Izglītība

Pedagogi - sirdsdarba darītāji

07.10.2022.

7. oktobrī Mārupes Kultūras namā norisinājās Gada balvas izglītībā pasniegšanas ceremonija “Gada pedagogs 2022”, apbalvojot 30 Mārupes novada pašvaldības iestāžu pedagogu, kuru darbu augstu novērtējuši kolēģi un skolēni.

Pasākuma foto skatīt šeit


Tradīcija īpašā ceremonijā godināt labākos pedagogus Mārupes novada pašvaldībā turpinās jau astoto gadu. Šogad konkursā vērtēti Mārupes novada pašvaldības sešu skolu, sešu pirmsskolu, divu profesionālās ievirzes skolu un sporta centru pedagogi. Pedagogu vērtēšana atbilstoši nolikumam norisinājās visu pagājušo mācību gadu.


Balvu pasniegšanas ceremonijas atklāšanā nominantus uzrunāja Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, uzsverot to, ka skolotāja darbs ir ļoti atbildīgs, bet gandarījumu sniedz skolēnu panākumi turpmākajā dzīvē - it sevišķi brīžos, kad skolēni atgriežas pie saviem skolotājiem, pateicoties par sniegtajām zināšanām. “Paldies Jums, skolotāji, par ieguldījumu, sniedzot skolēniem zināšanas un arī ievadot dzīvē, dodot gudrus padomus, lai viņi tālāk neapjuktu savā dzīves gaitās!”


Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Mārtiņš Bojārs savā uzrunā akcentēja to, ka skolotāja darbs nav viegls, bet tas ir sirdsdarbs.  “Jūs esat tie, kuri ikdienā saņem ļoti daudz “labrīt”, “paldies”. Un arī es vēlos pievienoties šiem “paldies”! Paldies par to, ka jūs esat pedagogi, jo ne visiem tas ir dots, ne visi var to uzņemties! Paldies, ka esat šeit, Mārupes novadā, un veicat šo lielo misiju “Skolotājs”.

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi - sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī “Gada pedagogs 2022” balvu, pateicības rakstu un īpaši katram nominantam sagatavotu dāvanu no konkursa atbalstītāja “A Aptieka”.


Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās - “Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, “Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, “Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”, “Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”, “Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā”, “Gada sporta treneris”,  “Skolēnu simpātija” un īpašās balvas – “Par mūža ieguldījumu izglītībā” un “Gada pedagogs” (izvirza žūrijas komisija no visiem balvai pieteiktajiem pedagogiem). 


Komisija pēc nominantu uzklausīšanas vienprātīgi secināja, ka Mārupes novads ir bagāts ar vērtībās balstītiem skolotājiem, kuri paralēli zināšanām veic sirdsdarbu, nododot bērniem vērtības, kas turpmāk veidos vietējo kopienu, kurā dzīvosim.

Īpašais tituls “Mārupes novada Gada pedagogs 2022” šogad piešķirts Mārupes pamatskolas dabaszinību skolotājai Daigai Krieviņai

 

Daiga Krieviņa

 

"Paldies, ka piederat Mārupes novada saimei, paldies, ka veidojat nākamo paaudzi, paldies par tām vērtībām, ko Jūs dodat nākamajai paaudzei, paldies par to, ka Jūs esat," pasākuma noslēgumā pateicību Mārupes novada pedagogiem pauda Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite


Svinīgo "Gada pedagogs 2022" apbalvošanas ceremoniju vadīja Mārupes Kultūras nama vadītāja Ira Dūduma, bet skolotājus ceremonijas laikā ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Anda un Kaspars Zemīši.

123
446

"GADA PEDAGOGS 2022" balvas ieguvēji

Dagmāra Bindere
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, Babītes pirmsskolas izglītības iestāde

Dagmāra Bindere Babītes PII strādā kopš 2017. gada janvāra. Tādu pedagogu, kā Dagmāra var novēlēt ikvienai izglītības iestādei. Ar izcilām komunikācijas un sadarbības prasmēm – kā pedagoģiskajā sēdē izteicās kolēģes - “mēs visas vēlētos strādāt grupā pārī ar Dagmāru”. Dagmāra lieliski noorganizēs un novadīs jebkuru iestādes pasākumu bērniem – dziedās, dejos, spēles kokli vai klavieres, iejutīsies jebkurā tēlā. Gan esošā pieredze, zināšanas, prasmes, gan elastīgais prāts ļauj pasākumu saorganizēt “tūlīt un tagad”. Aktīvi iesaistās Erasmus+ projektos un to aktivitāšu īstenošanā, piedāvājot savas idejas. Problēmsituācijas risina konstruktīvi, piedāvājot savus risinājumus un redzējumu, vienmēr ir atvērta jaunajam, nebaidās atzīt, ka kaut ko nezina vai neizprot. Nekad neatsaka padomu kolēģiem, tajā pašā laikā jautā un ieklausās padomos arī pati. Labprāt apmeklē dažādus kursus - ne tikai pedagoģisko zināšanu papildināšanai, bet arī personības izaugsmei. Apbrīnojams ir Dagmāras pozitīvisms un optimisms, kādu ikdienā viņa ienes iestādes kolektīvā. Un visam pāri - izcils darbs ar bērniem! Aizrautīgi organizē mācīšanos dabā, āra teritorijā, ved bērnus ekskursijās.

Egija Šumska
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, Salas sākumskola

Egija ar mazajiem ķipariem darbojas jau 15 gadus. Skolotājai sirdij tuva ir Montessori pieeja un audzināšanas metodes. Egija labprāt ar savām zināšanām dalās ar kolēģēm, ar savām idejām aktīvi iesaistās pirmsskolas organizētajās aktivitātēs, metodiskās komisijas sapulcēs. Viena no skolotājas sirdslietām ir radošā darbošanās, sākot ar grupas noformēšanu, floristiku un beidzot ar dažādiem izzinošiem mācību materiāliem. Egija ir pedagogs otrajā paaudzē. Ikdienā ir veselīga dzīvesveida piekritēja. Ļoti nosvērta. Izcils pedagogs!

Elvis Saulīts
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, PII “Mārzemīte”

Elvis “Mārzemītē” strādā kopš 2020. gada, un tā ir skolotāja pirmā darba vieta, kurā viņš uzsāka savas profesionālās darba gaitas pēc sporta skolotāja diploma iegūšanas. Kolektīvs augstu novērtē Elvja profesionālo meistarību, izglītojamo vēlēšanos sportot un viņu izaugsmi. Elvis sevi lieliski parādīja ne tikai kā sporta skolotājs, bet arī aizvietojot grupu skolotājus. Darbojoties ar bērniem grupā, īstenojot mācību un audzināšanas uzdevumus, redzama Elvja profesionalitāte, entuziasms un īstena aizraušanās būt par skolotāju maziem bērniem. Atzinīgi novērtējam Elvja sadarbību ar kolēģiem un vecākiem. Kā pierādījums tam ir ļoti pozitīvas atsauksmes par Elvi kā par skolotāju un kolēģi, kurš ir enerģisks, radošs, atsaucīgs, vienmēr gatavs iesaistīties, atbalstīt un palīdzēt. Paralēli skolotāja darbam Elvis strādā Mārupes Sporta centrā, kur trenē jaunos volejbolistus. Vasarā aktīvi organizē bērnu un jauniešu sporta nometnes, kurās lieti noder profesionālās zināšanas. Elvis lieliski dzied, spēlē dažādus mūzikas instrumentus – ģitāru, ukuleli, džambu. Ja rodas iespēja, labprāt iesaistās muzikālos projektos un uzstājas publikas priekšā. Elvja moto : Lieto savas Dāvanas!
 

