Mārupes novada būvvalde noraida “KAIROS”- kultūras un sociālā garīguma centra būvniecības ieceri

26.07.2019.

Izskatot pēc būtības Rīgas metropolijas Romas katoļu Kūrijas (reģ.nr. 90000106677) 2019.gada 07. maija  ar reģ. Nr.2/9/161  būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei “ KAIROS”- kultūras un sociālā garīguma centra būvniecība nekustamajā īpašumā  Ievu iela 8 (zemes kadastra Nr. 8076 011 0091, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 8076 011 0313), Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

Mārupes novada būvvalde lēmusi:

  • noraidīt “ KAIROS”- kultūras un sociālā garīguma centra būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā  Ievu iela 8 (zemes kadastra Nr. 8076 011 0091, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 8076 011 0313), Mārupe, Mārupes novadā,  kā neatbilstošu Mārupes novada teritorijas plānojumam 2014. – 2026. gadam un Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 2014.-2026.gadam.
  • Rīgas metropolijas Romas katoļu Kūrijai (reģ.nr. 90000106677) neizsniegt būvatļauju “ KAIROS”- kultūras un sociālā garīguma centra būvniecībai nekustamajā īpašumā  Ievu iela 8 (zemes kadastra Nr. 8076 011 0091, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 8076 011 0313).

2019.gada 26.jūlija Mārupes novada būvvaldes lēmums Nr.3 un Publiskās apspriešanas pārskats