Izglītība

Mārupes novadā notiek darbs pie izglītības, kultūras un sporta nozares attīstības plāniem

18.06.2024.

Lai Mārupes novadā pilnveidotu izglītības, kultūras un sporta nozares piedāvājumu, pieejamību, kā arī attīstītu vidi jaunu ideju iedzīvināšanai, pašvaldībā uzsākts darbs pie Mārupes novada izglītības, kultūras un sporta nozares stratēģiju un stratēģisko virzienu izstrādes.  

Kopš šī gada pavasara izveidotas vairākas darba grupas, kas strādā pie esošās situācijas analīzes, pēta statistikas datus, tiekas ar iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, kā arī iestāžu vadītājiem un speciālistiem, izzinot viedokļus, lai kompleksi paraudzītos uz nozarēm un rastu efektīvākos risinājumus to turpmākai attīstībai.  

Izglītībā 

Lai izstrādātu Mārupes novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju, notikušas sarunas ar novada izglītības iestādēm, kurās skaidrots, kas ir izglītības ekosistēma, diskutēts par izglītības nozares turpmāko attīstību novadā, prioritātēm un mērķiem.   

Stratēģijas izstrādes laikā plānots analizēt izglītības infrastruktūru, vidi un pieejamību, saturiskos virzienus gan formālajā, gan neformālajā izglītībā, digitalizācijas procesus, pedagogu profesionālo pilnveidi u. c.  Kopā ar nozares speciālistiem, ekspertiem un citiem interesentiem tiks organizētas tematiskas diskusijas.   

Kultūra  

Mārupes novada kultūras iestāžu vadītāji uzsākuši darbu pie stratēģisko mērķu noteikšanas. Līdz šim notikušas sarunas ar konsultatīvās padomes locekļiem, apkaimju aktīvistiem un novada bibliotēku darbiniekiem, vēl plānotas fokusgrupu tikšanās. Analizējot šī brīža novada kultūrtelpu, iezīmējas vājie punkti, kam nepieciešams rast risinājumu, lai ne tikai nodrošinātu kultūras jomas pamatfunkciju veikšanu, bet arī veidotu piemērotu vidi jaunu iniciatīvu ienākšanai novadā.  

Sports  

Turpinoties darbam pie Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas, jau ir veikta esošās situācijas izpēte, kā arī sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas eksperti Signi Luiku veikts padziļināts pētījums par sporta jomu Mārupes novadā. Izpētes procesā ir notikušas darba grupas, Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes, dažādas aptaujas, izveidota Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupa. Notikušas apspriedes ar iedzīvotājiem. Šobrīd novada nozares profesionāļi aktīvi strādā darba grupās, lai izvirzītu sporta nozarei svarīgākos attīstības virzienus.  

 
Apkopoja Sabiedrības informēšanas un multimediju nodaļa