Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Tīrainē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

16.09.2019.

Mārupes novada Dome 2019. gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (protokols Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031163), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos.  

Publiskā apspriešana notiks no 17.09.2019. līdz 15.10.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 3.oktobrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupes novada Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā (šeit ) sākot no 17.09.2019. Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstiski līdz 15.10.2019. Mārupes novada domei Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē Klientu apkalpošanas centrā. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) (šeit).

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.