Kristina Seļivanova
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, Skultes sākumskola

Kristina Skultes sākumskolā par pirmsskolas skolotāju strādā piecus gadus. Patlaban studē arī Latvijas Universitātē studiju programmā "Sākumizglītības skolotājs".  Skolotāja sniedz atbalstu pirmsskolas izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, kā arī profesionāli un radoši strādā ar bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi - sagatavo individuālos plānus un īsteno atbalsta pasākumus. Savā darbā izmanto informācijas tehnoloģiju prasmes, strādājot ar interaktīvo tāfeli un veidojot uzskates materiālus pirmsskolas nodarbībām. Skolotāja sadarbībā ar citiem skolotājiem sagatavo izglītojamos dažādiem pirmsskolas pasākumiem. Kristina ir pozitīva, pretimnākoša un labsirdīga. Katru gadu regulāri pilnveido savu pedagoģisko meistarību - apmeklē seminārus, kursus un ar iegūtajām zināšanām labprāt dalās ar kolēģiem, vecākiem un skolēniem.

Kristīne Bierande
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, PII “Lienīte”

Kristīne ir pirmsskolas mūzikas skolotāja. Skolotājas pedagoģiskā darba stāžs 18 gadi. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu mūzikas pedagoģijā. Kristīne māca iepazīt mūzikas pasauli pašiem mazākajiem iestādes audzēkņiem - saklausīt un atšķirt dažādas skaņas mūzikā, sniedz prieku un gandarījumu, izpildot muzikālās rotaļas. Kristīne ir atsaucīga, saprotoša, katram bērnam prot sniegt viņam vien nepieciešamo atbalstu. Skolotāja aktīvi iesaistās iestādes kopējos pasākumos - vada pasākumus, iesaka idejas iestādes pedagoģiskā darba plānam, piedalās bērniem domātos uzvedumos, arī pati plāno un vada pasākumus. Kolēģi Kristīni vērtē kā jauku, aktīvu, radošu personību. Skolotāja iegulda lielu darbu, ir pacietīga un izpalīdzīga, radošu ideju pilna gan darbā ar bērniem, gan organizējot pasākumus.

Mārīte Segliņa
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, PII “Zīļuks”

Mārīte ir skolotāja ar lielu pieredzi darbā pirmsskolas izglītības jomā, kas atspoguļojas kā profesionāla pieeja gan darba pienākumu veikšanā, gan attiecību veidošanā ar bērniem, gan komunikācijā ar vecākiem. Savās darba gaitās skolotāja vairākkārt sagatavojusi bērnus skolai. Arī šajā mācību gadā bērnu grupa, ko Mārīte ar kolēģi vadīja jau no četru gadu vecuma, tika sagatavota mācību uzsākšanai 1. klasē. Sākotnēji īpaša vērība tika pievērsta mācību vides iekārtošanai, strukturēta mācību satura apguves nodrošināšanai jaunajā izglītības iestādē “Zīļuks”. Kolēģi augstu vērtē arī Mārītes atsaucību un izpalīdzību, dalīšanos pieredzē un sadarbības veidošanu gan ar savas grupas komandu, gan arī ar pārējiem kolēģiem iestādē. Neaizstājams ir laikā dots padoms, kā labāk palīdzēt bērniem, kam ir mācīšanās grūtības un uzvedības problēmas, kā arī viņas prasme argumentēt un pamatot savu viedokli un rīcību. Mārītei raksturīgā humora izjūta un situācijas redzējums palīdz uzturēt možu garu ikdienā arī viņas kolēģiem. Tieši pozitīvais skatījums uz lietām palīdz tikt pāri arī šķēršļiem un grūtībām, kas nereti uzrodas darba dzīvē.

Nataļja Andrianova
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, PII “Zeltrīti”

Nataļja kā pirmsskolas pedagogs Mārupes novadā strādā jau daudzus gadus. PII “Zeltrīti” darba gaitas sāka 2010. gadā, bet pirms tam 15 gadus nostrādāja PII “Lienīte”, kur septiņus gadus papildus audzinātājas darbam bija arī sporta skolotāja. Vienmēr pierāda profesionalitāti savā jomā - ikdienā veiksmīgi īsteno jauno kompetenču pieeju pirmsskolas pedagoģijā. Papildus ieguvusi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 3. pakāpi. Atsaucīga, uz viņu vienmēr var paļauties. Labprāt dalās pedagoģiskajā pieredzē, popularizējot iestādi - novada, valsts vai Eiropas līmenī. Pēc savas iniciatīvas ar sagatavotajiem metodiskajiem materiāliem piedalījusies vairākās Pierīgas novadu pirmsskolas pedagogu radošo/metodisko darbu skatēs. Vienmēr piedalās dažādos konkursos, ko organizē žurnāli “Ilustrētā junioriem” un “Pūcīte”, biedrība ”Mammām un tētiem” un uzņēmums “Vivacolor” , kā arī citos konkursos, kas paredzēti pirmsskolas vecuma bērniem. Bijusi darba vērošanā bērnudārzā “Little Wonders” Kiprā, Limasomā Erasmus+ projektā “Īpašais laiks īpašiem bērniem”. Darba vērošanā Nataļja guva idejas, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, kā arī dalījās ar tām ar Pierīgas pirmsskolu kolēģēm. Savā brīvajā laikā skolotāja “Zeltrītu” bērniem deviņus gadus vadīja latviešu un krievu valodas interešu izglītības pulciņus. Iesaistās un atbalsta iestādes pasākumus, bijusi prakses vadītāja studentēm. Radoša, uztur savu digitālo mācību līdzekļu vietni, iestādē dalās ar visiem saviem izveidotajiem digitālajiem metodiskajiem materiāliem. Nataļja skaisti glezno, viņas gleznojumi priecē arī iestādi - dziedoši “Zeltrītu” putniņi nošu līnijās katru dienu bērnus un darbiniekus sagaida mūzikas kabinetā, bet speciālā pedagoga kabinetā - Latvijas dabas gleznojums. Atgūt enerģiju un spēku Nataļjai palīdz mežs - patīk sēņot, dārzkopība – audzē puķes un tomātus. Nodarbojas ar floristiku, zīmēšanu, rokdarbiem. Patīk ceļot. Kolektīvs novērtē Nataļju kā atbildīgu, profesionālu, zinošu savā jomā, orientētu uz vislabāko rezultātu.

