Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras ciemā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

16.09.2019.

Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120110) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Ķinupi” teritorija 1,26 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Ķinupi” atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS).

d

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūves gabalos. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi (šeit), kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (šeit).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019.gada 14.oktobrim Mārupes no­vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no­vada Attīstības nodaļā: tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.