Paziņojums par iesniegumu paredzētās darbības akceptēšanai - dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”

11.05.2020.

Mārupes novada domē 2020.gada 30.aprīlī saņemts iesniegums no SIA “KVL Baltic” par  paredzētās darbības akceptēšanu (iesniegums Nr.27/04/-1, parakstīts 30.04.2020.).

Paredzētā darbība: Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā.

Paredzētās darbības norises vieta: paredzētā darbība plānota divos blakus esošos nekustamajos īpašumos - „Liellauki” (kadastra Nr. 8076 011 1455, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 8076 011 0699, platība 10,72 ha) un „Strautmaļi” (kadastra Nr. 8076 011 0112, platība 34,42 ha), Mārupes novadā. Īpašumi atrodas dienvidrietumu virzienā no Jaunmārupes ciema. Paredzēto darbību plānots īstenot uz fiziskām personām piederošiem īpašumiem, kuru izmantošanas tiesības uz līguma pamata nodotas SIA “KVL Baltic”. Kopējā paredzētās darbības īstenošanai izmantojamās zemes platība sastāda 45,14 ha.

Ierosinātājs: SIA “KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, Mārupes novads, Mārupe, Amatas iela 13, LV-2167, tālr. 26644612.

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.5-04/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  “Liellauki” un “Strautmaļi” Mārupes novadā, izdots 2020.gada 24.aprīlī (derīgs līdz 2023.gada 24.aprīlim).

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  “Liellauki” un “Strautmaļi” Mārupes novadā aktuālo redakcijuvar iepazīties ziņojuma sagatavotāja SIA “Firma L4” reģ.nr. 40003236001 tīmekļa vietnē www.l4.lv.  

Turpmākās darbības:  Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otro daļu, pašvaldība, izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņems lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu, kas tiks publicēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.