Sandra Vīksne
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, Mārupes pamatskola

Mārupes pamatskolas pirmsskolas grupās Sandra strādā kopš 2012. gada. Par Gada pedogogu Mārupes pamatskolā Sandra ir izvirzīta jau otro reizi. Pirmsskolas skolotāja veiksmīgi organizē mācību procesu visām pirmsskolas vecuma grupām – pagājušajā mācību gadā gatavoja bērnus skolai, šogad ievada trīsgadniekus bērnudārza gaitās. Sandra ir radoša, zinoša, izpalīdzīga,  vienmēr atsaucīga un ar idejām bagāta. Ja ir vajadzīgs kāds padoms, viņa vienmēr zinās, ko un kā ieteikt. Prot strādāt komandā, kas ir ļoti svarīgi, lai grupiņā būtu gaiša un mīļa vide. Skolotāja ikdienas mācību procesam veido dažādus mācību materiālus, didaktiskās spēles, uzskates līdzekļus. Ar kursos iegūtajām zināšanām dalās ar kolēģiem. Sandra labprāt iesaistās pirmsskolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Šogad pati pieteicās vadīt iestādes vokālistu konkursu “Cālis 2022”, atraktīvi iejūtoties puķu meitenes lomā. Savu aktrises talantu apliecina arī citos pasākumos, īpašu nozīmi pievēršot tēlam, ko atveido. Māmiņdienā mammām organizēja rokdarbu darbnīcu. Sandra ir rokdarbniece ar bagātīgu iztēli. Šogad kopā ar sagatavošanas grupas bērniem gada garumā gatavoja pārsteigumu mammām izlaidumā. Bērni Sandras vadībā noauda spilventiņus uz Sandras pašgatavotajām stellēm. Dāvana tika pasniegta mammām izlaidumā.  Pateicoties Sandras izdomai, tapa “sajūtu taka” grupiņā. Organizējot bērnu izglītības procesu, skolotājai veidojas laba sadarbība ne tikai ar pašiem bērniem, bet arī ar viņu vecākiem.

Vita Kalvāne
„Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”, PII “Saimīte”

Vita PII “Saimīte” strādā kopš 2015. gada janvāra. Skolotāja ir ļoti mērķtiecīga un apņēmīga - ar lielu atbildības sajūtu attiecas pret darbu un veicamajiem pienākumiem. Vitai piemīt īpašas darba spējas - ar savu mieru un nosvērtību panāk labus rezultātus, sagatavojot bērnus skolas dzīvei. Vita ir enerģiska, zinoša, vienmēr gatava jauniem izaicinājumiem. Patlaban Vita apgūst izglītības tehnoloģiju mentora kursus, apmācītu kolēģus digitālo rīku lietošanas prasmēs un lietot dažādas mācīšanās platformas mācību procesa organizēšanā. Problēmsituācijas risina konstruktīvi, piedāvājot savus risinājumus un redzējumu. Vita ir ļoti koleģiāla, izpalīdzīga un atsaucīga - izveidojusies pozitīva sadarbība ar skolotājām, bērniem, bērnu vecākiem, administrāciju. Vitas vaļasprieki ir ceļošana, taču patlaban Vita ir pilnas slodzes vecmāmiņa, kas aizņem lielāko daļu brīvā laika.

Andra Rožukalne
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”,  Mārupes Valsts Ģimnāzija

Par sākumskolas skolotāju Mārupes Valsts ģimnāzijā Andra strādā kopš 2011. gada. Katru savu audzināmo klasi Andra apvij ar mātišķu gādību, mācot centīgi strādāt, būt labiem cilvēkiem, visiem atrodot vajadzīgos vārdus un pieeju. Andra ir no tiem pedagogiem, kuri savu darbu dara ar sirdi, domājot par to, kas nepieciešams bērniem, neskaitot minūtes un stundas, kas pavadītas sarunās, darot papildu darbus, ko neprasa, bet kuri ir nepieciešami pēc skolotājas ieskatiem. Andra vienmēr ir progresīva, atvērta jaunajam. Arī pārejot uz attālinātajām mācībām un ikdienā, Andra ātri mācās jauno, izmanto to profesionāli. Ikdienā Andrai lieti noder krievu un angļu valodas zināšanas, lai gūtu pieredzi, atlasītu materiālus stundām. Viņas redzējums ir visaptverošs – par situācijām, procesiem, bērniem. Andra, balstoties uz savām zināšanām un pieredzi, vienmēr atrod labāko risinājumu dažādām problēmsituācijām un prot cieņpilni, rāmi un pamatoti ieteikt to arī citām kolēģēm un administrācijai. Andra ir cilvēks, kur apvienojas izcila profesionalitāte un cilvēcīgums. To pierāda arī vecāku pieprasījums katru gadu, kad tiek komplektētas 1. klases. Kolēģi Andrai velta šādus vārdus: “Tu radi sajūtu, ka strādā ar vieglumu. Tavā klasē viss notiek it kā pats no sevis, rimti, bez steigas.” Kolektīvs lepojas ar kolēģi Andru, kura ir viena no skolas lielākajām vērtībām ne tikai profesionalitātes un cilvēcīguma dēļ, bet arī tādēļ, ka ir stabila vērtība, uz kuru var paļauties.

Ginta Šenfelde
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, Salas sākumskola

Ginta skolā strādā četrus gadus. Skolotāja ar lielo burtu. Gintas sirdslieta viennozīmīgi ir sports. Ginta Salas sākumskolā pasniedz sportu un veselību no 1. līdz 6. klasei, kā arī pirmsskolā. Ginta sporta aktivitātēs aktīvi iesaista ne tikai skolēnus un pedagogus, bet arī vietējo kopienu. Sporta aktivitātēs Olimpiskajā dienā, Sniega dienā, orientēšanās kausā Siguldā, organizējot pārgājienus, rogaininga sacensībās, Latvijas skolu Ziemas festivālā, Velo dienas, mini handbola sacensības, orientēšanas pasākumus vietējā ciemā. Sportiskajās aktivitātēs tiek iesaistīti pedagogi, vecāki un vietējie ciema iedzīvotāji. Ginta cenšas katrā skolēnā ielikt visu to labāko – atbildību pret mācību priekšmetu, izdarīt pareizās dzīves izvēles, izvirzīt sasniedzamus mērķus. Kā klases audzinātāja iedziļinās katra jaunieša izaugsmē. Ginta aktīvi iesaistās Spuņciema ikdienas dzīvē, domājot par fiziskām aktivitātēm iedzīvotajiem – orientēšanas pasākumi, mājas pārvaldības lietās utt. Ginta aktīvi piedomā pie savas personības pilnveidošanas, pagājušā gadā apguva informāciju tehnoloģiju prasmes un šogad startē kā pirmsskolas izglītības informācijas tehnoloģiju mentors. Kā arī pilnveido savas valodas prasmes, lai pilnvērtīgi varētu startēt Erasmus+ aktivitātēs. Ginta kopā ar kolēģi šogad organizē dabas spēles – orientēšanās projektu, kas ieguva finansējumu konkursā “Mārupe - mūsu mājas”. Ginta ir pedagogs, ar kuru mēs kā iestāde, darba kolēģi un vecāki lepojamies.

