Jauni saistošie noteikumi par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā

09.12.2022.

2022. gada 10. decembrī spēkā stāsies jauni saistošie  noteikumi Nr. 31/2022 "Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā", kas nosaka:

 • ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;
 • tirdzniecības dalībnieka tirdzniecības organizatora un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja pienākumus kārtības nodrošināšanā;
 • tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
 • nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
 • atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

 

Nodarboties ar ielu tirdzniecību, tirdzniecības organizēšanu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

Par atļaujas izsniegšanu ir maksājama nodeva atbilstoši Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Atļauja tirdzniecībai tiek izsniegta pēc nodevas samaksas.

Nodarboties ar ielu tirdzniecību, tirdzniecības organizēšanu vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu var ar pašvaldību individuāli saskaņotās publiskās vietās.

 

Ielu tirdzniecības vietās realizējamās preču grupas

Juridiskām un fiziskām personām ir atļauts realizēt šādas preču grupas:

fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7. punktā noteiktās preču grupas;

Juridiskās un fiziskās personas, kuras reģistrējušas un realizē saimniecisko darbību, ir tiesīgi pārdot:

 • pašu ražotu lauksaimniecības produkciju;
 • izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, biškopības, lopkopības un svaigas zvejas produktus;
 • mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;
 • visa veida lauksaimniecības (augkopības, lopkopības, zivkopības, biškopības) un tās pārstrādes produkciju;
 • augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālus;
 • iepirktus skuju kokus un zarus, no tiem gatavotos izstrādājumus;
 • saldējumu;
 • iepirktos ziedus;
 • karstās uzkodas no speciālām iekārtām;
 • bezalkoholiskos dzērienus;
 • pašu izgatavotus amatniecības darinājumus;
 • pašu izgatavotus mākslas priekšmetus;
 • iepirktus augļus, dārzeņus, ogas;
 • saldētos pārtikas produktus;
 • rūpnieciski ražotās pārtikas preces.

 

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja tirdzniecībai publiskās vietās

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībniekiem, tirdzniecības organizatoriem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem jāiesniedz pašvaldībai iesniegums, norādot un pievienojot šādu informāciju un dokumentus:

 • atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences);
 • apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;
 • limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi;
 • Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirto reģistrācijas numuru;
 • nekustamā īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana par tirdzniecības vietas ierīkošanu, ja tirdzniecības vietu paredzēts ierīkot privātīpašumā esošajā teritorijā;
 • saskaņojumu ar publiska pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu publiska pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā publiskā pasākuma norises laikā un vietā;
 • fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas.

 

Pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas izskata iesniegumu un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.

Tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

Tirdzniecība bez derīgas pašvaldības atļaujas, tajā skaitā, ja atļauja papīra vai elektroniskā formātā neatrodas tirdzniecības vietā, ir tirdzniecība neatļautā vietā.

Prasības tirdzniecības dalībniekiem, organizatoriem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem kārtības nodrošināšanai
Ielu tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 12. un 23. punkta nosacījumi, pārtikas apritei noteiktās prasības un citi tirdzniecību un sabiedrisko kārtību reglamentējošie normatīvie akti.

Papildus ielu tirdzniecības dalībnieks ievēro, lai:

 • tiktu ievērota tirdzniecības vieta;
 • tiktu ievēroti ielu tirdzniecības atļaujā norādītie nosacījumi;
 • tiktu ievēroti tirdzniecības noteikumi konkrētā tirdzniecības vietā, tīrība un kārtībā 5 m rādiusā ap to, kā arī atkritumu urnu izvietošana un savlaicīga izvešana;
 • tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz speciālajām iekārtām, kuras tiek izmantotas tirdzniecībai;
 • savlaicīgi tiktu izvestas iekārtas, kas zaudējušās savu funkcionālo nozīmi, no tirdzniecības vietas;
 • tirdzniecības laikā tirdzniecības vieta tiktu uzturēta kārtībā un pēc darba beigšanas tiktu sakārtota.

 

Katrā tirdzniecības vietā jābūt šādiem dokumentiem:

 • personu apliecinošam dokumentam;
 • attiecīgu valsts institūciju izsniegtam dokumentam par tiesībām tirgoties ar konkrētām precēm;
 • pašvaldības atļaujai;
 • dokumentam, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu.

 

Tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

 • veikt tirdzniecību ārpus atļaujā noteiktās vietas, platības un laika, kā arī realizēt preču grupas, kuras nav norādītas atļaujā;
 • veicot tirdzniecību, bojāt pilsētvides un sabiedrisko apstādījumu elementus;
 • aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;
 • traucēt tuvumā esošo iestāžu darbu;
 • atļauju nodot izmantošanai citām personām.

 

Nosacījumi ielu tirdzniecības dalībniekam izsniegtās atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai anulēšanai

Pašvaldības izpilddirektors var pieprasīt, lai tirdzniecības dalībnieks, ne vēlāk kā trīs darba dienas no paziņojuma saņemšanas brīža, pārvieto konkrēto tirdzniecības vietu, iespēju robežās paliekot tuvāk savai tirdzniecības vietai, uz noteiktu laiku šādos gadījumos:

 • sakarā ar veicamajiem neatliekamiem remontdarbiem (komunikāciju, ietvju, ielas seguma remonts u.tml.);
 • saistībā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus saskaņojusi Pašvaldība;
 • ja tas rada draudus iedzīvotāju, apmeklētāju vai tirgotāju drošībai;
 •  ja tas nepieciešams pilsētas projektu īstenošanai.

 

Pašvaldība ir tiesīga tirdzniecības dalībniekam izsniegto atļauju anulēt vai apturēt tās darbību uz laiku, ja:

 • tirdzniecības dalībnieks apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;
 • patvaļīgi mainīts tirdzniecības vietas izvietojums, platība;
 • tiek tirgotas preču grupas, kas nav norādītas izsniegtajā atļaujā;
 • tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.

 

Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
Pašvaldības izpilddirektora pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Pašvaldībā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pašvaldības pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Pilns saistošo noteikumu teksts pieejams ŠEIT