Projektu jaunumi

„Ceļā uz iekļaujošu izglītību” Mārupes novadā un Pierīgas novadu semināros

01.04.2014.
Semināros Pierīgas novadu un Mārupes novada izglītības iestāžu skolotājiem logopēdiem tika sniegta informācija par novēroto iekļaujošās izglītības jomā Turcijā Kilis pilsētas izglītības iestādēs. Aplūkojot dažādos foto materiālus, kolēģi guva jaunas un interesantas idejas, ko izmantot savā darbā gan pirmsskolās, gan skolās ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālas vajadzības. Foto no Mārupes novada skolotāju logopēdu semināra Jaunmārupes sākumskolā Sagatavoja Jaunmārupes sākumskolas skolotāja logopēde Zeltīte Šneidere Vairāk par projektu lasīt šeit. Projekts saņēmis finansējumu Eiropas...

„Ceļā uz iekļaujošu izglītību” Jaunmārupes sākumskolas ikdienā

01.04.2014.
Iekļaujošā izglītība ir izglītība visiem bērniem un jauniešiem; bērni mācās kopā ar saviem vienaudžiem atbilstīgi savām spējām; tās ir mācības, kas paredzētas bērniem ar mācīšanās grūtībām/ traucējumiem. Tā kļūst arvien aktuālāka, jo katru gadu arvien vairāk ir izglītojamo, kuriem nepieciešams īpašs pedagogu atbalsts. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām visus nepieciešamos atbalsta pasākumus. Tā kā izglītojamajiem ir atšķirīgas speciālās vajadzības (mācīšanās traucējumi, valodas traucējumi), pedagogi kopā ar atbalsta personālu izstrādā individuālos plānus un...

Jaunmārupes sākumskolā esam ceļā uz iekļaujošu izglītību

21.01.2014.
Jaunmārupes sākumskola ir iesaistījusies Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības projektā “Ceļā uz iekļaujošu izglītību” („Towards Inclusive Education”). Individuāla pieeja katram skolēnam ir svarīgs nosacījums kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai, paredzot izglītošanās iespējas arī tiem bērniem, kuriem vispārpieņemtie attīstības veicināšanas paņēmieni ir izrādījušies mazāk efektīvi. Individuālu pieeju izglītībā Jaunmārupes sākumskolā nodrošina sākumskolas un priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls (speciālais pedagogs, logopēds, izglītības...

Vienoti kopā ceļā uz iekļaujošu izglītību dienas centrā „Švarcenieki”

20.01.2014.
2012.gada rudenī Comenius projekta ietvaros „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” dažādu Mārupes novada Domes struktūrvienību darbiniekiem bija lieliska iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā un Turciju, lai mācītos no kolēģu prakses, kā ikdienā strādāt un palīdzēt bērniem un jauniešiem invalīdiem. Domājot par mūsu novada bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, šajā gadā Dienas centrs „Švarcenieki” sadarbībā ar centra brīvprātīgajiem no Mārupes un Turcijas projekta ietvaros uzsāka īstenot dažādas sportiskās aktivitātes bērniem un jauniešiem ar dauna sindromu, bērna cerebrālo trieku un citām...

Izstāde Jaunmārupes sākumskolā projekta "Ceļā uz iekļaujošu izglītību" ietvaros

13.12.2013.
Jaunmārupes sākumskola piedalās projektā "Ceļā uz iekļaujošu izglītību". Projekta „Ceļā uz iekļaujošo izglītību” mērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības īstenošanu Mārupes novada un Kilis reģiona (Turcijā) izglītības iestādēs. Projekta ietvaros ir atlasīta, analizēta un apkopota informācija par iekļaujošo izglītību Latvijā un Mārupes novadā un ir sagatavotas tēzes informatīvam bukletam.Sadarbojoties atbalsta personālam, tika sagatavota prezentācija un novadīta lekcija par iekļaujošo izglītību Latvijā latviešu un angļu valodās. Jaunmārupes sākumskolas bibliotekā tika apkopoti materiāli un...

