Pārskats par publisko apspriešanu Daugavas iela 20A

06.04.2020.

Pārskats  par būvniecības ieceres: Daudzfunkcionālas ēkas “INO centrs” jaunbūve zemesgabalā “Daugavas iela 20 A” (kad.apzīmējums. 8076 007 2750)  publiskās apspriešanas rezultātiem.

Būvatļauja pieejama Būviecības informācijas sistēmā - NR . B I S - B V - 4 . 1 - 2 0 2 0 - 2 1 6 8. Lēmumu var apstrīdēt Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, viena mēneša laikā no tā publicēšanas dienas, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Zemes gabala raksturojums

1. Zemesgabals ar zemes kadastra Nr. 8076-007-0287, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-2750 (Daugavas iela 20A) 0,523  ha platībā, uz īpašuma tiesību pamata pieder SIA “INOCENTRS” Reģ. Nr.40003740745, (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 866).

2. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnija Mārupes novada domē apstiprinātā Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes gabals atrodas  savrupmāju apbūves teritorijā.