Sabiedrība

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Lagūnas"

15.09.2020.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2020.gada 10.septembrī ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Sabiedrība Mārupe” ierosinātajai derīgo izrakteņu ieguvei dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā „Lagūnas” (kadastra Nr.8076 014 0004), Mārupes novadā.

Paredzētā darbība ir dīķa ar aptuveno platību 3,18 ha ierīkošana, kuras laikā tiks iegūti derīgie izrakteņi (smilts). Plānotais izrokamā materiāla ieguves apjoms 220 281 m3. Diennaktī plānots iegūt 200 – 350 m3 smilts, bet gadā plānots iegūt 50 000 m3 smilts.

Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI20SI0073 rezultātā.

Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti,  kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/IVN.