Sabiedrība

Par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam “Zīles” Babītes pagasta Mežārēs 

22.05.2024.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 24. aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 47 (prot. Nr. 8) “Par nekustamā īpašuma “Zīles”, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra numurs 8048 001 0009), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa atkārtotu pagarināšanu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2026. gada 30. martam. 

Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un plānošana” – “Detālplānojumi” – “Detālplānojumi izstrādes stadijā” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Svetlana Buraka (tālruņa numurs 67511291, e-pasta adrese svetlana.buraka@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Attīstības un plānošanas pārvalde