Gundega Adītāja
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, Jaunmārupes pamatskola

Gundega ir aizrautīga, zinoša, prasīga, saprotoša skolotāja. Savu skolotājas karjeru sākusi no pirmsskolas izglītības posma, kas ļāvis padziļināti izprast skolēnus nākamajā - sākumskolas posmā, bērnu psiholoģiju, vajadzības un intereses. Vada sākumskolas metodisko komisiju šajā ne tik vieglajā pārejā uz kompetenču pieeju, kā arī spējusi saglabāt optimismu, radošu garu Covid laikā. Lieliski sadarbojas ar savas audzināmās klases skolēniem un vecākiem. Profesionāle savā jomā. Izcila klases audzinātāja, kura ļoti iedziļinās mācību vielā, lai spētu dot labākās zināšanas saviem skolēniem. Vienmēr padalīsies ar saviem izstrādātajiem mācību materiāliem, dos padomu, nekad neatteiks savu palīdzību. Ļoti atbildīgi veic savu darbu. Regulāri pilnveido savas zināšanas, dalās pieredzē ar kursos gūtajām atziņām. Gundega ir pozitīva, enerģiska, radoša, atsaucīga, izpalīdzīga. Spridzeklis! Tā turpināt!

Ieva Bauble
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, Babītes vidusskola

Ieva Babītes vidusskolā strādā kopš 1999. gada par sākumskolas pedagogu un ir arī klases audzinātāja. Ieva ar augstu atbildības sajūtu izturas pret sev uzticētajiem pienākumiem. Jau daudzus gadus ir topošo pedagogu prakses vadītāja un mentors Babītes vidusskolas jaunajiem pedagogiem. Labprāt iesaistās metodiskajā darbā. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā, dalās pieredzē ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem. Laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem, organizē pasākumus gan izglītojamajiem, gan vecākiem. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Pieņem profesionālos izaicinājumus. Ir apguvusi datorikas pedagoga kvalifikāciju. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Brīvajā laikā patīk aktīva atpūta un ceļošana.

Ņikita Andrianovs
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, Skultes sākumskola

Ņikita Skultes sākumskolas sporta skolotājs, kurš strādā gan pirmsskolas grupās, gan sākumskolas klasēs, gan interešu izglītības pulciņos, gan koriģējošās nodarbībās bērniem ar speciālām vajadzībām. “Darbu” skolā Ņikita uzsācis 1995. gadā 2 gadu vecumā, sēžot mammas klasē pēdējā soliņā, zīmējot un uzmanīgi klausoties, kas notiek apkārt. No 1. līdz  8. klasei jaunietis mācījās mūsu skolā. Pabeidzis vidusskolu, iestājās Sporta akadēmijā un paralēli kopš 2014. gada sāka strādāt Mārupes novada Skultes sākumskolā. Skolotājs ir ļoti atbildīgs, centīgs, zinošs, radošs, prot atrast pieeju katram skolēnam, sporta stundas vienmēr ir ļoti interesantas un profesionālas, ar savu atraktivitāti un radošumu Ņikita iedvesmo ne tikai bērnus, bet arī kolēģus, vienmēr ir autoritāte skolēnu vidū. Skolotājam piemīt milzīgs enerģijas potenciāls, viņš organizē sacensības, sporta pasākumus bērniem un viņu vecākiem, foto orientēšanos ar interesantiem kvestiem ciematā, ir ārpusskolas pasākumu vadītājs. Skolotājam ļoti laba sadarbība ar vecākiem un kolēģiem un piemīt ļoti izteikta patriotisma izjūta.

Sandra Nastaja
“Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”, Mārupes pamatskola

Sandra Mārupes pamatskolā strādā kopš 2008. gada, māca 3.b un audzina 7.b klasi, kā arī māca bioloģiju un ģeogrāfiju pamatskolas klasēm. Skolotāja savu mācību pieeju balsta sadarbībā starp skolēnu un pedagogu, tās pamatā ir sapratne un cieņa. Sandra savā darbā izmanto vairākas individualizācijas un diferenciācijas metodes (piemēram, daudzveidīgi skaidro uzdevumus, regulāri organizē darbu komandās, ļauj skolēnam būt par skolotāju u.tml.), neaizmirstot gan par talantīgajiem skolēniem, gan arī skolēniem, kuriem ikdienas mācību procesā nepieciešams atbalsts. Skolotājas stundās regulāri tiek veikti dažādi eksperimenti, kurā skolēniem ir iespēja ne tikai redzēt demonstrējumus, bet arī pašiem piedalīties eksperimenta plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā. Skolēnos tas attīsta pētniecisko prasmi, tāpēc skolotāja aktīvi mudina bērnus pētīt sev interesējošus tematus. Vai zināt, kurš ir populārākais personvārds zēniem un meitenēm Mārupes pamatskolā? To var jautāt Sandras sākumskolas skolēniem, kuri to ir izpētījuši, ievācot un analizējot lielu apjomu datu, kā arī vēlāk attēlojot tos diagrammās un tabulās. Vēl viena no Sandras pedagoģiskā darba stiprajām pusēm ir skolēnu sagatavošana dalībai dažādiem koncertiem, konkursiem, olimpiādēm. Skolotāja uzskata, ka tas ir veids, kā iedvesmot katram skolēnam īstenot savu talantu un attīstīt uzstāšanās prasmes, kas ceļ skolēna pašvērtējumu. Skolēni no Sandras audzināmajām klasēm ir kļuvuši gan par “Mārupes pamatskolas mazo cilvēku”, gan par “Mārupes pamatskolas tīni”, saņēmuši godalgotas vietas konkursos “Skolēni eksperimentē”, “Mārupes pamatskolas popiela”. Sandra spēj attīstīt arī literāro talantu – skolēnu rakstītie dzejoļi ir publicēti grāmatā “No sirsniņas sirsniņā”, bet stāsti - grāmatā “Mans grāmatplaukta stāsts”. Sandra ir skolas “kalendārs”, jo zina ikviena darbinieka vārda dienas un dzimšanas dienas datumus, organizējot kolēģu sveikšanu svētkos.

