prezentācija tirdzniecības centra Daugavas ielā 33, Mārupē, jaunai būvniecības iecerei

2023.gada 31.janvārī plkst. 17.30 Mārupes novada domes vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē, notiks prezentācija tirdzniecības centra Daugavas ielā 33, Mārupē, jaunai būvniecības iecerei.

 

 

Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt tirdzniecības centra jaunas būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 16.01.2023. līdz 17.02.2023 nekustamajā īpašumā Daugavas iela 33 (Nr. 8076-007-1371, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3560),  Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā.

Prezentācijas sanāksme notiks 2023. gada 31. janvārī plkst. 17.30 Mārupes novada pašvaldības vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē.

 

Būvniecības ieceres veids: Tirdzniecības centra jaunbūve.

Adrese, kurā plānota būvniecība: Daugavas iela 33, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads.

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju: Mārupes novada būvvalde, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe no 16.01.2023 līdz 17.02.2023.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks: Mārupes novada domes vestibils, Daugavas ielā 29, Mārupē, 31.01.2023. plkst. 17.30.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš: no 16.01.2023 līdz 17.02.2023.

Atsauksmju iesniegšanas adrese: Mārupes novada būvvalde, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166, e-pasts: marupe.bv@marupe.lv, tālrunis: 67149863 vai Mārupes novada Dome (pie sekretārēm) Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads.

Būvniecības ierosinātāji:
SIA ,MTIRGUS, reģ. Nr. 40203430003, juridiskā adrese: Daugavas iela 33, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, atbildīgās personas kontakttālrunis: +371 26395127;
būvprojekta izstrādātājs: SIA ''ADO birojs", reģ. Nr. 40203085402, juridiskā adrese: Svēteļa iela 38, Katlkalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, atbildīgās personas kontakttālrunis: +371 27990565.


Apbūvējamā zemesgabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam:

Saskaņā ar 2013. gada 18. jūnija Mārupes novada domē apstiprinātā Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem zemes gabals atrodas jaukta centra (JC) apbūves teritorijā Mārupes ciema robežās, kurā atļautā zemes izmantošana ir daudzdzīvokļu dzīvojamie nami, vienas vai divu ģimeņu mājas, rindu mājas, tirdzniecības un apkalpes objekti, biroju ēku apbūve, kultūras un izglītības iestādes, pārvaldes iestādes, daudzfunkcionālu kompleksu apbūve, sporta ēkas un būves, tūrisma un atpūtas iestādes, ārstniecības un veselības aprūpes iestādes, sociālās aprūpes iestādes, reliģiskās iestādes. Papildizmantošana ir publiskas ārtelpas, autostāvvietas, garāžas, aizsardzības un drošības iestāžu apbūve, lauksaimnieciskā izmantošana.
Paredzēts izbūvēt vienu tirdzniecības ēku, 3. grupas būvi, būves klasifikācijas kods: 12300101, apbūves laukums: 1849.1 m2, no tā ēkas laukums 1942.5 m2, apbūves blīvums: 30.85%, ar autostāvvietām 37 automašīnām.

Koncepcijas risinājumi

Paredzēts izbūvēt vienu tirdzniecības ēku ar garāko malu paralēlu zemes gabala ziemeļu robežai. Daugavas ielas fasāde plānota uz Daugavas ielas būvlaides paralēli Daugavas ielas sarkanajai līnijai. Ēkai pret publisko telpu eksponējas trīs fasādes – ieejas un restorāna fasāde pret Daugavas ielu, ieejas no autostāvvietas fasāde pret Gaujas ielu un fasāde pret publisku ārtelpu Bebru ielas pusē. Iebraukšana zemes gabalā paredzēta pa jaunu pieslēgumu no Gaujas ielas. Autostāvvietas paredzētas starp tirdzniecības ēku un Gaujas ielu. Starp autostāvvietu un blakus zemes gabaliem ar savrupmāju apbūvi plānots apzaļumojums ar divlīmeņu stādījumiem. Velo stāvvietas klientiem paredzēts izvietot pie abām ieejām. Publiski pieejamā teritorija ap tirdzniecības centra ēku un tai pieguļošā vieglo auto stāvvieta veidota pielietojot universālā dizaina principus, nodrošinot drošu vidi cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.
Ēkas ugunsnoturības pakāpe U2b, lietošanas veids IV. Līdz zemes gabala robežām ēka plānota vairāk kā 4m attālumā.
Pielikumā iesniedzēji pievieno aptaujas lapu, kā arī būvtāfeles, planšetes maketus, kas vienlaicīgi ir grafiskais materiāls ievietošanai mājaslapā. Iesniedzēji norāda, ka pievienotajos dokumentos norādītie datumi tiks precizēti, kad maketi būs saskaņoti ar Būvvaldi un būs zināmi precīzi datumi, kad paziņojums tiks publicēts.


Lēmums

Aptaujas lapa

Būvtāfeles makets

Planšetes maketi - grafiskais materiāls