantošana ir darījumu teritorijas (D) apakšzona D-6. Detālplānojums “Mārupes pagasta teritorijas daļas starp K. Ulmaņa gatvi, Upesgrīvas, Kantora, Plieņciema ielu un lidostas pievedceļu detālais plānojums” apstiprināts ar Mārupes pagasta padomes 2001. gada 9. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 11. Saskaņā ar detālplānojumā iekļautajiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem zemesgabala atļautā izmantošana ir: darījumu iestāde, tirdzniecības un pakalpojumu objekts, pārvaldes iestāde, kultūras iestāde, ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, zinātnes iestāde, izglītības iestāde, sporta būves.

Būvniecības ieceres iespējamā ietekme uz vidi

Plānotās būvniecības ieceres realizācijas gadījumā būtiska ietekme uz vidi un iedzīvotāju veselību nav paredzama. Tirdzniecības centrs paredzēts pie valsts vietējās nozīmes autoceļa (Kantora iela), kas ir aktīvas transporta plūsmas iela ar sabiedrisko pakalpojumu objektiem. Tirdzniecības centram tiek paredzētas tikai 80 autostāvvietas, kas atbilst normatīvu prasībām, bet būtiski to nepārsniedz, paredzot vairāk vietas teritorijas labiekārtošanai, apstādījumiem.


Lēmums

Aptaujas lapa

Ģenerālplāns

Planšetes maketi - grafiskais materiāls