Daiga Krieviņa
„Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”, Mārupes pamatskola

"GADA PEDAGOGS 2022"

Mārupes pamatskolā strādā kopš 2013. gada 2. septembra par dabaszinātņu (bioloģija, ķīmija, fizika) skolotāju. Ir izstrādājusi un vada interešu izglītības programmu „Teātra māksla brīvas personības attīstīšanai” pamatskolas 8., 9. klašu skolēniem. Kopš 2021. gada septembra organizē Skolēnu padomes darbu. Daiga ir pierādījusi sevi kā atbildīgu, profesionālu, radošu skolotāju. Skolotājai piemīt izcilas organizatoriskās prasmes, viņa skolā organizē dažādus ārpusstundu pasākumus. Pagājušā mācību gada maijā pēc skolotājas iniciatīvas un sadarbībā ar Skolēnu padomi skolā notika ārpusstundu pasākums „Mārupes pamatskolas festivāls”, kurā visu klašu skolēniem bija iespēja izstrādāt zinātnisku projektu, piedalīties sporta aktivitātēs, viktorīnā. 8. klases skolēni demonstrēja zinātniskus eksperimentus pārējiem skolas skolēniem. Vakarā ģimeņu komandas piedalījās velo-foto-orientēšanās sacensībās. Festivālā notika arī olimpiāžu laureātu apbalvošanas pasākums un skolas projekta “Skola dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā” noslēguma pasākums skolotājiem un uzņēmējiem. Festivāls ir plānots kā skolas ikgadējā mācību gada noslēguma pasākums, kas būs ilggadējās Zinātnieku nakts vietā. Skolotāja kopā ar Skolēnu padomi uzņēma video filmu par drošību svētkos “Grinča Ziemassvētki”. Daiga kopš 2018. gada ir Eiropas dabaszinātņu skolotāju organizācijas “Science on stage” žūrijas komisijā, kas reizi divos gados organizē STEM jomas skolotāju pasaules mēroga festivālu, kurā konkursa rezultātā tiek izvērtēti un noteikti progresīvākie un radošākie jomas skolotāji Eiropā un pasaulē. Skolotāja D. Krieviņa piedalās darbu izvērtēšanā neklātienes kārtā un klātienē Eiropas līmenī un Latvijā. Kā žūrijas locekle Daiga tika izvirzīta pēc dalības 2017. gada starptautiskajā konkursā, kad viņas un kolēģes projekts startēja konkursā Ungārijā, Debrenecā un saņēma atzinību sadaļā “skatuves prezentācijas”. No 2022. gada, paplašinot Latvijas “Science on stage” organizāciju, Daiga piedalās arī Latvijas “Science on stage” pasākumu plānošanā, kas notiek sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru (atbildīgā organizācija Latvijā). 2022. gadā laika posmā no 2. līdz 7. maijam skolotāja piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras koordinētajos Erasmus+ fonda projekta finansētajos jaunatnes darbinieku apmācības kursos Briselē, kuru mērķis bija veicināt skolotāju izpratni darbā ar bērniem un jauniešiem, kam ir dažādas vajadzības un multikulturālas nepieciešamības. Šobrīd Daiga ir ekspozīcijas plānošanas un inovāciju eksperts Ķemeru Daudzfunkcionālā dabas centra celtniecībā, lai pielāgotu centru un tā ekspozīcijas skolēnu mācīšanās vajadzībām un apmeklētāju intereses veicināšanai. Skolotāja 2021./2022. mācību gada laikā spēja sagatavot lielu skaitu skolēnu dalībai dažādu mācību priekšmetu (ķīmija, ģeogrāfija) olimpiādēs, skolēni tajās guva arī augstu novērtējumu, piemēram, 8. a klase ieguva 1. vietu ģeogrāfijas konkursā "Mežotājs", savukārt 8. a klases skolēns - 2. vietu Pierīgas ķīmijas olimpiādē, sadarbībā ar kolēģi sagatavoja skolēnus jauno pētnieku forumam “Skolēni eksperimentē – 2022” un ieguva divas pirmās vietas, Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiādē skolēns iekļuva starp 12. labākajiem valstī trīs kārtās un ieguva 6. vietu starptautiskajā atlasē. Daiga kā dabaszinību skolotāja arī pati izvēlas videi draudzīgu dzīvesveidu – pavasarī un rudenī uz darbu no Olaines brauc ar velosipēdu, ikdienā ļoti daudz pārvietojas kājām.

Gunta Potaša
„Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”, Mārupes Valsts ģimnāzija

Gunta Potaša par skolotāju Mārupes Valsts ģimnāzijā strādā kopš 2004. gada. Gadu laikā Gunta sevi pierādījusi kā izcilu skolotāju, prasmīgu audzinātāju un atbalstošu kolēģi. Skolotāja strādā ļoti radoši, nepārtraukti dažādojot mācību procesu. Gunta ir apkopojusi sava darba pieredzi un izveidojusi metodisko materiālu skolēnu lasītprasmes attīstīšanai. Ar saviem izstrādātajiem mācību materiāliem dāsni dalās ar kolēģiem. Guntas mācību stundas ir pārdomātas, profesionālas, piepildītas ar saturu, kas ir saistošs skolēniem. Savās mācību stundās Gunta ne tikai attīsta un pilnveido skolēnu prasmes savā mācāmajā mācību priekšmetā, bet arī daudz uzmanības velta, lai skolēni apgūtu un pilnveidotu savstarpējās saskarsmes un sadarbības prasmes, izmantojot aktivitātes, kurās skolēni izsaka savu viedokli un mācās uzklausīt citus, veido pozitīvu sadarbību grupu, pāru darbos un kopīgos mācību projektos. Guntas prioritāte ir vienmēr precīzi un izpildāmi noteikumi skolēniem, kuru respektēšanā un ievērošanā Gunta pati ir pozitīvs paraugs. Kolēģi Guntu raksturo kā apzinīgu, kārtīgu, pieejamu, atbalstošu, ļoti inteliģentu un gudru. Savās atsauksmēs par Guntu jaunie kolēģi ar pateicību par atbalstu raksta, ka apbrīno viņas sistemātiskumu, sakārtotību, pacietību, prasmi strādāt ar dažādiem skolēniem un perfekti izstrādātos materiālus un darba lapas. Gunta viennozīmīgi ir Gada skolotājs Nr.1 pamatskolas grupā visa kolektīva vārdā.

Kristīne Jukša
„Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”, Babītes vidusskola

Kristīne darbu Babītes vidusskolā kā sākumskolas pedagogs sāka 2015. gadā, bet pilnveidojot savas zināšanas ieguva arī latviešu valodas un literatūras pedagoga kvalifikāciju. Patlaban strādā par latviešu valodas un literatūras pedagogu 4. – 6. klasēs, ir arī klases audzinātāja. Kristīne ar augstu atbildības sajūtu izturas pret sev uzticētajiem pienākumiem. Viņa ir pieņēmusi izaicinājumu būt par “Mācītspēks” mentoru  Babītes vidusskolas jaunajiem pedagogiem. Vada valodu mācību jomu. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā, dalās pieredzē ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem. Vienmēr ir pozitīva un atvērta sadarbībai ar kolēģiem. Veiksmīga sadarbība arī ar izglītojamo vecākiem, organizē pasākumus gan izglītojamajiem, gan vecākiem. Pārzina un ievēro iekšējos un ārējos normatīvos aktus. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas. Kristīne jēgpilni izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Brīvajā laikā patīk lasīt grāmatas un pavadīt laiku ar ģimeni.

