Sabiedrība

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pļavmalas” Spilvē detālplānojuma apstiprināšanu 

09.07.2024.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 26. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 35 (prot. Nr. 12) “Par nekustamā īpašuma “Pļavmalas” (kadastra numurs 80480041650) zemes vienības (kadastra apzīmējums 80480041617) Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas. Detālplānojumu var pārsūdzēt mēneša laikā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojums publicēts 2024. gada 3. jūlijā (publikācija Nr. 2024/127.15).

Domes lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama: 

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Anda Sprūde (tālruņa numurs 27269759, e-pasta adrese anda.sprude@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Attīstības un plānošanas pārvalde