Izsludinām iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu "Mārupe - mūsu mājas 2024"

01.12.2023.

MMM 2024

2023. gada 1. decembrī izsludināts Mārupes novada pašvaldības projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2024”, aicinot iedzīvotājus iesniegt projektu idejas apkaimju svētku vai citu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvas, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā.

MMM

Finansējumu līdz 2 500 eiro var iegūt sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, ja projektā plānota:

  • iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
  • kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;
  • iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;
  • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Finansējumu līdz 5 000 eiro var iegūt apkaimju svētku organizēšanai (atbilstoši projektu konkursa nolikumam apkaimju svētki tiek īstenoti sadarbībā ar apkaimes iniciatīvu grupu vai apkaimes biedrību. Svētkos jāparedz vismaz trīs dažādas aktivitātes, jānodrošina iespēja piedalīties neierobežotam apmeklētāju skaitam bez iepriekšējas pieteikšanās).

Kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 30 000 eiro.

Uz finansējumu var pretendēt jebkura privātpersona, t.i., fiziska persona, privāto tiesību juridiskā persona, vai šādu personu apvienība, kuras reģistrētā un faktiskā pamata darbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvieta vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tai nav nenokārtotu saistību (kurām iestājies izpildes termiņš) ar pašvaldību vai valsti. 

Viena privātpersona konkursā var iesniegt vienu pieteikumu. Ar projekta īstenotāju pašvaldība slēdz līdzdarbības līgumu par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.

Projekts būs jāīsteno 12 mēnešu laikā no konkursa rezultātu paziņošanas dienas.

Laika grafiks konkursam "Mārupe - mūsu mājas 2024":

  • Projekta pieteikuma iesniegšana no 2023. gada 1. decembra plkst. 9.00 līdz 2024. gada 31. janvāra plkst. 17.00, iesniedzot klātienē vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu projekta pieteikuma veidlapu nosūtot līdz 31. janvāra plkst. 23.59 uz e-pasta adresi: lidzdaliba@marupe.lv.
  • Projektu pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas pirmā kārta (vērtē komisija) no 2024. gada 1. februāra līdz 2024. gada 29. februārim;
  • Projektu pieteikumu izvērtēšanas otrā kārta (iedzīvotāju balsojums) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 15. martam;
  • Rezultātu paziņošana līdz 2024. gada 28. martam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas aicinām iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un nepieciešamajiem dokumentiem. Pēc projekta novērtēšanas atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem projektu idejas tiks nodotas iedzīvotāju balsojumam.

23. janvārī aizvadījām informatīvu semināru par projektu pieteikumu sagatavošanu konkursam “Mārupe – mūsu mājas 2024”.

Seminārā demonstrētā prezentācija.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Attīstības un plānošanas pārvaldes projektu vadītāju Kristīni Štrālu, zvanot uz tālruņa numuru: 67914377 vai rakstot uz e-pasta adresi: kristine.strala@marupe.lv.

Projekta finansējums privātpersonai tiek izmaksāts priekšapmaksas veidā 100% apmērā no piešķirtā finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā persona uz pārvaldes uzdevuma īstenošanas laiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, pašvaldība ietur no līguma summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un fiziskajai personai projekta īstenošanai izmaksā atlikušo daļu līguma summas.

Attīstības un plānošanas pārvalde

 


1_Projekta pieteikuma veidlapa.docx

2_Privātpersonas apliecinājums.docx

3_Ieceres saskaņojums ar Pašvaldības īpašumu pārvaldi.docx

4_Projekta īstenošanas vietas saskaņošana ar vietas likumisko pārstāvi.docx

5_Iesniegums publiska pasākuma organizēšanai.docx

6_Projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji.pdf

7_Līdzdarbības līguma projekts.pdf

8_Projekta īstenošanas pārskats.docx

NOLIKUMS Mārupe - mūsu mājas 2024.pdf