Sarmīte Norenberga
„Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”, Jaunmārupes pamatskola

Sarmīte ir profesionāla ģeogrāfijas skolotāja, kura bērniem interesantā, saistošā, mūsdienīgā veidā palīdz apgūt ģeogrāfiju Viņai piemīt svarīgākās pedagoga personības īpašības - profesionalitāte, koleģialitāte, sirsnīgums, atsaucīgums, radošums, atbildība, taisnīgums, cieņa un laba humora izjūta. Sarmīte ir skolotāja, kura palīdz skolēniem izprast, izzināt pasauli no ģeogrāfiskā un ekonomiskā skatījuma. Spēj piesaistīt skolēnu uzmanību gan stundas laikā, gan ārpus tās. Izcila klases audzinātāja, ko skolēni mīl un novērtē. Neatlaidīga prasībās pret saviem audzināmajiem. Vienmēr ar radošām idejām un skaisti, pārdomāti noformētu klasi. Seko līdzi dokumentācijai, veic savus tiešos darba pienākumus un vēl vairāk nekā tiek prasīts. Skolotāja, kura savu darbu veic no sirds un augstā profesionālā līmenī. No skolēniem dzirdētas atsauksmes, ka stundas saplānotas līdz smalkākajai niansei, tās ir interesantas un aizraujošas. Skolotāju Sarmīti var raksturot kā inteliģentu, iedvesmojošu un iejūtīgu personību! Sarmīte, Tu esi mūsu skolas lepnums!

Līga Ābele
“Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”, Babītes vidusskola

Līga Babītes vidusskolā strādā kopš 2013. gada par ķīmijas, bioloģijas skolotāju un ir arī klases audzinātāja. Līga ir akurāta, ar lielu atbildības sajūtu pilda sev uzticētos pienākumus. Viņa vada dabaszinātņu mācību jomu. Labprāt iesaistās skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā. Pārzina un ievēro gan iekšējos, gan ārējos normatīvos aktus. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Sadarbojas ar kolēģiem un dalās savā pieredzē. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas. Līga prasmīgi izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Brīvajā laikā patīk aktīva atpūta, ceļo ar motociklu un pievēršas dārza darbiem.

Līga Lagzdkalne
“Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”, Mārupes Valsts ģimnāzija

Līga Mārupes Valsts ģimnāzijā strādā kopš 1984. gada kā ģeogrāfijas skolotāja. Mārupes Valsts ģimnāzija ir Līgas pirmā un vienīgā darba vieta. Laikam ejot, skolotāja apguva zināšanas arī ekonomikā un komerczinībās. Kopš 1997. gada Mārupes Valsts ģimnāzijā tiek īstenota komerczinību programma. Vairāk nekā 25 gadu garumā skolēni ieguvuši gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas komerczinībās un uzņēmējdarbībā. Skolotāja prot iedrošināt un motivēt skolēnus spert pirmos soļus uzņēmējdarbības iemaņu apgūšanā, saprast savas stiprās un vājās puses. Skolēnu motivēšana piedalīties „Ēnu dienās”, skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) organizēšana un vadība, skolēnu iesaistīšana biznesa un reklāmas konkursos ir skolotājas ikdienas darba sastāvdaļa, kas skolēniem dod vērtīgas zināšanas studijām augstskolā un praktiskas iemaņas patstāvīgajā dzīvē.  Skolotājas vadībā Mārupes Valsts ģimnāzija kopš 1997. gada ir jauniešu ekonomiskās biznesa organizācijas “Junior Achievement Latvia” dalībskola. Katru gadu SMU iegūst atzinības un godalgotas vietas Latvijas skolu SMU gadatirgos. Līga veiksmīgi sadarbojas ar Mārupes novada uzņēmējiem, kuri ar savām atziņām, padomiem un balvām piedalās SMU izvērtēšanā un apbalvošanā. Skolotāja Līga šogad tika izvirzīta nominācijai “Gada labākā uzņēmējdarbības skolotāja 2022”. Balvā par labo ieguva braucienu uz Briseli. Tā ir jau trešā reize, kad organizācija “Junior Achievement Latvija” viņu izvirza šai prestižajai nominācijai. Mārupes Valsts ģimnāzijas skolēni katru gadu ir starp labākajiem Pierīgas mācību olimpiādēs ekonomikā. 12. klases skolēns tika izvirzīts dalībai valsts olimpiādē. Skolotāja Līga Lagzdkalne apzinīgi veic klases audzinātājas pienākumus. Skolotāja veiksmīgi pārņēma 11.b. klases audzināšanas darbu, lai sekmētu ģimnāzijas audzēkņu ceļu uz skolas absolvēšanu. Ceļošana, orientēšanās sports, grāmatu lasīšana un rūpes par pieciem mazbērniem ir Līgas pievienotā vērtība dzīves un darba ikdienai. Kolēģi Līgu raksturo kā zinošu profesionāli,  cilvēku, kuram var pajautāt jebko, kā labu padomdevēju.  Apbrīnas vērta ir Līgas prasme apvienot atbildīgos darba pienākumus ar cilvēcīgumu un sirdsgudrību, miera sajūtas radīšanu pat vistrauksmainākajos apstākļos. Kolektīvs uzskata, ka skolotāja Līga par savu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, skolēnu izglītošanā komerczinībās, uzņēmējdarbībā un Mārupes novada atpazīstamības veicināšanā Latvijā pelnījusi būt nominētai balvai „Gada skolotājs 2022”.

Lāsma Pommere
„Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā”, Babītes Mūzikas skola

Lāsma ir viena no aktīvākajām un pamanāmākajām skolas skolotājām. Pedagoga profesijā strādā jau 10 gadus, ikdienā ir ļoti sirsnīga, aizrautīga, bērnus mīloša un radoša skolotāja. Viņas vadībā kora klase pēdējo gadu laikā ir skaitliski un kvalitatīvi augusi. Gan skolas darbā, gan ārpus tā Lāsma aktīvi darbojas arī kā kordiriģente. Viņas pieredze šajā arodā ir jau vairāk nekā 15 gadi. Lāsma ir Zemessardzes kora diriģente, kā arī pati ir zemessargs jau deviņus gadus, Strasbūras latviešu kora mākslinieciskā vadītāja, Jaunpils kora diriģente, Studenšu prezidija konventa mākslinieciskā vadītāja, kā arī pati dzied Operetes korī. Skolotāja lieliski iekļaujas kolektīvā, vienmēr ir atvērta sadarbībai un jauniem projektiem, kā arī acumirklī kļūst par katras kompānijas dvēseli.

