Apstiprināta Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. -2034. gadam

22.02.2022.

Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.23 (sēdes prot. Nr. 1) “Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 2022. - 2034. gadam apstiprināšanu”. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. - 2034. gadam ir pamats citu attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, tai skaitā patlaban izstrādes procesā esošajai Attīstības programmai 2022. - 2028. gadam.


Ar apstiprināto Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022. - 2034. gadam un ar tās izstrādi saistītajiem dokumentiem iespējams iepazīties:

  • Mārupes novada pašvaldības interneta vietnes www.marupe.lv sadaļā Mārupes novada pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Attīstības dokumenti/ Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam, saite uz sadaļu: https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti;
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22959;
  • klātienē izdrukātā formātā - Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļā - Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, speciālistu konsultāciju laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālruņa numuru 67149862. Ņemot vērā valstī noteiktos Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas noteikumus, lūgums izmantot attālinātas saziņas iespējas.

Attīstības un plānošanas nodaļa