Ceturtdien, 28.novembrī aicinām uz publiskās apspriešanas sanāksmi par novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi

26.11.2019.

Mārupes novada dome 2019.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (sēdes protokols Nr.14) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskā apspriešana ilgs no 2019.gada 11.novembra līdz 11.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada:

 • 28.novembrī plkst.17.00  Mārupes novada Domē, 2.stāva zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē
 • 2.decembrī plkst.19.00 Mazcenas bibliotēkā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē

Ar sagatavoto attīstības programmas 1. redakciju un vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties:

 • Elektroniskajā vidē:
  • Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/attīstības dokumenti/Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde (saite: https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti,
  • Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.lv   sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_13593 ) un
  • SIA “Grupa93” tīmekļa vietnē: www.g93.lv
 • Klātienē izdrukas formātā Mārupes novada Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.

Rakstveida priekšlikumus var iesniegt līdz 2019.gada 11.decembrim:

 • pa pastu vai iesniedzot klātienē Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, adrese Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167;
 • elektroniski priekšlikumus var iesniegt iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs, iesniegumam jābūt parakstītam vai iesniegtam ar elektronisko parakstu.
 • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.geolatvija.lv (saite šeit).

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Mārupes no­vada Attīstības nodaļas vadītāju   Ilzi Krēmeri, e-pasts: ilze.kremere@marupe.lv, tālr.67149875, pašvaldības darba laikā.

Plānošanas dokumentā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto stratēģisko mērķu īstenošanai no 2020.g. līdz 2026.g. Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Tā izstrādes laiks ir no 2018. gada decembra līdz 2020. g. janvārim.

bilde

Attīstības programmas izstrādātājs ir SIA “IsMade” (Talsu iela 14-1, Rīga, janis.lecinskis@gmail.com) un  Mārupes novada pašvaldība (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, marupe@marupe.lvwww.marupe.lv/lv, tālrunis 67934695), vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (K. Barona ielā 3–4, Rīgā, info@grupa93.lvwww.grupa93.lv, tālrunis 27373939).

att