Anna Vitjuka
„Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā”, Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Anna skolā strādā kopš 2008. gada. Skolotāju var apbrīnot par viņas pacietību, izpratni un neatlaidību rezultātu sasniegšanā. Šo gadu laikā skolotājas audzēkņi regulāri piedalījušies un guvuši panākumus konkursos, koncertos. Anna lieliski tiek galā ne tikai ar solistiem, bet arī ar mazo vijolnieku ansambli un orķestri. Pagājušais mācību gads grūts visām skolām, jo mācības ilgu laiku notika attālināti. Skolotājam tas ir ārkārtīgi grūts darbs ar mazajiem audzēkņiem, kuriem svarīga stājas veidošana. Savukārt lielākajiem tas ir izaicinājums un pārbaudījums izturībai, lai nepamestu iesākto un pabeigtu skolu. Neskatoties uz aizvadītā gada izaicinājumiem attālināto mācību dēļ, Anna iedvesmoja un motivēja un ar labu sniegumu sagatavoja trīs absolventes, kuras arī šogad papildina skolas kamerorķestri, un 2. klases audzēkni vairākiem konkursiem, audzēknim gūstot laureāta diplomus. Anna ir atvērta sadarbībai ar kolēģiem, vienmēr atsaucīga padomiem, kā arī labprāt apmeklē kolēģu stundas, lai krātu pieredzi. Skolotāja arī pati koncertē skolas pedagogu kamerorķestrī. Kolēģi Annu vērtē kā kompetentu, draudzīgu, zinošu, viņa bērniem ir kā otra mamma - pilnībā uzņemas atbildību un sniedz nesavtīgu palīdzību visu mācību laiku. Mācot vijoļspēli, ir ļoti rūpīga profesionālajā jomā, bet vienlaikus - arī prasīga. Annai ir augstas saskarsmes spējas. 

Aleksejs Petrovs
“Gada sporta treneris”, Babītes Sporta komplekss

Aleksejs Babītes Sporta kompleksā strādā kopš 2017. gada. Ieguvis izglītības zinātņu maģistra grādu  sporta zinātnē. Futbola trenera karjeru sācis 2001. gadā jaunatnes futbola centrā “Skonto”. Paralēli trenera darbam Aleksejs ir arī sporta skolotājs Rīgas 8. pirmsskolas izglītības iestādē. Kopš 2019. gada treneris ir uzaicināts Latvijas meiteņu (WU-17) valstsvienības komandas treneru kolektīvā. Savu profesionalitāti pilnveido, regulāri apmeklējot kursus un seminārus. Iegūta A-UEFA futbola trenera kategorija. Savas futbola trenera karjeras laikā Aleksejs ir ieguldījis lielu darbu, sekmējis vairāku jauno futbolistu iekļaušanu dažāda vecuma valstvienības izlasēs. Aleksejs ar darba kvalitāti, rakstura stingrību un pozitīvo attieksmi ir iemantojis ne tikai kolēģu cieņu, bet arī audzēkņu un viņu vecāku atzinību. Prioritāte trenera darbā ir bērnu un jauniešu emocionālais baudījums nodarboties ar konkrēto sporta veidu, attīstīt savu vispārējo fizisko sagatavotību un apgūt sporta veida pamatus. Augsti sasniegumi un godalgotas vietas nav mazsvarīgs faktors un ir kā papildu gandarījums paveiktajam darbam, un Aleksejs veiksmīgi to īsteno.  

Oskars Zurkovs
“Gada sporta treneris”, Mārupes Sporta centrs

Treneris regulāri piedalās dažādos semināros,  pieredzes apmaiņas pasākumos, kā arī - Latvijas jaunatnes izlašu sagatavošanas darbā. Savā darbā izmanto jaunākās treniņu metodes, ko aizguvis no speciālistiem Latvijas izlasē. Oskars izvirza atbilstošus mērķus un sastāda strukturizētus uzdevumus, kas palīdz sasniegt augstus rezultātus. Treneris veic fiziskos testus pēc jaunākajām Latvijas Basketbola savienības izstrādātajām vadlīnijām. Regulāri izvērtē treniņus, tostarp, izmantojot video analīzi. Treneris iesaistās dažādos profesionālās pilnveides pasākumos, piemēram, ir Latvijas nacionālās U-16 izlases treneru korpusā. Treneri raksturo profesionāla attieksme, ko apstiprina arī labas atsauksmes no audzēkņu vecākiem. Viena no trenera novērtētākajām īpašībām ir labas komunikācijas prasmes, tai skaitā ar kolēģiem. Trenerim ir laba saskarsme ar saviem audzēkņiem, ko pierāda augstais treniņu apmeklējums un saliedētie audzēkņi. Trenera vadībā Latvijas Jaunatnes basketbola līgā U-16 grupa izcīnījusi 1.vietu, U- 17 - 3. vietu. 

Aija Gavare
“Gada pedagogs “Skolēnu simpātija””, Jaunmārupes pamatskola

Aija ir radoša un iniciatīvas bagāta personība. Skolotāja aizrauj bērnus, mācot matemātiku un fiziku ar mūsdienīgām mācību metodēm. Skolēni novērtējuši, ka skolotāja Aija ir jauka, enerģiska, godīga, izpalīdzīga un atsaucīga. Viņa iedvesmo, paslavē, atbalsta, izskaidro, ja tas nepieciešams, vienmēr palīdz un prot skolēnus motivēt arī uz patstāvību. Skolēni atzīst, ka vēlas viņai līdzināties, jo viņa ir moderna. Aija ir skolotāja, kura ar milzīgu mīlestību un degsmi iesaistās skolas dzīvē un pasākumos. Aija ir iedvesma skolēnam!

