Novada ziņas Visas ziņas

dīķis
06.07.2020.

Pieņemts lēmums akceptēt paredzēto darbību “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”

Kādus kanālus jūs parasti izmantojat informācijas iegūšanai par jaunumiem pašvaldībā?

Izvēles