Izstāde Mārupes pamatskolā projekta "Ceļā uz iekļaujošu izglītību" ietvaros

02.12.2013.
Mārupes pamatskola ir iesaistījusies Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības projektā (Ceļā uz iekļaujošu izglītību" („Towards Inclusive Education”), kurš ilgs līdz 2014.gada 31.jūlijam. Projekta ietvaros 3 skolas pārstāvji: direktore Sigita Sakoviča, DVIJ Solvita Jakubovska, angļu valodas skolotāja Viktorija Ziediņa, 2012.gada oktobrī viesojās Turcijas pilsētā Kiilis, lai iepazītos ar Turcijas izglītības sistēmu, akcentējot izglītības iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām. Izglītības iestāde šajā projektā iesaistījās, jo bija uzsākusi iekļaujošo izglītību...

Pieredzes apmaiņā Ziemeļvalstīs

15.10.2013.
Projekta „Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām”, kas tiek īstenots Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskajai administrācijai ietvaros, seši Mārupes novada Domes speciālisti oktobra sākumā viesojās divās Ziemeļvalstu pašvaldībās - Nacka pašvaldībā Zviedrijā un Moss pašvaldībā Norvēģijā. Atbilstoši programmas prasībām katrā valstī tika pavadītas trīs darba dienas, tiekoties ar pašvaldību mēriem, vadītājiem un dažādu jomu speciālistiem. Viesojoties Nacka pašvaldībā Zviedrijā, iepazināmies ar pašvaldības darbību, īpašu uzmanību veltot finanšu vadībai un sociālajai...

Dienas centrā "Švarcenieki" ierīkota radošā darbnīca

02.10.2013.
Projekta „Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā „Švarcenieki”” ietvaros dienas centrā "Švarcenieki" ierīkota radošā darbnīca. Projekta mērķis ir veicināt pakalpojumu pieejamību dienas centrā „Švarcenieki”, iegādājoties mēbeļu komplektu radošajai darbnīcai”, kas nepieciešams, lai dienas centra klienti spētu iesaistīties dažādās radošās aktivitātēs: gleznošanā, veidošanā, filcēšanā u.tml. Lai uzlabotu iespējas darboties radošajās darbnīcās un celtu radošo darbnīcu kapacitāti, t.i. pakalpojumu nodrošinātu lielākam klientu skaitam, projekta ietvaros dienas centram iegādāti zemāk...

Jaunmārupē izbūvēts ielu basketbola laukums un uzstādīti trenažieri

28.06.2013.
Projekta „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3/1” (Nr.12-04-LL37-L413201-000007) ietvaros Jaunmārupē iepretim dienas centram „Švarcenieki” pie skeitparka atklāts apgaismots ielu basketbola laukums. Līdzās basketbola laukumam izvietoti trenažieri ielu vingrotājiem. Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu. Vairāk informācijas par projektu lasīt šeit.

Turcijas izglītības sistēmas pārstāvji viesojas Mārupē

27.05.2013.
Turpinot sadarbību, kas aizsākās ar Mārupes pašvaldības speciālistu vizīti pagājušā gada oktobrī Kilis pilsētā Turcijā, projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” ietvaros no 20.līdz 26.maijam Mārupes novadā viesojās delegācija no Turcijas. Šī projekta iniciators un vadošais partneris ir Kilis reģionālā pārvalde, kas uzaicināja Mārupes pašvaldību piedalīties projektā un dalīties pieredzē. Turcijas delegācijā Latvijā tika pārstāvēti visi projekta partneri - Kilis reģionālā pārvalde, Ekrem Cetin pamatskola, Toki pamatskola un Kilis Jaunatnes un sporta klubs, kopumā 12 cilvēki. Viesi apmeklēja...

Projektā „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” iesaistās Valda Zoša

01.02.2013.
Valda Zoša ir Olaines speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītāja. Pateicoties vērā ņemamajai pieredzei un izglītībai, viņa lieliski spēj novērtēt bērnu ar īpašām vajadzībām nepieciešamības un spējas iekļauties kopējā izglītības sistēmā. Valda ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu skolvadībā. Viņai ir pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas kvalifikācija, kas iegūta Rīgas pedagoģiskajā skolā, LPI Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas diploms ar iegūtu kvalifikāciju pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas metodika. Valda ir...

Īstenots Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts

19.12.2012.
Laikā no 01.04.2012. – 31.12.2012. tika īstenots projekts „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/076). Projekta galvenais mērķisbija panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai...

Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta Tīraines ciema jauniešu iniciatīvu

06.12.2012.
Mārupes novada Domes Sociālā dienesta dienas centrā „Tīraine” tā vadītājas Sandras Ivbules vadībā tiek īstenots projekts „Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldībasDienas centrā „Tīraine” sadarbībā ar jaunatnes organizāciju "Jauniešu ideju darbnīca.” Projekts īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam apakšaktivitātes „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot resursu punktu Mārupes novada dienas centrā „Tīraine”, lai novada jauniešiem nodrošinātu bezmaksas iespēju izmantot...

Pieredzes apmaiņas vizīte Turcijā mūžiglītības programmas Comenius ietvaros

08.11.2012.
Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību”, kas ar Eiropas Savienības finansējumu tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas Reģionālās partnerības ietvaros, š.g. oktobra beigās Mārupes pašvaldības darba grupa devās vizītē uz Kilis pilsētu Turcijā, lai iepazītu un attīstītu iekļaujošas izglītības īstenošanu abu dalībvalstu pašvaldību izglītības iestādēs. Vizītes ietvaros projekta dalībnieki iepazinās ar projekta „Ceļā uz iekļaujošo izglītību” partneriem, izzināja Turcijas izglītības, sociālo un kultūras vidi, kā arī iepazinās ar Turcijas izglītības sistēmu, plāniem, darbībām...

Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta Jaunmārupes jauniešu radošās iniciatīvas

29.10.2012.
Mārupes novada Domes Dienas centrā „Švarcenieki” tās vadītāja Gata Vācieša vadībā tiek īstenots projekts „Jauniešu radošā iespēja” . Projekts īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam apakšaktivitātes “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1896.00 un tās 100% apmērā finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Projekta mērķis ir atbalstīt Jaunmārupes jauniešu radošās...

Mārupes novada Domes darbinieki viesojas Jaunpilī Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta ietvaros

01.10.2012.
Ar 100% Eiropas Sociālā fonda finansējumu laika posmā no 01.04.2012. – 31.12.2012. tiek īstenots projekts "Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā”. Tā ietvaros piektdien, 28.09.2012. vienpadsmit Mārupes novada Domes un tās iestāžu darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunpils novada domi. Vizītes ietvaros tika dibināti sadarbības kontakti un notika pieredzes apmaiņa par līdzšinējo pieredzi Eiropas Savienības un...

Projekta "Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija" realizācija

23.09.2012.
Laikā no 2010.gada janvāra līdz š.g. septembrim Mārupes novadā tika īstenots projekts „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija”(identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.2/IPIA/VIAA/526). Projekta ietvaros 4 Mārupes novada skolas tika apgādātas ar 24 stacionārajiem datoriem un 4 portatīvajiem datoriem, iegādāti 3 multimediju tehnikas komplekti – 3 interaktīvas tāfeles un 3 projektori, kā arī attīstīts 1 lokālais datortīkls. Līdz ar to, Jaunmārupes sākumskola, Mārupes pamatskola, Mārupes vidusskola un Skultes sākumskola nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās efektīvu...

Mārupes novada Domes darbinieki izglītojas Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta ietvaros

22.09.2012.
Ar 100% Eiropas Sociālā fonda finansējumu laika posmā no 04.09.2012. – 19.09.2012. projekta "Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” ietvaros 30 Mārupes novada Domes un tās iestāžu darbinieki apguva zinības, kā efektīvi plānot laiku un organizēt darbu. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda sniegtajai iespējai, Mārupes novada Domes darbinieki spēs aktīvāk un efektīvāk iesaistīties Eiropas Savienības politiku instrumentu un...

Projektā „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” iesaistās Ilona Laizāne

03.09.2012.
Savas darba gaitas psihologa amatā Ilona Laizāne uzsāka pirms piecpadsmit gadiem speciālajā internātpamatskolā, kurā mācās skolēni ar garīgas attīstības traucējumiem. Tur strādājot, viņa ir izveidojusi labas prasmes individuālās psihodiagnostikas jomā, grupu izpētē, sadarbībā ar ģimenēm un dažādām valsts un pašvaldību institūcijām. Paralēli darbam skolā viņa no 2004.gada lasa lekcijas dažādām auditorijām. Piemēram, RPIVA psiholoģijas un pedagoģijas studentiem – bakalauriem un maģistrantiem attīstības psiholoģijā, psihodiagnostikā, un vadīja aktīvās prakses skolā. Viņa ir apguvusi grupu...