Dina Švīpiņa
“Gada pedagogs “Skolēnu simpātija””, Mārupes Valsts ģimnāzija

Dina par latviešu valodas un literatūras skolotāju Mārupes Valsts ģimnāzijā strādā kopš 2015. gada. Pirms tam bija aizvadījusi sabiedrībā augsti novērtētu pedagoģisko darbību Remtē un Saldū. Ļoti atraktīva, iedvesmojoša, saprotoša, visā ieinteresēta, skolotāja - “spridzeklis” pozitīvā nozīmē. “Mūžīgais dzinējs, kas vienaldzīgu neatstāj ne skolēnu, ne kolēģi,” tā par Dinu izsakās viņas kolēģi. Pateicoties savām darba metodēm, pozitīvai attieksmei pret skolēniem un mīlestībai pret dzimto valodu, Dina raisījusi skolēnos pastiprinātu vēlmi un interesi apgūt latviešu valodu un literatūru. Katra mācību stunda ir kā jauna, aizraujoša izrāde ar skolēnu un skolotājas piedalīšanos. Skolotāja regulāri skolēnus iesaista projektos un konkursos, kur tie var sevi apliecināt, gūstot panākumus un paplašinot savu redzesloku. Skolotāja veicinājusi skolēnu sekmīgu dalību Pierīgas un Valsts mēroga mācību olimpiādēs. Audzinot 9. klasi, skolotāja to izveidojusi par enerģisku, saliedētu, motivētu un uz izaugsmi tendētu kolektīvu. Skolēni par skolotāju Dinu saka: “Skolotāja Dina ir pilna ar entuziasmu un prieku, ar “mugurkaulu” - viņai nav bail pateikt to, ko domā. Viņa māca ar smaidu, kas dod skolēniem stimulu mācīties. Skolotāja prot savu darbu, kā arī spēj izveidot ciešu saikni ar saviem skolēniem, izpalīdzot, uzklausot, saprotot un atbalstot. Skolotāja stundās ir dzīvespriecīga un radoša, kas vienmēr uzlabo garastāvokli. Labāku skolotāju satikt nav iespējams! Vienmēr tic skolēniem, arī tad, ja ir redzams, ka iet grūti, viņa centīsies palīdzēt un iemācīt. Skolotāja ir ļoti zinoša savā jomā, mācību stundas ir interesantas, citreiz smieklīgas, tomēr jaunieši iemācās vajadzīgo vielu. Katru dienu cenšas saliedēt audzināmo klasi, uzlabot atmosfēru, kas viņai ļoti labi izdodas, jo ar savu jautro un motivējošo personību spēj uzmundrināt jebkuru.” 

Kristaps Muižnieks
“Gada pedagogs “Skolēnu simpātija””, Babītes vidusskola

Kristaps darbu Babītes vidusskolā uzsāka 2016. gadā kā datorikas, programmēšanas pedagogs un ir arī klases audzinātājs. Savā darbā ir inovatīvs. Mācību stundās izmanto dažādas mācību metodes, pielieto informācijas tehnoloģijas. Ir bijis prakses vadītājs studentiem. Labs kontakts ar izglītojamajiem. Viņš vada tehnoloģijas mācību jomu. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas. Brīvajā laikā patīk spēlēt hokeju un nodarboties ar citiem aktīviem sporta veidiem.

Raisa Petrova 
“Gada pedagogs “Skolēnu simpātija””, Mārupes pamatskola

Raisa ir krievu valodas skolotāja ar 44 gadu lielu pedagoģisko stāžu. Skolēni par skolotāju saka: “Ļoti labsirdīga skolotāja, vienmēr ir gatava palīdzēt, miermīlīga, vienmēr ieteiks tikai labu, uztraucas par skolēniem kā par pašas bērniem, jautra, patīkama komunikācijā, lieliska, mīļa, ļoti labi māca, ir saprotoša un atbalstoša, saprotami izskaidro tēmas. Viņa ir cilvēks, kas piedod un saprot citus cilvēkus.” Skolotāja ir toleranta, pozitīva un cieņpilni izturas pret izglītojamajiem. Neskatoties uz savu ilggadējo pedagoģisko pieredzi, skolotāja nepārtraukti pilnveido savu profesionalitāti, lai nodrošinātu mūsdienīgu un inovatīvu mācību procesu. Organizējot savas stundas, skolotāja regulāri izstrādā dažādus interaktīvos materiālus, t.sk., spēles, kas jēgpilni papildina mācību vielas apguvi. Jebkuras semināros vai kursos iegūtās jaunās zināšanas un prasmes skolotāja nekavējoties vēlas nodot pārējiem kolēģiem. 7. klasēs skolotāja ir izstrādājusi savu metodi “Mācies mācīties”, lai skolēni paši uzņemtos atbildību par regulāru un patstāvīgu mācīšanos, nevis sekundāri izpildītu uzdevumu. Izmantojot šo metodi, pirmkārt, mācoties jauno vielu, skolēniem ir skaidrs priekšstats, kā un ko mācīsies, kādus uzdevumus veiks un kādus tekstus lasīs; otrkārt, skolēni seko līdzi pārbaudes darbu tematiem, jo tie ir zināmi; treškārt, skolēniem rodas apziņa par to, ka nepietiekami apgūtas tēmas gadījumā ir jāapmeklē papildu konsultācijas. Skolēni iemācās strukturēt savas zināšanas, prasmes un vajadzības, aktīvi iesaistās mācību procesā un izprot mācīšanās nepieciešamību. Lai veicinātu mācīšanās motivāciju un radītu interesi par apgūto zināšanu saistību ar reālo dzīvi, Raisa izstrādā tādus mājas uzdevumus, kas balstīti uz ģimenes vērtībām un liek skolēniem intervēt vecākus, piemēram, par vecāku skolas gadiem, mācību procesu toreiz un tagad, vecāku sapņiem, skolas formām u.tml. Skolotāja apkārtējo vidi uzskata par mācību procesa svarīgu veicinātāju, noformējot savu mācību kabinetu uz dažādiem svētkiem, akcentējot krievu tautas kultūru. Kolēģi Raisu raksturo kā mīļu, pozitīvu, atvērtu, dāsnu, radošu. Pateicoties skolotājas nozīmīgākajam hobijam, skolas kolektīvs ir iepazinis ziemas peldēšanas sporta veidu un tā priekšrocības.

Ligita Baleviča
Par mūža ieguldījumu izglītībā, Babītes vidusskola 

Ligita darbu Babītes vidusskolā uzsāka 1980. gadā kā matemātikas skolotāja. Viņas pedagoģiskais darba stāžs ir 42 gadi. Savā darbā ir patstāvīga, korekta un erudīta. Mācību stundās izmanto dažādas mācību metodes, pielieto informācijas tehnoloģijas. Ir bijusi prakses vadītāja studentiem. Labs kontakts ar izglītojamajiem. Ligita cenšas iemācīt mīlēt matemātiku. Viņa atrod individuālu pieeju katram izglītojamajam, lai iedrošinātu domāt, analizēt un atrast likumsakarības skaitļu līkločos. Savos darba gados vairākiem simtiem Babītes novada iedzīvotājiem ir iemācījusi matemātiku, kā arī citas nepieciešamās iemaņas dzīvei. Devusi būtisku ieguldījumu novada attīstībā. Ligitas izglītojamie regulāri uzrāda augstus sasniegumus Valsts pārbaudes darbos un olimpiādēs. Skolotāja labprāt iesaistās skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā. Ar augstu atbildības sajūtu izturas pret sev uzticētajiem pienākumiem. Viņa ir vadījusi matemātikas metodisko komisiju. Daudz laika iegulda mācību stundu plānošanā un vadīšanā, dalās pieredzē ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem. Pārzina un ievēro iekšējos un ārējos normatīvos aktus. Regulāri papildina savas zināšanas tālākizglītības kursos un semināros. Savas profesionālās darbības pilnveidošanai izmanto svešvalodu zināšanas. Brīvajā laikā patīk ceļot.